VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2001

FORUDSÆTNINGER FOR UDDANNELSE OG  FORSKNING

5.1 UNIVERSITETETS FYSISKE UDBYGNING, HERUNDER FORUDSÆTNING FOR ANVENDELSE AF NY TEKNOLOGI

Aarhus Universitet er i 2001 overgået til SEA-ordningen og har indgået lejekontrakter med Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling for de statslige bygninger, som før 2001 var stillet til rådighed af staten til universitetets aktiviteter. Universitetet følger fortsat den helhedsplan for fysisk udbygning af universitetet 2000 2010, som i 2000 blev udarbejdet i samarbejde med Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger. I 2001 har der især været tale om renovering og ombygning af hovedbygningen og randbebyggelsen til brug for de humanistiske og samfundsvidenskabelige fakulteter.
 
Universitetet har vedtaget en IKT-handlingsplan for opgradering af netværk på omkring 35 mio. kr. Implementeringen er påbegyndt og vil blive videreført i den takt, økonomien tillader. Implementeringen af IKT-handlingsplanen sker ligesom implementeringen af planerne for indretning af moderne biblioteker og etablering af studenterlæsesale/-arbejdspladser med nettilslutning primært i takt med renovering af bygninger og ibrugtagning af nye lejemål.

5.2 SAMARBEJDE I NÆROMRÅDET, HERUNDER BIOTEKNOLOGISKE- OG IT-FORSKERPARKER

Universitetet har sammen med de øvrige forskningsinstitutioner og amter deltaget i et arbejde med opfølgning af den jysk-fynske erhvervsredegørelse fra oktober 2000. Arbejdet har været koncentreret om områderne IKT, bioteknologi, sundhed, fødevareforskning og entrepreneurship. Et foreløbigt resultat er rapporten Forstærket samspil om innovation, der blev præsenteret på en konference 29.3.2001. Sammen med Århus Amt deltager universitetet i et "brobygningsprojekt", der har som formål at skabe fora for en udbygget kontakt mellem erhvervsliv og forskning i regionen. En del af universitetets aktiviteter især naturvidenskabelige, men også sundhedsvidenskabelige og humanistiske søges placeret i forskerparker sammen med de private firmaer og (amts)kommunale aktiviteter, de er nært knyttede til. Universitetet har i 2001 indgået lejemål i IT-byen Katrinebjerg (2. etape) til Datalogisk Institut og Institut for Informations- og Medievidenskab, jf. kap. 7, og har planer om at flytte visse medico-orienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter til den kommende forskerpark i Skejby. I tilknytning til de eksisterende lejemål i Forskerpark Århus er igangsat projektering af et biomolekylært NMR-center primært baseret på apparaturbevillinger fra private fonde og programmet Bioteknologiske Instrumentcentre, jf. bilag 5. Universitetet har via Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) medvirket til udvidelse af ejerkredsen og styrkelse af kapitalgrundlaget i Forskerpark Århus, således at de nævnte nye opgaver kan løftes.

Universitetet samarbejder med Århus Amt og Århus Kommune om udvikling og projektering af Science City I i forbindelse med udbygning af Stenomuseet og etablering af Center for naturvidenskabelig formidling (Inspiratorium), jf. bilag 5. En udbygning og modernisering af Naturhistorisk Museum planlægges i forbindelse med Science City II.

5.3 REGIONALT SAMARBEJDE

Ud over de aktiviteter, der er nævnt eksempler på under pkt. 5.4 i nedenstående skema og i kap. 3.7 vedrørende erhvervsvejledning af næsten-kandidater, deltager universitetet i det fortsatte arbejde med etablering af Den Jysk-Fynske Innovationskorridor i samarbejde med de vestdanske amter, forskningsinstitutioner og repræsentanter for erhvervslivet.

5.4 UNIVERSITETETS AFTALER OM AT STILLE REALYDELSER PÅ IKKE-KOMMERCIELLE VILKÅR TIL RÅDIGHED FOR FONDE OG FORENINGER

Aarhus Universitet har jf. bekendtgørelse nr. 358 af den 17. maj 2001 indgået aftaler på ikke-kommercielle vilkår om at stille tjenesteydelser, varer, inventar eller lokaler til rådighed for anden virksomhed, der udføres af følgende selvejende institutioner eller organisationer med tilknytning til universitetet eller de studerende ved universitetet: Sandbjerg Gods, Studenterhusfonden af 1991, Steno Museet, Studenterrådet og andre studenterorganisationer ved Aarhus Universitet, Aarhus Studenterradio, Foreningen Aarhus Universitets Venner, International Student Centre, Aarhus Studenter-Sport, Nordisk Sommeruniversitet, Studentermenigheden ved Aarhus Universitet, Orion II fonden, Moesgaard Museum samt fagligt orienterede foreninger, tidsskrifter og studenterboghandler på enkelte institutter.

