VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2001

ØKONOMI

   

    2000 2001 2001 2001 2002
    Regnskab Regnskab (R) Budget (B+TB)-(R) Budget
        (B+TB)    
1.00 Indtægter 1.559,616 2.097,690 1.976,100 -121,590 1.955,800
1.10 Nettoudgiftsbevilling 679,500 892,000 892,000 0,000 650,100
1.20 Driftsindtægter 880,116 1.205,690 1.084,100 -121,590 1.305,700
2.00 Udgifter 1.716,063 2.025,634 1.976,100 -49,534 1.955,800
2.10 Lønudgifter 1.036,458 1.164,874      
2.20 Øvrige driftsudgifter 679,605 860,760      
3.00 Overskud som bortfalder          
4.00 Årets overskud 156,447 -72,056 0,000 72,056 0,000

Tabel 18. Driftsregnskab 2001, mio. kr., årets priser

I tabel 18 ses det samlede driftsregnskab 2001 for Aarhus Universitet sammenstillet med regnskabet for 2000 og med angivelse af budget for 2002. Der er tale om en nettoudgiftsopgørelse for henholdsvis regnskabskolonnen og budgetkolonnen.
Indtægterne er steget væsentligt fra 2000 til 2001, hvilket skyldes indførelsen af SEA-huslejeordningen, flerårsaftalen og overgangen til ny regnskabspraksis omkring indtægtsføringen for eksterne projekter i 2000, svarende til en teknisk nedsættelse af indtægterne i 2000 med 159,1 mio. kr. Der er en stigning i udgifterne på ca. 18 pct., hvoraf de ca. 12 pct. skyldes indførelsen af SEA-huslejeordningen i år 2001.

Indtægterne i regnskabskolonnen for 2001 er større end udgifterne, svarende til en negativ nettoudgift, hvilket betyder, at regnskabskolonnen angiver et overskud.

Driftsregnskabet viser således, at årets overskud for 2001 har været på 72,1 mio. kr. for Aarhus Universitets samlede aktiviteter.

Bevillingsafregningen i i tabel 19 viser forholdet mellem den samlede bevilling (B + TB) og regnskabet. Bevillingsafregningen omfatter alle underkonti, idet afregningen foretages på universitetets hovedkontoniveau. I bevillingsafregningen vises årets overskud opgjort som forskellen mellem nettoudgiftsbevilling og de regnskabsmæssige nettoudgifter og det akkumulerede overskud til videreførsel 2002 og følgende år.

Resultatopgørelse Nettoudgift
1.00 Bevilling (B+TB) 892,0
2.00 Regnskab 819,9
3.00 Bevillingsafvigelse 72,1
6.00 Årets overskud før dispositioner 72,1
         
Akkumuleret overskud  
11.00 Akkumuleret overskud ultimo forrige år 45,6
13.00 Akkumuleret overskud primo indeværende år 45,6
14.00 Årets overskud (jf. resultatopgørelsen pkt. 6.00) 72,1
15.00 Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 117,7
18.00 Overskud som bortfalder 0,0
19.00 Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo indeværende år 117,7

Tabel 19. Bevillingsafregning for driftsbevilling 2001, mio. kr.

Af tabel 19 fremgår det, at årets overskud i 2001 på 72,1 mio. kr. betyder, at Aarhus Universitets akkumulerede overskud til videreførsel til 2002 og følgende år er på 117,7 mio. kr.

  1998 1999 2000 2001
Taxameterindtægter uddannelse 512,9 529,3 534,8 538,2
Forskningsindtægter 953,1 962,4 923,2 968,5
Overførselsindtægter til kapitalformål 31,0 38,2 42,7 267,6
Overførselsindtægt øvrige formål 100,2 97,3 88,4 90,7
Driftsindtægter i alt 52,4 66,9 68,3 84,0
Stipendierater og løn i alt 43,1 44,6 46,5 46,1
Øvrige tilskud i alt 44,5 22,7 29,6 48,6
Institutionsintern statslig overførselsindtægt 57,8 62,0 41,9 53,9
Indtægter i alt 1.792,8 1.823,4 1.775,5 2.097,5
Afrundingsdifference       0,1
Teknisk ændring - periodisering af gamle saldi 0,0 0,0 -164,4  
Indtægter i alt 1.792,8 1.823,4 1.611,2 2.097,6

