ÅRSBERETNING 1999

JYSK ÅBENT UNIVERSITETS VIRKSOMHED

Udbud af åben uddannelse

Der er i 1999 igangsat nye hold på universitetets masteruddannelser: Master of Public Health, Master of Multimedia Science og Master of Multimedia Arts. 16 MPH studerende dimitterede i sommeren 1999. De studerende på MMA og MMS anvender i vidt omfang enkeltfag i uddannelserne som kortvarende efteruddannelsesforløb. I regi af IT-Vest-samarbejdet udbød Aarhus Universitet desuden masteruddannelsen i informationsteknologi, linjen multimedier og linjen Softwarekonstruktion.

Der er fortsat udbudt ordinære uddannelser og afrundede uddannelsesdele som åben uddannelse for at imødekomme efter-/videreuddannelsesbehov hos personer med forudgående mellemlang eller lang videregående uddannelse. Tilbuddet af heltidsuddannelser som åben uddannelse omfatter en bred vifte af fag, herunder jura, medier, kommunikation, sprog, kulturteori. Der har i 1999 været stor søgning til udbud af datalogiske enkeltfag som eksempelvis Objektorienteret programmering. Institut for Molekylær og Strukturel Biologi har i samarbejde med Laborantskolen i Århus gennemført et efteruddannelseskursus i Bioteknologi for laborantundervisere. Det Teologiske Fakultet har igangsat enkeltfagsforløb inden for nyere teologiske forskningsområder med sigte på efteruddannelse af personer med forudgående teologisk uddannelse.

Medier, kommunikation og formidling er i 1999 fortsat blevet udbudt som teknologistøttet undervisning under åben uddannelse. Som nyt initiativ i 1999 er der endvidere forberedt et udbud af suppleringsuddannelsen i græsk arkæologi via internettet.

Endelig er JÅU partner i et CTU-projekt: 'Det virtuelle Hus' om regional efteruddannelse sammen med Gymnasier og HF-kurser i Århus Amt, Århus Tekniske Skole, Århus Købmandsskole, afdelingen for Uddannelse og Arbejdsmarked i Århus Amt, Amtcentret i Århus Amt og Forlaget SYSTIME.

Fordelingen af indskrevne deltagere ved åben uddannelse excl. tompladsordningen var pr. 15. oktober 1999:

HUM, incl. MMA

1.541 SUN/MPH

87 SAM

331 TEO

290 NAT, incl. MMS

140 I alt

2.389

I 1999 har alle fakulteter med undtagelse af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i større eller mindre omfang tilbudt tomme pladser på enkelte discipliner, sidefagsuddannelser eller suppleringsuddannelser som åben uddannelse. Der var 401 indskrivninger under tompladsordningen i 1999.

Publikationer

Sekretariatet for Åben Uddannelse har bl.a. i samarbejde med Det rektorale udvalg vedr. åben uddannelse og fakulteter udarbejdet:

Åben Uddannelse, Program 2000/2001 , redigeret af DAOU.

Åben Uddannelse ved Aarhus Universitet, Program 2000/2001.

Beskrivelser af de enkelte udbud.

Praktiske Oplysninger , informationsbrochure til

studerende på hold med deltidsundervisning.

Tompladsordningen ved Aarhus Universitet .

JÅU-Nyhedsbrev nr. 11 og 12, nyhedsbrev for åben uddannelsesstuderende.

Sekretariatet har i 1999 fortsat forestået information om åben uddannelse på Aarhus Universitets hjemmeside samt inddatering og vedligeholdelse af oplysninger om Aarhus Universitets udbud af åben uddannelse i Undervisningsministeriets database (VIDAR).

Samarbejde

I Danish Association of Open Universities (DAOU), der omfatter Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet samarbejdes om medlemskab af European Association of Distance Teaching Universities (EADTU)) og International Council for Distance Education (ICDE) samt fjernundervisning. DAOU samarbejdet har i 1999 afholdt en IKT konference med titlen: Fag, pædagogik og informations- og kommunikationsteknologi. Lærere fra de tre universiteter deltog med en række eksempler på anvendelse af IKT i undervisningssammenhænge. Da det landsdækkende samarbejde (DAUS) mellem universiteterne i Aalborg, Odense, Roskilde, Århus og Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet ophørte i sommeren 1999 blev det besluttet at udgive og distribuere et fælleskatalog over åben uddannelse i regi af DAOU samarbejdet.

Jørgen Bang holdt oplæg på Ingeniørforeningen i Danmark's konference om 'Uddannelse over nettet' om 'Læring, kommunikation og medier' (10. marts 1999), på folkebibliotekernes nordiske konference: 'Fjernundervisning i fremtidens folkebiblioteker' om 'Læring og teknologi i fjernundervisning' (31. maj 1999) og på Amtscentrets og Arkitektskolens konference: 'Rum for almendannelse' om 'IKT og medier i uddannelserne' (29. oktober 1999).

Hans Anton Salomonsen og Kirsten Andersen deltog den 15. september i konferencen 'Kompetenceudvikling - for alle?', arrangeret af Dansk Industri og ingeniørforeningerne.

Kirsten Andersen har i 1999 fortsat været medlem af Det Vejledningsfaglige Udvalg for Århus Amt, hvor hun repræsenterer åben uddannelse ved de videregående uddannelsesinstitutioner.

Internationalt samarbejde

Aarhus Universitet (Jysk Åbent Universitet) deltager i internationalt samarbejde om fjernundervisning og efteruddannelse på universitetsniveau.

JÅU og Aarhus Universitet har været involveret i 2 udviklingsprojekter finansieret af SOCRATES-programmets ODL-linje: Projektet 'Creating a European Forum for European Studies (CEFES)', der udløb i september 1999 samt dets fortsættelse "CEFES 2000" fra september 1999 til august 2000.

I 1999 har Jørgen Bang og Kirsten Andersen fortsat repræsenteret Aarhus Universitet i Danish Association of Open Universities (DAOU). Jørgen Bang er samtidig formand for DAOU og har repræsenteret DAOU ved generalforsamlingerne i ICDE og i EADTU. Jørgen Bang er desuden medlem af EADTU's Executive Board og The Board of Commissionaires i EADTU/EOUN. Endvidere er Jørgen Bang DAOU's repræsentant i EADTU's netværk inden for Humanities.

Kirsten Andersen er repræsentant for DAOU i EADTU's EuroStudy Centre Platform.

Jørgen Bang og Kirsten Andersen var som repræsentanter for DAOU involveret i planlægning og afholdelse af EADTU konferencen på Open University, UK, november 1999. Konferencen var et led i arbejdet med at etablere nye, åbne akademiske netværk til afløsning af de hidtidige 'programme committees'. Jørgen Bang bidrog desuden med oplægget: 'Adding a European Dimension to National Curricula, Future Academic Co-operation on Teaching and Learning'.

Endelig havde åben uddannelse ved Aarhus Universitet d. 16. september besøg af 8 lærere fra Center for Continuing Education, Zihlona Gora, Polen.