Derud over forestår universitetet administrationen af 29 fonde og legater oprettet for ikke-statslige tilskudsmidler. Fondene og legaterne fordeler sig således på de enkelte fakulteter og universitetets centrale administration: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: 12 stk., Det Naturvidenskabelige Fakultet: 3 stk., Det Humanistiske Fakultet: 3 stk., Det Teologiske Fakultet: 1 stk. og den centrale administration 10 stk.

Oversigt 4. Aktiviteter i 2001 vedrørende udviklingskontrakt 2000-2003

Aarhus Universitets Udviklingskontrakt for perioden 2000 - 2003.
Gennemførte aktiviteter i 2001 (nummerering følger udviklingskontrakten)
Opgave/emne Aktivitet 2001
5.1. Ydre rammer  
Fundraising-overvejelser og -initiativer med henblik på supplerende finansiering.  
 • Bevilling til mindre byggeri ved Kasernen. Undersøgt andre muligheder gennem fondsansøgninger med foreløbigt negativt resultat.
 
Systematisk gennemgang af bygningserhvervelsesmuligheder og muligheder for lejemål i Universitetsparkens nærhed.  
 • Indgår til en vis grad i helhedsplanen for den fysiske udbygning, jf. kap. 5.1. Akt 277 03/09 01 om lejemål i Nobelparken til indflytning af Psykologisk Institut. Indledt 2. etape af etablering af IT-byen Katrinebjerg, jf. kap. 7.
 
5.2.1. Ny teknologi i forskning og uddannelse
Et betydeligt opgraderingsarbejde, med henblik på at forbedre den arbejdsmiljømæssige standard for såvel ansatte som studerende. Eksempler på milepæle/initiativer i perioden:
IKT-politik på uddannelsesområdet.  
 • Anbefalinger til fælles IKT-standard udsendt til høring.
 
Indretning af lokaler med henblik på pc-baseret eksamensafvikling.  
 • Egne lokaler til afholdelse af eksamen er blevet opgraderet til brug herfor.
 
Indretning af læsesale/studiemiljøer med nettilslutning samt opgradering af netværk.  
 • IKT-handlingsplan vedtaget. Gennemføres i forbindelse med diverse bygge-/renoveringssager, jf. kap. 5.1.
 
Selvbetjening af ansatte, kollegiale organer, studerende og andre interessenter via web-teknologi med maskinel identifikation.  
 • Alle studerende har i løbet af 2001 fået mulighed for selvbetjening på det studieadministrative område, jf. bilag 6.
 
Omlægningen af universitetets administrative systemer til grafisk brugergrænseflade .  
 • Gennemført.
 
5.2.2. Biblioteksforhold  
Omflytning og nyindretning samt anskaffelse af udstyr til:
Historisk-klassisk bibliotek.  
 • Gennemført, jf. bilag 1.
 
De samfundsvidenskabelige biblioteker.  
 • Igangsat.
 
5.3. Samarbejde i nærområdet  
Videreføre og udbygge samarbejdsinitiativer på en sådan måde, at det såvel for universitetet som for den eller de relevante samarbejdspartnere og omverdenen optræder som et forpligtende samarbejde  
 • Etableret "Center for Tekniske Kandidatuddannelser" og videreført kandidatuddannelse i biomedicinsk teknik i samarbejde med Ingeniørhøjskolen i Århus, jf. bilag 5. Udbygning af IT-byen Katrinebjerg, jf. kap. 7. Deltager i opfølgningen af den Jysk-Fynske Erhvervsredegørelse fra okt. 2000. www.jylland-fyn.dk.
 
5.3.1. Den offentlige sektor  
Intensivere og udvide samarbejdet med museerne:
Steno Museet og Naturhistorisk Museum  
 • Science City I og II samt Center for naturvidenskabelig formidling (Inspiratorium), jf. kap. 5.2 og bilag 5.
 
Købstadsmuseet Den Gamle By  
 • Etableret Dansk Center for Byhistorie og samfinansierer via HUM en adjunktstilling til centerlederen.
 
5.3.2 Den private sektor  
Interesse i Østjysk Innovation og Alexandra Instituttet funderes  
 • Styrkelse af kapitalgrundlaget i Østjysk Innovation A/S er sket i et samarbejde med andre aktører, herunder AUFF.
 
