VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2001

IT-BYEN KATRINEBJERG

Aarhus Universitet har i de senere år udvidet sine aktiviteter på IT-området betydeligt, og det er lykkedes at samle universitet, amt, by og erhvervsliv om en bredspektret indsats, der sigter mod at gøre Katrinebjerg-kvarteret umiddelbart nordvest for Universitetsparken til en IT-by, i hvilken regionens IT-aktiviteter skal samles i et synergetisk fællesskab.

Billede 1. IT-byen Katrinebjerg. Første etape er taget i brug i året 2000. Såvel ombygningsarbejder som nybyggeri er varetaget af arkitekt Jørn Schütze

IT-byen Katrinebjerg. Første etape er taget i brug i året 2000. Såvel ombygningsarbejder som nybyggeri er varetaget af arkitekt Jørn Schütze
og ingeniør Erik Jensen. Foto: Lars Kruse
 

7.1 VÆKSTCENTER

Århus-regionens IT-råd har defineret IT-vækstcenter Katrinebjerg som kernen i sin indsats og projektet er regionens største satsning i det jysk-fynske erhvervssamarbejde. Århus Kommune har vedtaget en ny lokalplan for området til fremme af den fysiske omdannelse af Katrinebjerg til IT-by. I sit projekt Udbygning af IT-vækstcenter Katrinebjerg foreslår IT-rådet centret udbygget med en række aktiviteter og delprojekter, der skal fremme et samlet miljø med IT-virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt rugekasser for nye IT-virksomheder. Hertil kommer et forslag om laboratoriefaciliteter for områdets uddannelsesinstitutioner, særlige studieceller og projektrum for de studerende, underholdningsfaciliteter mv. Forslaget sigter mod at skabe et samlet bymæssigt miljø for forskning og uddannelse samt innovativ, højteknologisk og videnbaseret virksomhed. Formålet er at bidrage til og accelerere IT-udviklingen i hele det jysk-fynske område, herunder skabe synergi med relevante IT-projekter i det jysk-fynske erhvervssamarbejde; fokus er på fremme af samarbejde mellem private og offentlige entreprenører på IT-området.

Blandt de aktive i projektet er Aarhus Universitet, Forskningsfondens Ejendomsselskab (FEAS), Alexandra Instituttet A/S, Center for Pervasive Computing (CfPC), Center for IT-forskning (CIT), Handelshøjskolen i Århus, Ingeniørhøjskolen i Aarhus, Arkitektskolen i Aarhus, Århus Amt, Århus Kommune og IT-Rådet i Århus.

Projektets fokus er udvikling af samspillet mellem forskning, erhvervsliv og uddannelse. Det omfatter udvikling af et Alexandra projekthotel, udvikling og afprøvning af koncepter for projekter i regi af Alexandra Instituttet, udvikling af studenterfaciliteter, udvikling af Alexandra-konsulentordning, udvikling af den elektroniske infrastruktur på Katrinebjerg og udvikling af IT-incubator-rådgivningsfunktion.

Projektets samlede budget er på 217 mio. kr. for perioden 2001-2004. Herefter forventes projektet at være selvfinansierende. En afklaring af projektets fremtid forventes ske senest med finansloven for 2002.

7.2 UDDANNELSER

Universitetet leverer kernen i IT-byen ved at placere Datalogisk Institut og Institut for Informations- og Medievidenskab på Katrinebjerg, hvor de har bygningsfællesskab med IT-Vest og Center for IT-forskning (CIT) (samlet kaldet IT-byen Katrinebjerg).

Udviklingen af universitetets IT-uddannelser på Katrinebjerg er samlet i projektet IT-byen Katrinebjerg. IT-byen skal være spydspids i universitetets bestræbelser på at skabe moderne IT-arbejdspladser i et omfang og i en kvalitet, der modsvarer de studerendes behov. Net-faciliteter og adgang til software i de studerendes bolig er af væsentlig betydning i denne sammenhæng. Universitetet vil medvirke til realiseringen af netværk på kollegier mv. såvel som software-aftaler, der omfatter de studerende. Med universitetets satsning på IT-byen Katrinebjerg håber universitetet at kunne skabe et samlet inspirerende miljø, som vil tiltrække nye medarbejdere. Der skal skabes rum for gensidigt inspirerende aktiviteter, og mulighed for en flydende overgang mellem forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Billede 2. I CAVI's panorama-biograf kan man f.eks. forhåndsorientere sig i det nye kunstmuseum i Århus via tredimensionel computer-animering

I CAVI's panorama-biograf kan man f.eks. forhåndsorientere sig i det nye kunstmuseum i Århus via tredimensionel computer-animering
(foto: Bo Egestrøm)

De studerende er på mange måder et universitets mest værdifulde ressource: Som kandidater yder de afgørende bidrag til samfundets udvikling, og mens de studerer udgør de en inspirerende og fornyende del af miljøet. Studerende kan ofte virke som katalysatorer for innovation på tværs af eksisterende grænser. Pres fra de studerende er desuden en faktor i omstillingen af universitetet til en avanceret bruger af IT i uddannelse, forskning og administration.Universitetet anvender p.t. kontorpavilloner (ca. 500 m2) til studenterfaciliteter. Herudover har universitetet taget initiativ til etablering af yderligere 500 m2, som er indrettet med IT-faciliteter for studenter.

