Særlig vedtægt for Aarhus Universitet

fastsat i henhold til § 37, stk. 7 i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven)

Særlig vedtægt for Aarhus Universitet, godkendt af konsistorium den 18. september 2003, og af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling den 3. oktober 2003.

Den særlige vedtægts formål, indhold og gyldighedsperiode

§ 1. Denne vedtægt har til formål at fastsætte proceduren for nedsættelse af den første bestyrelse og at fastsætte regler om supplering af de valgte ledere og medlemmer af de kollegiale organer, der afgår i overgangsperioden.

Stk. 2. Overgangsperioden er perioden fra ministerens godkendelse af denne særlige vedtægt og indtil universitetets permanente vedtægt er udarbejdet og godkendt i overensstemmelse med universitetslovens § 10, stk. 6, og der er ansat eller udpeget ledere og afholdt valg i henhold til den permanente vedtægt.

Bestyrelsens medlemstal og sammensætning

§ 2. Bestyrelsen består af i alt 11 medlemmer. 6 medlemmer er udefra kommende. 2 medlemmer vælges af og blandt universitetets videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende. Af disse vælges et medlem af og blandt det videnskabelige personale ved Det Humanistiske, Det Samfundsvidenskabelige og Det Teologiske Fakultet og et medlem vælges af og blandt det videnskabelige personale ved Det Sundhedsvidenskabelige og Det Naturvidenskabelige Fakultet. 1 medlem vælges af og blandt universitetets teknisk-administrative personale. 2 medlemmer vælges af og blandt universitetets studerende. Valg af medlemmer til bestyrelsen foretages efter reglerne i § 5.

Stk. 2. Bestyrelsen vælger en formand blandt de udefra kommende medlemmer.

Bestyrelsens baggrund og funktion

§ 3. Bestyrelsens medlemmer skal med deres erfaring og indsigt i uddannelse, forskning, videnformidling og videnudveksling tilsammen bidrage til at fremme, at universitetet opfylder sine formål.

Stk. 2. De udpegede medlemmer skal desuden tilsammen have erfaring med ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber.

Stk. 3. Ved udpegning af bestyrelsesmedlemmer lægges vægt på, at bestyrelsens medlemmer kender og respekterer de danske universiteters tradition for autonomi, forskningsfrihed og inddragelse af faglige kompetencer i beslutningsprocessen.

Stk. 4. Ved udpegning af bestyrelsesmedlemmer lægges vægt på, at bestyrelsens medlemmer gennem deres netværk og gennemslagskraft kan bidrage til at styrke universitetets legitimitet og anseelse i samfundet.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer udpeges i deres personlige egenskab og ved udpegningen lægges vægt på, at der ikke er ensidig repræsentation af bestemte sektorer eller interesser.

Stk. 6. Der lægges vægt på, at bestyrelsen får en sådan sammensætning, at den kan indgå udviklingskontrakter med Videnskabsministeriet og skabe rammer for universitetets faglige og økonomiske udvikling og fornyelse på en måde, der bygger på universitetets kerneområder og kernekompetencer, og som afspejler universitetets faglige bredde og udviklingspotentialer.


Udpegning af medlemmer af bestyrelsen.

Udarbejdelse og beskrivelse af kompetenceprofil for udpegede bestyrelsesmedlemmer, indstilling af og godkendelse af kandidater

§ 4. Konsistorium fastsætter en beskrivelse af den generelle kompetenceprofil, som de udpegede medlemmer af bestyrelsen samlet skal dække. Forslag til bestyrelseskandidater sendes til universitetsdirektøren, der herefter på universitetets vegne retter henvendelse til potentielle kandidater.

Stk. 2. Når kandidaterne har indvilget i at lade sig indstille til bestyrelsen, udarbejdes en samlet indstilling til Konsistorium om godkendelse og udpegning af 6 medlemmer af bestyrelsen. Indstillingen udarbejdes af universitetsdirektøren, der rådfører sig med et af Konsistorium nedsat udvalg ("Statutudvalget"). Hvis Konsistorium ikke kan tilslutte sig den samlede indstilling, anmoder Konsistorium universitetsdirektøren om at udarbejde en ny samlet indstilling, som Konsistorium kan tage stilling til.

Stk. 3. Rektor og prorektor deltager ikke i Statutudvalgets og Konsistoriums behandling af sagen om udpegning af medlemmer af bestyrelsen.

Valg af medlemmer af bestyrelsen.

Fremgangsmåden ved valg af interne medlemmer af bestyrelsen (VIP, TAP og STUD).

§ 5. De interne medlemmer af bestyrelsen findes ved et valg, der afholdes i efteråret 2003 blandt universitetets medarbejdere og studerende.

Stk. 2. Konsistorium har nedsat et valgudvalg. Udvalget har til opgave at forestå tilrettelæggelse og afholdelse af de valg, der skal afholdes.

Stk. 3. Valg til de i § 2, stk. 1, 3.-7. punktum nævnte bestyrelsespladser foretages som valg mellem kandidatlister efter de overordnede regler, der er fastsat i §§ 37-50 i statut for Aarhus Universitet, godkendt af Forskningsministeriet den 9. november 1999. Valgudvalget fastsætter efter bemyndigelse fra Konsistorium regler om valgenes afholdelse og fastsætter de nødvendige frister. Disse regler fastsættes med udgangspunkt i Aarhus Universitets valgcirkulære af 1. oktober 2002.

