VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2001

BILAG 12 - EJENDOMME OG ANLÆG SAMT ANLÆGSREGNSKAB

20.63.06. Aarhus Universitet Hjemmel Bygge-start Forventet afslut- ningstids- punkt Totaludg. (indeks 164,9) Statsudg. (indeks 164,9) Årets udgift Forventet restudgift (indeks 164,9)
Igangværende projekter              
Universitets- og Vennelystparken Akt 305 1996 Akt 263 1997 1996 2002   64,6 2,4 0,0
Omlægning af vej i Universitetsparken FL 1998 1998 2002   2,4 0,1 0,0
Tilbygning til konferencecenter Akt 89 2000 2000 2002 5,7 0,0 3,1 2,6
Fra rådighedspuljer:              
Mindre byggearbejder Finansloven 1996 2002   6,7 1,2 0,1
Afsluttede Projekter              
Auditorium til samfundsfag              
Totaludgift iflg. Akt, indeks 138 Akt 352 1995 1994 2001   47,5    
- Indeksregulering         6,5    
- Projektændring         -1,5    
Revideret totaludgift, indeks 164,9         52,5 4,8  
Ortopædisk Hospital              
Totaludgift iflg. Akt, indeks 150 Akt 305 1996 Akt 268 1998 1996 2001   78,9    
- Indeksregulering         3,3    
- Projektændring         -1,2    
Revideret totaludgift, indeks 164,9         81,0 0,2
Renovering og ombygn. af Randersvej 1A              
Totaludgift iflg. Akt, indeks 156 Akt 188 1999 1999 2001   9,1    
- Indeksregulering         0,2    
- Projektændring         -0,2    
Revideret totaludgift, indeks 164,9         9,1 0,0  
Renovering af Procesventilation              
Totaludgift iflg. Akt, indeks 156 Akt 264 1997 Akt 209 1998 Akt 173 1999 1996 2001   59,9    
- Indeksregulering         0,0    
- Projektændring         -0,8    
Revideret totaludgift, indeks 164,9         59,2 0,0  
Fra rådighedspuljer              
Mindre byggearbjder Finansloven   2001   6,3 0,0  
Projektering Finansloven 2000 2001   0,2 0,0  
I alt       287,7 282,0 11,9 2,7
 

Tabel 57. Oversigt over igangværende og afsluttede anlægsprojekter i 2001, mio.kr.

Hovedkonto §19.22.06. Bruttoudgift
Aarhus Universitet Udgifter Indtægter
Resultatopgørelse - indeværende år    
Bevilling (B + TB) 1,100 0,000
Regnskab 11,974 4,500
Bevillingstekniske omflytninger   0,000
Årets overskud -10,874 4,500
Opgørelse af akkumuleret resultat    
Primokorrektion i forbindelse med kontoændring 0,000 -
Akkumuleret overskud primo 2000 79,831 -
Årets overskud -10,874 -
Akkumuleret overskud ultimo 2000 68,956 -
Disponeringsmæssige omflytninger 0,000 -
Disposition, overskud som bortfalder -66,091 -
Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2000 2,866 -
 

Tabel 58. Bevillingsafregning for anlægsbevilling 2001, mio. kr.

§ 20.63.06. Aarhus Universitet Afvigelse Primo 2001 Korrektion RF-korrek- Ny ultimo
(Anlægsbevilling) tabel 10095 saldo ved bevil- tion 2001-saldo
(Alle st.kt. 31 med mindre andet er angivet) (= "årets (Bevil.afr.) lingsafreg- (hele)  
mio. kr. (1. dec.) med mindre andet er angivet overskud") pkt. 13) ningen kroner)  
17. Auditorium til samfundsfag -4,6 6,1 -1,5 0 0,0
28. Universitets- og Vennelystparken -2,0 5,0 -3,0 0 0,0
29. Ortopædisk Hospital 0,3 0,8 -1,0 0 0,0
30. Biologisk Institut 0,0 2,0 -2,0 0 0,0
31. Geologisk Institut 0,0 1,6 -1,6 0 0,0
35. Omlægning af vej i Universitetsparken -0,1 0,7 -0,6 0 0,0
36. Renovering og ombygning af Randersvej 1A -0,0 0,2 -0,2 0 0,0
39. Tilbygning til konferencecenter -3,1 6,9 -1,0 0 2,9
39. Tilbygning til konferencecenter indtægt (st.kt. 41) -4,5 0,0 4,5 0 0,0
51. Mindre byggearbejder -1,3 2,2 -0,9 0 0,0
52. Renovering og hovedistandsættelse -0,0 -0,0 0,0 0 0,0
54. Projektering -0,0 0,0 0,0 0 0,0
70. Andre byggearbejder 0,0 54,4 -54,4 0 0,0
I alt udgifter -10,9 79,8 -66,1 0 2,9
I alt indtægter -4,5 0,0 4,5 0 0,0
 

Tabel 59. Regnskabsmæssige forklaringer 2001 for anlægsbevilling. Summen af den enkelte underkonto og summen af underkonti kan afvige som følge af afrunding.

Noter til tabel 59

Ad 17. Auditorium til samfundsfag

Afvigelsen skyldes forbrug af videreførte beholdninger. Den anførte korrektion skyldes, at den uforbrugte del af beholdningen er bortfaldet på bevillingsafregningen for 2001 som følge af indførelsen af huslejeordningen. Sagen er afsluttet med etårs eftersyn i 2001.