Tabel 20. Indtægter fordelt på hovedformål, mio. kr., 2001-niveau

  1998 1999 2000 2001
Uddannelse 526,2 543,5 531,9 534,3
Basisforskning** 415,6 410,2 477,1 455,3
Tilskudsfinansieret forskning** 351,4 328,4 345,7 353,8
Kontraktforskning 0,8 0,9 1,2 3,2
Forskeruddannelse** 172,3 165,4 64,8 72,4
Andre faglige formål 45,0 52,9 51,1 54,1
Bygningsdrift* 113,2 91,4 96,3 116,7
Generel ledelse og generel administration 55,0 55,9 56,9 60,4
Øvrige fælles formål 13,8 13,9 16,7 24,5
Kapitalformål*** 47,6 98,1 99,2 300,8
Interne overførelser 56,7 55,9 31,9 50,1
Aarhus Universitet i alt 1.797,6 1.816,5 1.772,7 2.025,6

Tabel 21. Udgifter fordelt på hovedformål, mio. kr., 2001-niveau. * Ejendomsskatter er fra 1999 flyttet fra Bygningsdrift til Kapitalformål. ** Stipendier til forskerstuderende er fra og med VR2000 flyttet fra formålet forskeruddannelser til hhv. basisforskning og tilskudsfinansieret forskning - alt efter det enkelte stipendiums finansieringskilde. Derfor kan de forskellige forskningsformål ikke umiddelbart sammenlignes over tid. *** Fra 2001 indgår SEA-husleje under Kapitalformål (udgift på 196,7 mio. kr.)

Af tabel 20 fremgår den samlede indtægtsramme bestående af bevillinger og indtægter for Aarhus Universitets samlede aktiviteter i 2001. Endvidere er udviklingen i de samlede indtægter belyst i perioden 1998 til 2001.
Fra 2000 til 2001 er de samlede indtægter i 2001-niveau steget fra 1.775,5 mio. kr. til 2.097,6 mio. kr. svarende til en stigning på ca. 18 pct.. Den væsentligste del af stigningen, svarende til ca. 12 pct., kan henregnes til indførelsen af SEA-huslejeordningen, mens den resterende del af stigningen primært skyldes flere basisforskningsmidler som følge af Flerårsaftalen og stigende indtægter til tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Udviklingen i indtægterne til tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed fremgår af tabel 15.

  HUM SUN SAM TEO NAT ØVR. AU i alt
UK10 - ordinær virksomhed              
Indtægter 208,8 366,2 161,8 33,8 302,6 549,0 1.622,1
Udgifter 203,4 351,4 151,1 33,4 301,1 513,9 1.554,3
Årets resultat 5,4 14,7 10,6 0,4 1,5 35,1 67,7
Videreført fra tidligere år             12,7
Akkumuleret resultat til videreførelse             80,4
               
  HUM SUN SAM TEO NAT ØVR. AU i alt
UK90 - indtægtsdækket virksomhed                    
Indtægter 0,0 14,9 1,4 0,0 7,5 0,6 24,4
Udgifter 0,0 13,4 0,9 0,0 6,9 -2,2 19,0
Årets resultat 0,0 1,4 0,4 0,0 0,7 2,9 5,4
Videreført fra tidligere år             29,9
Akkumuleret resultat til videreførelse             35,3
               
  HUM SUN SAM TEO NAT ØVR. AU i alt
UK91 - retsmedicin                    
Indtægter 0,0 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8
Udgifter 0,0 19,1 0,0 0,0 0,0 0,8 19,9
Årets resultat 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,8 -1,1
Videreført fra tidligere år             3,0
Akkumuleret resultat til videreførelse             2,0
               
  HUM SUN SAM TEO NAT ØVR. AU i alt
UK95 - tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed                 
Indtægter 28,6 142,8 36,6 4,9 200,2 5,1 418,1
Udgifter 28,3 142,6 36,3 4,9 200,2 5,8 418,1
Årets resultat 0,3 0,2 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0
Ultimosaldo uforbrugte midler, beholdningskonti             144,3
 