Stk. 4. Valgudvalget bekendtgør oplysninger om frister og fremgangsmåde ved opslag, på universitetets hjemmeside, ved offentliggørelse i universitetets officielle meddelelsesorgan eller på anden hensigtsmæssig måde.

Bestyrelsens funktionsperiode

§ 6. Bestyrelsens funktionsperiode er fire år.

Stk. 2. De udefra kommende medlemmer af bestyrelsen udpeges for hele funktionsperioden.

Stk. 3. De medlemmer, der repræsenterer universitetets videnskabelige og teknisk-administrative personale vælges for hele funktionsperioden, medmindre en anden funktionsperiode fastsættes i den endelige vedtægt.

Stk. 4. De medlemmer, der repræsenterer de studerende, vælges for 1 år ad gangen, medmindre en anden funktionsperiode fastsættes i den endelige vedtægt.

Stk. 5. Hvis et valgt medlem udtræder af bestyrelsen i funktionsperioden, og der ikke er valgt en suppleant for medlemmet, foretages valg af et nyt medlem for den resterende del af medlemmets funktionsperiode efter tilsvarende regler som ved det oprindelige valg. Hvis et udpeget medlem udtræder af bestyrelsen i funktionsperioden, udpeger bestyrelsen et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden. Den samlede bestyrelse skal opfylde kriterierne i § 3.

Bestyrelsens arbejde

§ 7. Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.

Stk. 2. Bestyrelsen skal snarest muligt efter sin tiltræden have forelagt et forslag fra rektor til permanent vedtægt for universitetet. Når bestyrelsen har udarbejdet den permanente vedtægt, indsendes den til ministeren til godkendelse.

Rektor, prorektor og dekaner

§ 8. Rektor, prorektor og dekaner fortsætter i deres hverv indtil udløbet af valgperioden - medmindre bestyrelsen fastsætter en anden periode i den permanente vedtægt - og herefter, indtil bestyrelsen i henhold til den permanente vedtægt har ansat en rektor, bestyrelsen efter indstilling fra rektor har ansat en prorektor, og rektor i henhold til den permanente vedtægt har ansat dekaner.

Stk. 2. Ved rektors varige forfald i valgperioden beslutter bestyrelsen, hvem der skal overtage rektorposten, indtil bestyrelsen kan ansætte en rektor i henhold til den permanente vedtægt.

Stk. 3. Ved prorektors varige forfald i valgperioden beslutter bestyrelsen om rektor eller andre skal overtage de ledigblevne funktioner i resten af prorektors valgperiode, og indtil en ny prorektor ansættes.

Stk. 4. Ved en dekans varige forfald i valgperioden beslutter rektor, hvem der skal varetage dekanposten, indtil rektor kan ansætte en dekan i henhold til den permanente vedtægt.

Institutledere

§ 9. Institutlederne fortsætter i deres hverv indtil udløbet af valgperioden, medmindre en anden periode fastsættes i den permanente vedtægt. Herefter kan dekanen efter bemyndigelse forlænge funktionsperioden for institutledere, indtil der er ansat institutledere i henhold til den permanente vedtægt.

Stk. 2. Hvis institutledernes funktionsperiode ikke forlænges, eller hvis en institutleder fratræder hvervet inden udløbet af sin funktionsperiode, udpeger dekanen efter bemyndigelse blandt universitetets videnskabelige medarbejdere en institutleder for perioden, indtil der er ansat en institutleder i henhold til den permanente vedtægt.

Stk. 3. En videnskabelig medarbejder, der udpeges til institutleder, skal have undervisningserfaring og skal være anerkendt forsker inden for instituttets fagområde eller et nærtliggende fagområde.

Stk. 4. Dekanen skal ved udpegningsproceduren sikre, at institutlederen har ledelsesmæssig legitimitet.

Studienævnsformænd og studieledere

§ 10. Hvis en studienævnsformand fratræder hvervet inden udløbet af funktionsperioden, jf. universitetslovens § 37, stk. 4, udpeger dekanen efter indstilling fra studienævnet en studienævnsformand for den resterende periode blandt de heltidsansatte videnskabelige medarbejdere, der underviser inden for studienævnets område.

Stk. 2 . Hvis en næstformand fratræder hvervet inden udløbet af funktionsperioden, jf. stk. 1, udpeger studienævnet blandt de studerende en næstformand.

Konsistorium, fakultetsråd, institutbestyrelser og studienævn

§ 11. Får et valgt medlem af et kollegialt organ varigt forfald indtræder suppleanten. Hvis der ikke er valgt et tilstrækkeligt antal suppleanter, afgøres det i henhold til § 49 i Aarhus Universitets statut af 9. november 1999 om den eller de ledige pladser skal besættes ved suppleringsvalg. Eventuelle suppleringsvalg afholdes efter reglerne i universitetets valgcirkulære af 1. oktober 2002.

Godkendelse og ikrafttrædelse

§ 12. Denne særlige vedtægt træder i kraft ved ministerens godkendelse. Statut for Aarhus Universitet, som godkendt af Forskningsministeriet den 9. november 1999, bevarer sin gyldighed indtil universitetets permanente vedtægt er godkendt af Ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling, i det omfang den ikke er ændret ved bestemmelserne i universitetsloven af 8. maj 2003 eller ved denne særlige vedtægt.

Godkendt på møde i Konsistorium den 18. september 2003

 

Niels Chr. Sidenius

Per Møller Madsen

Rektor

Kontorchef

 

Godkendt af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling den 3. oktober 2003


www.au.dk/da/regler/2003/au18

ERROR: Content Element type "templavoila_pi1" has no rendering definition!