ÅRSBERETNING 2000

INFORMATIONSVIRKSOMHED

Grundlaget for universitetets formidlings- og informationsvirksomhed er universitetets formålsparagraf, der bl.a. fastslår, at det er en af universitetets hovedopgaver at formidle viden om forskningens resultater. Denne formidling sker først og fremmest gennem de enkelte forskeres indsats, men også gennem en fælles indsats på dette område.

Informationskontoret

Informationskontoret er en afdeling under universitetets fællesområde, som skal præsentere universitetet udadtil. Et af vore store arbejdsområder er at udarbejde informationsmateriale og elektronisk information om universitetet og at hjælpe andre med at tilrettelægge deres materiale.

Et andet hovedområde er orientering til universitetets egne faglige miljøer. Vi kanaliserer henvendelser, der kommer udefra, videre til relevante personer og institutter, ligesom vi informerer om forskningsprogrammer i EU, Norden og Danmark.

Kontoret flyttede medio maj 2000 fra Forskerparken til Nordre Ringgade 1.

Efter indflytningen er der ansat studentermedhjælpere til at bemande receptionen, der er placeret ved indgangen mellem bygning 430 og 431. Her er det desuden muligt at købe varer med universitetets navn og segl.

I 2000 har der været ansat 3 AC'ere, 1 BA'er, 2 korrespondenter og et antal studentermedhjælpere til at passe receptionen samt afgrænsede opgaver. En af korrespondenterne varetager endvidere sekretariatsarbejde for foreningen Aarhus Universitets Venner og International Spouses Group.

I 2000 har kontoret stået for følgende aktiviteter:

Pressekontakt og udgivelser

I det forløbne år har vi udsendt 56 pressemeddelelser, hovedsageligt om professorudnævnelser og doktorforsvar.

Informationskontoret bliver desuden benyttet af institutter og centre, som ønsker bistand til at få pressekontakt og til at få lavet tryksager med et professionelt udseende. Endelig redigerer og udgiver kontoret en række af universitetets fælles publikationer (se Publikationer)

Kontakt til erhvervslivet

Kontoret er sekretariat for foreningen Aarhus Universitets Venner, som omtales separat i denne årsberetning. Ved udgangen af 2000 havde foreningen 79 virksomheder og 310 enkeltpersoner som medlemmer.

International Spouses Group

Kontoret fungerer som sekretariat for International Spouses Group. Gruppen, der begyndte at mødes i 1998, henvender sig til medfølgende ægtefæller til nyansatte udlændinge ved universitetet i et forsøg på at skabe et netværk for disse personer. Gruppen har fast mødetid hver onsdag formiddag i Studenternes Hus. I øjeblikket er kredsen på ca. 25 medlemmer, der på denne måde får sociale kontakter og viden om det danske samfund.

Besøgstjeneste

Informationskontorets studentermedhjælpere fungerer også som guider. Guiderne kan fortælle om universitetet og vise rundt i parken. Denne besøgstjeneste bliver blandt andet brugt af højskoler, gymnasier, handelsskoler, interesseorganisationer og udenlandske grupper. I 2000 var der arrangeret 10 rundvisninger.

EUs forskningsprogrammer

Informationskontoret har i 2000 stået for et par oplysningsarrangementer på AU, og vi sender informationer ud via en mailliste, som alle interesserede kan tilmelde sig. De får herigennem nyheder om ansøgningsfrister, arrangementer m.v. Knap 100 abonnerer på disse nyheder. Desuden rådgiver vi om første del af processen: fra generel information om rammeprogrammet og relevans for forskeren til de første skridt i ansøgningsfasen. Budgetkontoret giver råd om udfyldning af ansøgningsskemaer, budgetlægning og kontraktunderskrivelse.

Sammen med Budgetkontoret og Personale- og udviklingskontoret har Informationskontoret udarbejdet administrative retningslinier vedrørende EU-forskningsprojekter.

Informationskontoret har været med til at starte en EU-erfa-gruppe vedrørende EU-forskningsprojekter i FIRST-regi.

Internationalt samarbejde

Ingeborg Christensen holdt oplæg om de europæiske universiteters rolle i fremtiden for EUPRIO, European Universities Public Relations and Information Officers Association, i Italien i september. Hun er medlem af styregruppen for denne forening.

Anders Frølund er dansk repræsentant i planlægningsgruppen for informatørgruppen under NUAS, Det Nordiske UniversitetsAdministratorSamarbejde.

Publikationer

Følgende fælles publikationer er udgivet af Aarhus Universitet i 2000: information&debat , universitetets avis, udkom hver 3. uge, indeholdende artikler, debatstof og meddelelser fra Aarhus Universitet. I forbindelse med årsfesten i september blev der udgivet et særtillæg. Acta Jutlandica , Aarhus Universitets årsskrift, der udgives af Aarhus Universitetsforlag for Det Lærde Selskab, er udkommet med Doctorates and PhDs 2000 , redigeret af Informationskontoret; "Studien zur Morphologie und Syntax der festlandskandinavischen Personalpronomina" (disputats) af Henrik Jørgensen; "Odin Teatret 2000", redigeret af John Andreasen og Annelis Kuhlmann. Universitetets årsberetning 1999 , redigeret af Informationskontoret. Universitetets virksomhedsregnskab 1999 , redigeret af Budgetkontoret. Universitetets engelsksprogede årsberetning 1999-2000 , redigeret af Informationskontoret. Facts & Figures/Tal og Tabeller , folder i lommestørrelse med oversigtstal for 1999, organisationsdiagram og historie, redigeret af informationskontoret. Kortfoldere , kort over Aarhus Universitet, dels på dansk og dels på engelsk, redigeret af Informationskontoret. Studier ved Aarhus Universitet og Velkommen 2000 , 2 velkomsthæfter til de nye studerende, redigeret af Studiekontoret.

Andre aktiviteter

Anders Frølund og Nils-Jørgen Rasmussen har holdt kurser for universitetets medarbejdere:

2 introduktionskurser a 24 deltagere

2 webredaktørkurser a 12 deltagere

Sammen med grafikerne fra designprogrammet har Datakontoret og Informationskontoret lavet en ny opbygning og grafisk udformning af universitetets hjemmesider. Ændringerne gælder for alle - mere end 15.000 - sider på webserveren www.au.dk.

Der er nedsat en rektoral gruppe til at lave en engelsk terminologi med en oversættelse af de mange ord og begreber, der er kendetegnende for Aarhus Universitet og for universitetsverdenen som sådan, der samtidig skal lægges på nettet.

En af Informationskontorets opgaver er at finde frem til jubilarer, som inviteres med til universitetets årsfest. Ved årsfesten 2000 deltog der 4 50-års jubilarer ud af 15 fundne. 40 40-års ud af 84 fundne og 125 25-års jubilarer ud af 880 fundne. De var fordelt på fakulteterne som følger:

25-års 40-års 50-års HUM 20 1 2 SUN 50 34 SAM 40 2 TEO 5 2 2 NAT 10

Informationskontoret har i 2000 stået for NUS/NUAS-konference 12.-15.8 for de nordiske universiteters rektorer og direktører.

Informationskontoret har desuden været involveret i følgende arrangementer:

20.01. Indvielse af Victor Albeck-Bygningen.

28.02. Uddeling af Lundbeckprisen til professor Karl Anker Jørgensen.

11.9. Tilrettelæggelse af musikarrangementer i forbindelse med årsfesten.