Ad 28. Universitets- og Vennelystparken

Afvigelsen skyldes forbrug af videreførte beholdninger. Byggesagen er afsluttet i 2001. Der udestår i 2002 afholdelse af etårs eftersyn af en mindre del. Eventuelle udgifter hertil vil blive afholdt under § 19.11.05 S-FoU (statsvirksomhed).

Ad 29. Ortopædisk hospital

Afvigelsen skyldes, at sagen er afsluttet i 2001 med et mindreforbrug. Den anførte korrektion skyldes, at den uforbrugte del af beholdningen er bortfaldet på bevillingsafregningen for 2001 som følge af indførelsen af huslejeordningen.

Ad 30. Biologisk Institut og 31. Geologisk Institut

Beholdningerne skyldes, at forundersøgelserne er sat i bero på baggrund af nødvendigheden af en samlet udbygnings- og arealanvendelsesplan for universitetets fremtidige anvendelse af parken. Den anførte korrektion skyldes, at den uforbrugte del af beholdningen er bortfaldet på bevillingsafregningen for 2001.

Ad 35. Omlægning af vej i Universitetsparken

Afvigelsen skyldes forbrug af videreførte beholdninger. Sagen er er afsluttet med et mindreforbrug, der udestår dog afholdelse af etårs eftersyn i 2002 og udgifterne hertil vil blive afholdt under § 19.11.05 S-FoU (statsvirksomhed). Den anførte korrektion skyldes, at den uforbrugte del af beholdningen er bortfaldet på bevillingsafregningen for 2001 som følge af indførelsen af huslejeordningen.

Ad 36. Renovering og ombygning af Randersvej 1A, Århus

Afvigelsen skyldes forbrug af videreførte beholdninger. Sagen er afsluttet med etårs eftersyn i 2001. Den anførte korrektion skyldes, at den uforbrugte del af beholdningen er bortfaldet på bevillingsafregningen for 2001 som følge af indførelsen af huslejeordningen.

Ad 39. Tilbygning til konferencecenter

Ved Akt 89 af 6/12 2000 har Finansudvalget givet tilslutning til, at Aarhus Universitet modtager en gave fra Aarhus Universitets Forskningsfond med henblik på, at opføre en tilbygning til konferencecentret. Sagen er forsinket jf. RF 2000. I forhold hertil er der indtrådt en forsinkelse af byggeriet, bl.a. som følge af at nedbrydnings- og nybygningsarbejdet ikke er forløbet som forudset på grund af uforudsete konstruktionsforhold og tilpasning af adgangsforhold og byggepladsgener. Vejrlig har endvidere medført godkendelse af spilddage som udløser tidsforlængelse. Sagen forventes afsluttet med etårs eftersyn i 2003.

Afvigelsen på standardkonto 31 (udgifter) skyldes forbrug af videreførte beholdninger. Korrektionen skyldes dels, at den optagne RF 2000 korrektion på - 1,5 mio. kr. ikke blev gennemført i regnskabet, dels Forskningsfonden i alt for år 2000 og 2001 har indbetalt 0,5 mio. kr. mere end forudsat i aktstykket til dækning af indeksreguleringer m.v. som følge af, at sagen er forsinket.

Afvigelsen på standardkonto 41 (indtægter) skyldes, at gaven var forudsat indbetalt i 2000, men som følge af forsinkelsen blev der kun indbetalt 1,5 mio. kr. Den resterende del blev derfor indbetalt i 2001. Forskningsfonden har i alt indbetalt 6,0 mio. kr. mod forudsat 5,5 mio. kr. Merindtægten på 0,5 mio. kr. skal anvendes som kompensation for de merudgifter (indekseringer) der tilløber sagen som følge af forsinkelsen. Korrektionen skyldes, at den ved aktstykket forudsatte indtægt bortfalder.

Ad 51. Mindre byggearbejder

Afvigelsen skyldes forbrug af videreførte beholdninger. På en sag vedrørende nedbrydningsarbejder og terrænanlæg i Universitetsparken udestår etårs eftersyn. Udgifterne hertil vil blive afholdt under § 19.11.05 S-FoU (statsvirksomhed). Den anførte korrektion skyldes, at den uforbrugte del af beholdningen er bortfaldet på bevillingsafregningen for 2001 som følge af indførelsen af huslejeordningen.

Ad 52. Renovering og hovedistandsættelse

Afvigelsen skyldes en udgift i forbindelse med afholdelse af etårs eftersyn. Merforbruget på kontoen er udlignet med bevillingsafregningen for 2001.

Ad 54. Projektering

Afvigelsen skyldes forbrug af videreførte beholdninger.

Ad 70. Andre byggearbejder

Den anførte korrektion skyldes, at den uforbrugte del af beholdningen er bortfaldet på bevillingsafregningen for 2001, som følge af huslejeordningen.

Statuskonti i forbindelse med bygninger og grunde
Som følge af overgangen til huslejeordningen er alle primoværdier vedrørende jord, bygninger m.v. overført til § 20.11.21. Byggedirektoratet (Statsvirksomhed). For udgifterne i 2001 er der ultimo året foretaget en afskrivning til 0, idet de værdiforøgende arbejder der blev færdiggjort under institutionens anlægskonto, indgik i vurderingerne der dannede grundlag for værdifastsættelsen primo 2001. Statusværdier vedrørende anlæg som skyldes bogførelser efter opgørelsen der dannede grundlag for afskrivningen, vil blive afskrevet primo 2002.