ÅRSBERETNING 2006

Sekretariatet for Efter- og Videreuddannelse

Aarhus Universitet tilbyder en vifte af efter- og videreuddannelse med sigte på at imødekomme både kompetenceudviklingsbehovene i vidensamfundet og i offentlige og private virksomheder. Universitetet har specielt arbejdet med at tilpasse tilbudene til arbejdsmarkedets behov for fleksibilitet i efter- og videreuddannelserne. Masteruddannelserne er moduliserede. Universitetet tilbyder desuden mulighed for at man kan sammensætte en masteruddannelse som fleksibelt forløb. Stort set alle uddannelser og kurser er tilrettelagt, så deltagelse kan kombineres med erhvervsarbejde.
Udover masteruddannelser og enkelte diplomuddannelser udbyder Aarhus Universitet heltidsuddannelser eller dele af disse uddannelser ligeledes tilrettelagt på deltid. Herudover er det muligt at følge enkeltfag i dagtimerne sammen med heltidsstuderende. Det er en forudsætning for optagelse at der er ledige pladser på det ønskede enkeltfag.

Det rektorale udvalg

Det rektorale udvalg vedrørende efter- og videreuddannelse er et rådgivende udvalg for rektor. Udvalgets centrale opgave er at koordinere udbud og at fremme videreudvikling af efter- og videreuddannelse samt fjernundervisningskoncepter ved Aarhus Universitet. Udvalget samarbejder med bl.a. organisationer, forvaltninger og andre universiteter om efter- og videreuddannelse.
Udvalget har i 2006 konkret arbejdet med:

·      udbud og sammensætning af nyt program
principielle og markedsmæssige overvejelser i forbindelse med fastsættelse af deltagerbetaling

·      markedsvilkår for bekendtgørelsesreguleret efter- og videreuddannelse i lyset af strukturreformen, den regionale udvikling og andre arbejdsmarkedsforhold, der påvirker søgningen til universitetets efter- og videreuddannelser

·      rapport fra AC, FtF og VTU om behovet for efter- og videreuddannelse for de længerevarende uddannede

·      opfølgning på selvevalueringsarbejdet ved masteruddannelserne

Udvalgets medlemmer var i perioden 1.2.2006 til 31.1.2007: Formand : Lektor Jørgen Bang, Institut for Informations- og Medievidenskab. VIP-repræsentanter : HUM: Prodekan, lektor Arne Kjær. SUN: Professor Anders Foldspang, MPH-Uddannelsen. SAM: Lektor Ole Steen Kristensen, Psykologisk Institut. TEO: Lektor Else K. Holt, Afdeling For Gammel og Ny testamente. NAT: Lektor Hans Anton Salomonsen, Institut for Matematiske Fag. Studenterrepræsentanter : Jesper Frede Andersen (SAM), Judith März Sandholt (HUM), Edith Clausen (HUM).

Sekretariatets opgaver

Som en del af universitetets fællesområde tager sekretariatet sig af sagsbehandling og sekretariatsfunktioner for det rektorale udvalg samt opgaver i forbindelse med engagementet i de europæiske fjernundervisnings- og efteruddannelsesforeninger. Sekretariatet er som kompetenceenhed kontaktsted for eksterne henvendelser om samarbejde med Aarhus Universitet om efter- og videreuddannelse. Sekretariatet deltager desuden aktivt i netværket mellem universiteternes efter- og videreuddannelsessekretariater.
Sekretariatets helt centrale opgaver er information og vejledning til ansøgere og studerende samt rådgivning og administrativ støtte til fakulteter og studienævn.

Endvidere varetages informations- og administrative opgaver i forbindelse med universitetets udbud af efter- og videreuddannelse, herunder udbudskatalog, optagelse og indskrivning af studerende samt opkrævning af deltagerbetaling. Sekretariatet er ansvarligt for indberetningsopgaver til Danmarks Statistik samt påtegning af studerendes ansøgninger om Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Sekretariatet udarbejder informationsmateriale til universitetets hjemmesider samt trykt materiale:

·      Efter- og Videreuddannelse, Program 2006/2007.

