www-informationssider (studentererklæring)

Vilkår for etablering af WWW-informationssider på Aarhus Universitet, notat af 15. maj 1996

Undertegnede, der er studerende ved Aarhus Universitet, erklærer herved at være bekendt med følgende regler for etablering af WWW-informationssider på en af Aarhus Universitets servere:

Rettigheder

Alle ansatte og studenterorganisationer på Aarhus Universitet har adgang til at etablere en web-hjemmeside på en af universitetets web-servere. Endvidere kan institutioner og organisationer, der har en faglig tilknytning til universitetet, etablere web-hjemmeside på en af universitetets servere. Studerende har adgang til at etablere web-hjernmesider i det omfang, dette fastsættes af web-redaktionen for den server, som den studerende har adgang til.

Adgangen til Internet må bruges til information og opgaver i tilknytning til forskning og undervisning og til studenterorganisationers formål, hvor det ikke er i strid med de opgaver, universitetet må bruge ressourcer på.

Alle studerende og ansatte, der gennem universitetet har Internetadgang med mulighed for at indlægge informationer på nettet, skal respektere følgende regler:

Regler

 

  1. Alle informationer, der udbydes på en web-server på Aarhus Universitet, skal overholde danske og internationale love, herunder ophavsretsloven (f.eks. i forhold til gengivelse af tekster og fotos samt anvendelse af programmer) og straffeloven (injurier, ærekrænkelse, opfordring til lovovertrædelser, racisme m.v.).
  2. Der må ikke drives kommerciel virksomhed eller annonceres for kommerciel virksomhed via universitetets web-servere, med mindre virksomheden har direkte tilknytning til universitetet og dets aktiviteter.
  3. Universitetets navn og segl må kun anvendes i forbindelse med informationer, der har direkte tilknytning til universitetets virksomhed. Universitetets segl må ikke modificeres eller anvendes delvist.
  4. Universitetet forbeholder sig ret til at standse enhver brug af nettet, der efter universitetets vurdering kan være skadelig for universitetets omdørrune og virksomhed, herunder brug, der medfører unødig stor belastning af universitetets netværk.

Med underskrift erklærer jeg, at jeg vil overholde disse regler, og at jeg er bekendt med, at overtrædelse kan medføre midlertidig eller permanent fratagelse af Intemetadgang, midlertidig eller permanent fratagelse af adgang til edb-faciliteter samt brug af almindelige disciplinærregler for studerende (med bortvisning som alvorligste sanktion).

Navn:

Årskort:

Dato:

Underskrift:

Erklæringen opbevares hos den ansvarlige for den server, den underskrivende har adgang til.