               
  HUM SUN SAM TEO NAT ØVR. AU i alt
UK97 - andre tilskudsfinansierede aktiviteter              
Indtægter 1,7 1,0 0,7 0,5 2,4 8,0 14,3
Udgifter 1,7 1,0 0,7 0,5 2,4 8,0 14,3
Årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ultimosaldo uforbrugte midler, beholdningskonti             13,0
Akkumuleret resultat til videreførelse             117,7
Ultimosaldo uforbrugte midler, beholdningskonti              157,3
 

Tabel 22. Resultatopgørelse og akkumuleret videreførelse fordelt på underkonti, mio. kr.

    1998 1999 2000 2001
1.10 Primosaldo 188,6 192,2 202,1 45,6
1.20 Årets resultat til videreførelse 3,6 9,8 -156,4 72,1
2.00 Ultimosaldo 192,2 202,1 45,6 117,7
 

Tabel 23. Akkumuleret resultat til videreførelse, 1998-2001 i mio. kr., årets priser

Videreførelsesbeløbet består af et akkumuleret resultat på den ordinære virksomhed på ca. 80,4 mio. kr. og et akkumuleret resultat på den indtægtsdækkede virksomhed på 37,3 mio. kr. De uforbrugte midler på underkonto 95 og 97 indgår ikke i videreførelsesbeløbet, men henstår på beholdningskonti, svarende til det ændrede regnskabsprincip, som er gældende fra 2000, omkring indtægtsføringen for eksternt finansierede projekter. Der henvises til tabel 24.

Tabel 24. Uforbrugte midler på underkonti 95 og 97 mio. kr., årets priser

Fra og med finansåret 2000 er indtægtsføringen i regnskabet for eksternt finansierede projekter på underkonto 95 og 97 sket i takt med udgiftsafholdelsen.

Af tabel 24 fremgår udviklingen i ultimosaldoen fra 2000 til 2001 i de forudbetalte ikke-forbrugte midler, som henstår på beholdningskonti på underkonto 95 og 97 fordelt på statslige fonds- og programmidler, EU og andre internationale tilskudsgivere samt øvrige tilskudsgivere.

I tabel 25 bemærkes, at der ikke har været overført beløb svarende til indirekte omkostninger fra UK90 til UK10. I 2001 er der for den indtægtsdækkede virksomhed på UK90 afløftet overhead på 25% af indtægterne.

    UK91 UK90 Forskning Uddannelse Andre faglige
            formål
1.00 Indtægter 18,8 24,4 4,7 11,1 8,6
2.00 Direkte omkostninger 19,1 19,0 4,3 10,4 4,3
3.00 Driftsoverskud før ind. omk. -0,3 5,4      
4.00 Indirekte omkostninger 0,8 0,0      
5.00 Driftsoverskud før afskr. og forr. -1,1 5,4      
7.00 Årets omk.baserede overskud -1,1 5,4      
8.00 Dækningsbidrag i % af indtægter -1,6% 22,1%      
 

Tabel 25. Indtægtsdækket virksomhed UK 90 og 91, omkostningsbaseret regnskab 2001, mio. kr.

    UK90 UK91
1.10 Driftsoverskud 1998 5,2 -0,4
1.20 Driftsoverskud 1999 4,5 0,3
1.30 Driftsoverskud 2000 2,6 -0,4
1.40 Driftsoverskud 2001 5,4 -1,1
1.00 Driftssituation, akkumuleret driftsoverskud 17,7 -1,6
 

Tabel 26. Institutionens driftssituation for indtægtsdækket virksomhed, UK 90 og 91, mio. kr.

    UK90 UK91
1.10 Årets akk. overskud før forrentning 1999 27,3 3,5
1.20 Årets overskud før forrentning 2000 2,6 -0,4
1.30 Årets overskud før forrentning 2001 5,4 -1,1
1.00 Driftssituation, akkumuleret overskud 35,3 2,0

Tabel 27. Akkumuleret resultatopgørelse for indtægtsdækket virksomhed, UK 90 og 91, mio. kr.