ÅRSBERETNING 1994

JYSK ÅBENT UNIVERSITETS VIRKSOMHED

Styrelse

Jysk Åbent Universitets virksomhed blev frem til juni 1994 koordineret af en bestyrelse bestående af det Humanistiske Fakultets JÅU-bestyrelse og observatører fra fag ved øvrige fakulteter med udbud af åben uddannelse. Som følge af styrelsesbestemmelserne i den nye lov og enkeltkursernes placering under åben uddannelse fandt denne bestyrelse det ønskeligt, at styrelsen også formelt skulle afspejle dels at flere fakulteter i stigende grad involverer sig i åben uddannelse dels de faktiske samarbejdsrelationer i bestyrelsen.

I juni 1994 besluttede rektor derfor at nedsætte et rådgivende udvalg for åben uddannelse med repræsentanter for lærere, teknisk-administrativt personale og åben uddannelsesstuderende. Udvalget har fungeret siden september 1994, dog udpegede studenterne først repræsentanter i november.

Udvalgets medlemmer er: Formand : Lektor Jørgen Bang. VIP-repræsentanter: HUM: Prodekan, lektor Richard Raskin. NAT: Lektor Hans Anton Salomonsen. SAM: Lektor Jørgen Albek Jensen, Juridisk Institut. Lektor Hans Weltzer, Psykologisk Institut. TEO: Prodekan Armin Geertz. TAP-repræsentant: Birthe Trangbæk, Nordisk Institut. Studenter-repræsentanter: Ulla Eld, HUM, Vibeke Erbs, HUM, Poul Lorentzen, TEO.

Udvalgets hovedopgaver er at koordinere udbud af åbent universitet og at fremme videreudvikling af åben uddannelse ved Aarhus Universitet, samt varetage samarbejde med bl.a. organisationer, forvaltninger og andre universiteter om åben uddannelse, fjernundervisning og efteruddannelse. Endvidere varetager udvalget universitetets medlemskab af en række europæiske foreninger og organisationer.

Samarbejde om åben uddannelse og fjernundervisning

Jysk Åbent Universitet er engageret i Foreningen for Fleksibel Uddannelse og Nordisk Forum for Datamatstøttet Læring, samt i Dansk Åbent Universitets Samarbejde, der bl.a. forestår udgivelsen af Åbent Universitets programmet.

Samarbejdet med andre institutioner, forvaltninger, lokale og regionale uddannelsessamarbejder, samt interesseorganisationer er af stor betydning både for Jysk Åbent Universitet og de studerende. Det positive samarbejde med henholdsvis Viborg Amts Undervisnings- og Kulturforvaltning og Herning HF og VUC er blevet udbygget i 1994, hvilket har som resultat, at der i 1995 vil blive et større udbud af Jura i Viborg, og udbud af nye moduler af suppleringsuddannelsen i Retorik, Kommunikation og Formidling i Herning.

Endvidere er Jørgen Bang fortsat engageret som evaluator af Den Sociale Højskole i Esbjergs forsøg med at gennemføre socialrådgiveruddannelsen som fjernstudium.

JÅU-sekretariatet og udvalgets kontakt til og samarbejde med arbejdsformidlingskontorer over hele landet, og ikke mindst regionskontoret i Aarhus Amt, er desuden blevet kraftigt forøget i 1994 som følge af arbejdsmarkedsreformen og uddannelsesorlovsordningerne. Der er i 1994 indgået adskillige kontrakter med AF-kontorerne om anvendelse af universitetets åben udddannelse som led i aktivering af ledige med forudgående mellemlang og lang videregående uddannelse. Ligeledes har et stort antal åben uddannelsesstuderende ønsket uddannelsesorlov i forbindelse med deres JÅU-studium.

Kirsten Andersen har deltaget med oplæg i AF-kontorets arrangementer om åben uddannelse og Jysk Åbent Universitet for arbejdsformidlere, erhvervsvejledere og brugere af AF-kontorerne i Århus. Ligeledes har sekretariatet udarbejdet materialer til AF-Storkøbenhavns brochurer om åben uddannelse og efteruddannelse.

Kirsten Andersen repræsenterer endvidere åben uddannelse ved de videregående uddannelser i Aarhus Amts Vejledningsfaglige Udvalg og har som led i dette holdt oplæg i Vejlederhøjskolen om åben uddannelse og arbejdsmarkedslovgivningen.

Internationalt samarbejde

Jysk Åbent Universitet deltager i internationalt samarbejde om fjernundervisning og efteruddannelse på universitetsniveau, og der har via Jysk Åbent Universitet været deltagelse i projekter og arrangementer med støtte fra forskellige EU-programmer.

Jørgen Bang repræsenterer Aarhus Universitet i European Universities Continuing Network (EUCEN). Endvidere er Jysk Åbent Universitet i samarbejde med Aalborg Universitet og Sydjysk Universitetscenter medlem af International Counsil for Distance Education (ICDE) og European Association of Distance Teaching Universities (EADTU), samt European Open University Network (EOUN). Jørgen Bang repræsenterer samarbejdet på generalforsamlingerne i ICDE, EADTU, EOUN og er medlem af EADTUs Media, Methods and Technology Committee, samt Humanities Programme Committee.

Kirsten Andersen er som repræsentant for samarbejdet medlem af EADTUs Euro Study Centre Platform og administrativ ansvarlig for organiseringen af et kommende EADTU Euro Study Centre ved Aarhus Universitet.

Endelig har professor Hyo-Won Lee, Korea Air & Correspondence University opholdt sig ved Jysk Åbent Universitet i juli måned i forbindelse med udarbejdelse af en rapport om det danske åbent universitetssystem og Jysk Åbent Universitet.