7.3 IT-VEST

IT-Vest er et forsknings- og uddannelsesmæssigt samarbejde mellem Aarhus Universitet, Handelshøjskolen i Århus, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. Direktion og sekretariat er placeret i IT-byen Katrinebjerg, mens undervisningen foregår dels i IT-byen Katrinebjerg, dels på involverede institutioner. Det er planen at udvikle flere IT-uddannelser i regi af IT-Vest og placere dele af uddannelserne i området.

Universitetets satsning på området har indtil videre først og fremmest givet sig udtryk i byggeriet af IT-parken. IT-parken huser eksperimentel datalogi, dele af Informations- og Medievidenskab samt medarbejdere fra de æstetiske fag med tilknytning til multimedieområdet på universitetet. Endelig rummer IT-parken også medarbejdere fra Arkitektskolens efteruddannelsesdel. Bygningerne i IT-parken omfatter pt. 2.800 m2, men yderligere ca. 4.000 m2 til universitetsaktiviteter er projekteret klar til ibrugtagning i første halvår af 2003.

Det er planen, at IT-byen Katrinebjerg udstyres med en avanceret IT-infrastruktur, der støtter eksperimenter med et bredt spektrum af teknologier og samspillet mellem disse. Det omfatter bl.a. højhastighedsnet og trådløse net.

7.4 ALEXANDRA INSTITUTTET

Alexandra Instituttets direktion og sekretariat er placeret i IT-byen Katrinebjerg. Instituttet har til formål at styrke IT-forskning, udvikling, videndeling og uddannelse inden for anvendt informationsteknologi i samarbejde med erhvervsliv, myndigheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Der er valgt følgende fem indsatsområder: Objekt-teknologi, New Ways of Working, Visualisering & Interaktion, Wireless & Mobile Computing samt Medicinsk Teknologi. Instituttet etablerer og driver centre og projekter inden for disse områder med udgangspunkt i medlemmernes kompetenceområder, og i tæt samarbejde med Center for Pervasive Computing. Der er allerede på nuværende tidspunkt 33 private og offentlige virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der er medlem af Alexandra Instituttet.

Den fremtidige plan er, at Alexandra Instituttet i første halvår af 2003 kan flytte ind i et nybygget projekthotel i IT-byen på i alt 1.500 m2. Realiseringen heraf er en kendsgerning, idet såvel Århus Kommune som Århus Amt hver har givet tilsagn om et lån på 13 mio. kr. som et bidrag til byggeriet, som er under projektering.

7.5 CENTER FOR PERVASIVE COMPUTING

Center for Pervasive Computing er det videnmæssige centrum for satsningen på IT-byen Katrinebjerg. Pervasive Computing (kan oversættes med allestedsnærværende IT) er et af nøgleordene, når man taler om fremtidens IT-udvikling. Fremtidens informationsteknologi vil blive integreret i alt, der omgiver os: fra legetøj, bagagesedler og skriveborde til biler, fabriksanlæg og hele bydele. Centret omfatter blandt andet Center for Avanceret Visualisering og Interaktion (CAVI), der samler forskning inden for de teknologitunge områder: virtual reality og virtuel film- og tv-produktion samt Center for New Ways of Working, hvor der arbejdes med udvikling af IT- baseret samarbejdsstøtte og nye arbejdsformer, men også mange andre interessante forskningsområder, bl.a. inden for interaktion og softwareudvikling. Opbygning af specielle anvendelsesorienterede forskningsområder inden for intelligente bygninger og Pervasive Health Care er p.t. under overvejelse.

Center for Pervasive Computing er støttet af Center for IT-forskning (CIT), som er en statslig organisation, der formidler kontraktpenge til samarbejdsprojekter mellem offentlige og private virksomheder inden for IT-området. CIT er landsdækkende, men har lige som IT-Vest direktion og sekretariat placeret i IT-byen Katrinebjerg.

7.6 ANDET ERHVERVSSAMARBEJDE

Forskerpark Aarhus har desuden etableret en afdeling på ca. 1.500 m2 i IT-byen Katrinebjerg. Den samlede plan er at etablere en vifte af tilbud inden for området Business Incubators, herunder ejendomsfaciliteter med fuld-service ydelser, der tilbyder lejemål for etablering af start-up/spin-off virksomheder inden for informationsteknologi, herunder rådgivning, og lejemål til temporære, programfinansierede forskningsprojekter og lokalisering af udviklingsafdelinger mv.

I foråret 2001 er der endvidere etableret en investeringsfond i Århus-området, Incuba A/S, som vil have mulighed for aktivt at støtte aktiviteter i IT-byen Katrinebjerg. Incuba A/S vil med forventet støtte fra Vækstfonden råde over en fond på 300 mio. kr.

Billede 3. I IT-byen Katrinebjerg kan man anvende 3-D-borde og -vægge til samarbejde om dokumenter og objekter i distribuerede rum

I IT-byen Katrinebjerg kan man anvende 3-D-borde og -vægge til samarbejde om dokumenter og objekter i distribuerede rum