Stillings- og personprofil for institutlederkandidater

Faglige kompetencer:

En institutleder forventes at:

 • Være fagligt anerkendt og internationalt orienteret med god legitimitet inden-for hovedområdet.
 • Have en forskerkarriere med væsentlig international indsigt og erfaring
 • Have beklædt eller beklæder videnskabelig lederstilling samt have væsentlig undervisningserfaring.
 • Have dokumenteret godt kendskab til universitetsmiljøer
 • Have god indsigt i nationale og internationale samfundsforhold.

Lederkompetencer:

En institutleder forventes at:

 • Kunne tænke visionært og strategisk i et globalt perspektiv med kompetence til at omsætte visioner til strategiske mål og handlinger.
 • Kunne forfølge de strategiske mål i al sin ageren og være i stand til problemløsende, med stort overblik og begavet at kunne opfylde målene gennem mangeartede strategier.
 • Besidde ledelsesmæssig legitimitet, som kan bidrage til organisatorisk sammenhængskraft mellem de faglige miljøer.
 • Kunne inddrage, lytte og bygge videre på andres ideer .
 • Kunne mestre både at involvere organisationen, respektere en flerhed af markante synspunkter, og være i stand til at drage sine egne nøgterne konklusioner og eksekvere på professionel og fremadrettet vis.
 • Kunne indgå loyalt og dedikeret i en ledelseststreng og samtidig agere selvstændigt med forståelse for sin rolle og faglige samt strategiske ledelsesrum.
 • På basis af de nye institutters opnåede resultater og faglige dybde have blik for løbende at skabe synergier og dybere sammenhæng på tværs af fagskel og i tæt samspil med omverdenen.
 • Gennem anerkendende, synlig og udviklende personaleledelse kunne styrke institutternes profiler som arbejdssteder med et attraktivt og inspirerende studie- og forskningsmiljø, der nationalt og internationalt tiltrækker de allerbedste medarbejdere, studerende og samarbejdspartnere.

Strategiske kompetencer:

En institutleder forventes at:

 • Kunne aflæse samfundets fremtidige behov indenfor forskning og uddannelse, talentudviking og vidensudveksling
 • Være engageret og visionær med lyst til at opbygge en stærk forskningsmæssig- og uddannelsesmæssig profil for de nye institutter, der udbygger Aarhus Universitets placering blandt verdens bedste universiteter.
 • Have et offensivt blik for potentielle og uopdyrkede eksterne samarbejdsrela-tioner og projekter såvel i offentligt som i privat regi og den fornødne sans for at realisere dem til gensidig tilfredshed.

Kommunikative kompetencer:

En institutleder forventes at:

 • Være stærk, troværdig og retningsskabende formidler såvel internt som eksternt og på både dansk og engelsk
 • Være god til relationsopbyggende og anerkendende kommunikation internt, men i høj grad også overfor eksterne samarbejdspartnere som erhvervsliv, offentlige myndigheder og organisationer, det politiske miljø samt medierne.

Personlige kompetencer:

En institutleder forventes at:

 • Have personlig integritet, troværdighed og menneskelig ordentlighed.
 • Være offensiv, robust og have en udpræget situationsfornemmelse og indlevelsesevne i både faglige og personlige relationer.
 • Have veludviklede samarbejdsevner og være en holdspiller, som samtidig er bevidst om sit personlige ansvar og hvad deraf følger af beslutningskraft.