·      Brochurer om de enkelte udbud.

·      Praktiske Oplysninger, informationsbrochure til studerende på hold med deltidsundervisning.

·      Enkeltfag i dagtimerne (Tompladsordningen) ved Aarhus Universitet

·      Efter- og videreuddannelsestilbud 2006-07 til gymnasieskolerne.

Samarbejdet med universitetets alumnemagasin fortsættes og universitetets tilbud om efter- og videreuddannelse vil også fremover blive formidlet via AU-gustus. Sekretariatet er desuden ansvarligt for oplysninger om Aarhus Universitets efter- og videreuddannelse til Undervisningsministeriets informationsdatabase (VIDAR) og til Rektorkollegiets portal for efter- og videreuddannelse (UNEV). Sidstnævnte ophørte ved udgangen af 2006.

Efter- og videreuddannelse

De faglige miljøer lægger et stort arbejde i at skabe sammenhæng mellem udbud og målgruppernes behov for nye kompetencer og faglig udvikling. Men reformer i den offentlige sektor, herunder strukturreformen og situationen på arbejdsmarkedet i øvrigt udgør barrierer for søgningen til både masteruddannelser og øvrige efter- og videreuddannelsestilbud.
I 2006 dimitterede 109 masterstuderende, heraf 70 ved Det Humanistiske Fakultet, 29 ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 6 ved Det Samfundsvidenskabelige fakultet og 4 masterdimittender og 10 diplomdimittender ved Det Naturvidenskabelige Fakultet.
I relation til reformen af gymnasieuddannelserne er der udbudt flere sidefagsuddannelser med deltidsundervisning. Desuden benyttes universitetets øvrige udbud af heltidsuddannelser og enkeltfag på deltid og muligheden for indskrivning til enkeltfag under tompladsordningen som efter- og videreuddannelse.
I 2006 var fordelingen af indskrevne deltagere ved universitetets efter- og videreuddannelser inkl. uddannelser og enkeltfag under It-vest-samarbejdet følgende:

HUM                                  1054

SUN                                   195

SAM                                   635

TEO                                    51

NAT                                   642

I alt                                     2.577

Samarbejde

AU-HIH har igangsat et nyt udviklingsprojekt ”Forskningsbaseret Ledelse- efteruddannelsesCenter” og åbnede med konferencen ”Hvad er kravene til ledelse i en globaliseret verden? ” den 14. november 2006 for en dialog med virksomheder og andre med interesse i kompetenceudviklingsbehov.
Sommerskolen i august 2006 der sigtede på at tilbyde private og offentlige virksomheder intensive korte efteruddannelseskurser blev udbudt og gennemført i samarbejde med Handelshøjskolen i Århus. Syv af de tolv kurser blev gennemført med i alt 110 deltagere, hvoraf halvdelen var tidligere kandidater fra universitetet. Der vil med udgangspunkt i de positive erfaringer med sommerskolen i 2006 også blive udbudt et tilsvarende initiativ i 2007.
Jørgen Bang og Kirsten Andersen har deltaget i en række af de møder, som borgmesterens afdeling har taget initiativ til for at tilskynde til institutionssamarbejde om en tydeligere markering af Århus som en efter- og videreuddannelsesby. Endvidere har Jørgen Bang repræsenteret universitetet i et udvalgsarbejde under kommunen om anerkendelse af realkompetencer mellem uddannelsesinstitutionerne i Århus.
I forbindelse med Folkeuniversitetets jubilæumsprogram tog udvalgsformanden, sekretariatet og fakultetssekretariaterne sig af den praktiske formidling af kontakt mellem Folkeuniversitetet og relevante faglige miljøer.
Aarhus Universitet er fortsat aktivt medlem af European Association of Distance Teaching Universities og partner i E-Move projektet under EU’s e-learning program
Endvidere følger udvalget andre områder for tværeuropæisk samarbejde om kvalifikationsnøgler, akkreditering o.l. via Anders Foldspangs arbejde som præsident for Association of Schools of Public Health in the European Region.