www-informationssider (vilkår for etablering)

 

Forslag til studentererklæring vedrørende etablering af WWW-informationssider på Aarhus Universitet, notat 15. maj 1996

 

Rettigheder

Alle ansatte og studenterorganisationer på Aarhus Universitet har adgang til at etablere en web-hjemmeside på en af universitetets web-servere. Endvidere kan institutioner og organisationer, der har en faglig tilknytning til universitetet, etablere web-hjemmeside på en af universitetets servere. Studerende har adgang til at etablere web-hjemmesider i det omfang, dette fastsættes af web-redaktionen for den server, som den studerende har adgang til.

Adgangen til Internet må bruges til information og opgaver i tilknytning til forskning og undervisning og til studenterorganisationers formål, hvor det ikke er i strid med de opgaver, universitetet må bruge ressourcer på.

Alle studerende og ansatte, der gennem universitetet har Internetadgang med mulighed for at indlægge informationer på nettet, skal respektere følgende regler:

Regler

 

  1. Alle informationer, der udbydes på en web-server på Aarhus Universitet, skal overholde danske og internationale love, herunder ophavsretsloven (f.eks. i forhold til gengivelse af tekster og fotos samt anvendelse af programmer) og straffeloven (injurier, ærekrænkelse, opfordring til lovovertrædelser, racisme m.v.).
  2. Der må ikke drives kommerciel virksomhed eller annonceres for kommerciel virksomhed via universitetets web-servere, med mindre virksomheden har direkte tilknytning til universitetet og dets aktiviteter.
  3. Universitetets navn og segl må kun anvendes i forbindelse med informationer, der har direkte tilknytning til universitetets virksomhed. Universitetets segl må ikke modificeres eller anvendes delvist.
  4. Universitetet forbeholder sig ret til at standse enhver brug af nettet, der efter universitetets vurdering kan være skadelig for universitetets omdømme og virksomhed, herunder brug, der medfører unødig stor belastning af universitetets netværk.

Ved tildeling af Internetadgang med mulighed for at indlægge informationer på nettet underskriver den studerende en erklæring, hvoraf det fremgår, at vedkommende respekterer de anførte regler som betingelse for brug af adgang til nettet.

Sanktioner

Tilsynet udøves af den ansvarlige for serveren.

Som udgangspunkt vil overtrædelser af reglerne medføre, at informationsudbyderen pålægges straks at fjerne de pågældende sider fra web-serveren. Hvis den netansvarlige finder, at det af hensyn til overtrædelsens grovhed eller universitetets anseelse er nødvendigt uden varsel at fjerne informationer, der strider mod lovgivningen eller universitetets regler, kan den ansvarlige umiddelbart foranstalte dette. Anvendelse af nettet i strid med reglerne kan endvidere medføre følgende sanktioner:

  • Midlertidig eller permanent fratagelse af Internetadgang.
  • Midlertidig eller permanent fratagelse af adgang til edb-faciliteter.
  • Brug af almindelige disciplinærregler for studerende (med bortvisning som alvorligste sanktion).
  • Brug af almindelige tjenstlige sanktioner for ansatte (med afskedigelse som alvorligste sanktion).

Fratagelse af Internetadgang og adgang til edb-faciliteter besluttes på ledelsens vegne af den ansvarlige for den server, hvorpå overtrædelsen er begået. De almindelige disciplinærsanktioner udøves af universitetets ledelse i overensstemmelse med de almindelige regler.

Det eventuelle strafansvar og erstatningsansvar for ulovlig brug af universitetets net gennem personlige hjemmesider påhviler den enkelte bruger. Ansvaret kan for eksempel aktualiseres ved en politianmeldelse indgivet af universitetet eller den krænkede.

Henning Lehmann
rektor

/ Anders Frølund
fuldmægtig