Indarbejde en patentorganisation i egne rammer, men i nært samarbejde med Østjysk Innovation A/S  
 • Aftale med Østjysk Innovation A/S indgået. Internt patentudvalg er oprettet.
 
5.4. Aarhus Universitets aktiviteter i Vestdanmark uden for Århus-regionen
Undersøge mulighederne for at etablere forskningsbrohoveder i Viborg og Ringkøbing amter  
 • Etableret samarbejde med Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle .
 
 
 • Deltagelse i Skjern Å-forskningsprojektet sammen med Ringkøbing Amt.
 
   
 • Samarbejde med Forskningscenter Foulum (Viborg Amt).
 
5.5. Internationalt engagement  
Deltagelse i ledelsesopgaver bag de internationale organistioner  
 • COIMBRA group chair i 2001.
 
Deltagelse i fællesskaber placeret i udlandet  
 • Har i 2001 beklædt det danske sæde i Fudan Centrets board'. Repræsentation i bestyrelserne i de danske institutter i Athen, Rom og Damaskus.
 
Evaluering af studenterudveksling  
 • Boliganalyse Skejby Parken' gennemført.
 
Boligservice for udvekslingsstuderende  
 • Alle gæstestuderende er boligserviceret, jf. kap. 3.6.
 
Sprog- og kulturintroduktionskurser  
 • Denmark Today og ILPC: hhv. 142 og 33 deltagere.
 
 

Oversigt 5. Aktiviteter i 2001 vedrørende tillæg til udviklingskontrakt 2001-2004

Status for tillæg til Aarhus Udviklingskontrakt 2001 - 2004 (nummerering følger tillægget)
Underpunkt Aktivitet 2001
4. God studiekvalitet og gennemførelse  
Øget brug af IT-laboratorium, web-café , brugerrum og læsesale for studerende; flere pc'ere med netopkobling til de studerende; øget anvendelse af internettet i undervisningen på HUM og TEO  
 • Gennemført, jf. bilag 1 og 4.
 
Adgang til elektroniske tidsskrifter øges for de studerende på SUN  
 • Adgang via IT-faciliteter i Victor Albeck Bygningen til en række elektroniske tidsskrifter, jf. bilag 2.
 
5. IT i uddannelsrne  
Projekt nye studiekort: Låsesystemer/adgangskontrol, kortsystemer, kombineret med f.eks. studiekort og lånekort til biblioteker  
 • Indført ny type studiekort, der er et permanent kort med magnetstribe, som vil kunne anvendes som nøglekort, kopikort osv. efter behov. Udstedt 12.000 nye studiekort i 2001. Resten af studenterbestanden får studiekortet i 2002.
 
   
 • Adgangskontrol ved anvendelse af studiekort er etableret flere steder i takt med nye lejemål og renovering af bygninger samt udskiftning af studiekort.
 
Formulere og iværksætte samlet IKT-handlingsplan på HUM  
 • Målet om en samlet, langsigtet strategi for alle IKT-tiltag er afløst af en koordinerende IKT Referencegruppe og IKT-planer inden for de respektive ressortområder.
 
   
 • I 2001 er vedtaget en ny handlingsplan for implementering af nyt strategisk kommunikationssystem til alle og en plan for løbende udskiftning/opgradering af faste medarbejderes pc'er, jf. bilag 1.
 
Uddannelseskonsulent ansat på HUM  
 • Gennemført.
 
Implementering af fælles mail- og filserverløsninger for alle instituttter på SUN  
 • Fælles mail- og filserverløsning implementeret.
 
Nettilslutning ved hver tredje læseplads på SAM i forbindelse med ombygning  
 • Netadgang til undervisningslokaler i Randbebyggelsen.
 
8. Viden - og udviklingsfunktioner - herunder samarbejde med nærområdet
Etablere samarbejde med CIT, Alexandra Instituttet A/S, Center for Pervasive Computing m. fl.  
 • Indgået 9 nye forskningssamarbejdsaftaler med CIT. Etableret bygningsmæssigt fællesskab i IT-byen Katrinebjerg, jf. kap. 7.
 
Kraftigt engagement i styrkelse af undervisningen i naturvidenskab i hele skolesystemet og i naturvidenskabelig folkeoplysning  
 • Bl. a. NATLYS-projektet, jf. kap. 3.1 og kap. 5.2 om Science City.
 
Samarbejde med Århus Amt om intensivering af gymnasieundervisning i naturvidenskab  
 • Se kap. 3.1.