Deltidsunderviserstillinger

Klinisk lektorer til Præhospitalet 950604

Ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, opslås et klinisk lektorat for perioden 1. marts2018 (eller snarest herefter) for en femårig ansættelsesperiode til varetagelse af op til 30 timers klinisk undervisning årligt på valgfaget Præhospital Indsats på kandidatuddannelsen i medicin. Stillingen er opslået til besættelse ved Præhospitalet.

Sammensætningen vil i sidste ende blive afgjort efter behov samt ansøgerskarens størrelse og kvalifikationer efter indstilling fra den akademiske koordinator ved Præhospitalet.
Arbejdsopgaver

Den kliniske lektor skal selvstændigt tilrettelægge og gennemføre undervisning inden for den pågældende afdelings- eller enheds speciale og gældende studieplan. Undervisningen omfatter forelæsninger, kurser, gennemførelse af eksaminer. For den kliniske lektor kan stillingen endvidere omfatte vejledning ved forskeruddannelse, deltagelse i bedømmelsesudvalg ved tildeling af ph.d.- og doktorgrader og udviklingen af fagområdet samt andre opgaver.

Den kliniske lektor er forpligtet til at varetage det aftalte antal årlige konfrontationstimer. En klinisk lektor kan ansættes til at varetage mellem 15 og 60 konfrontationstimer årligt. De 15 til 60 konfrontationstimer kan forhøjes til 25 til 100 konfrontationstimer årligt, såfremt den kliniske lektor ikke udfører andre arbejdsopgaver, svarende til 50 til 200 timer årligt. Andre arbejdsopgaver omfatter blandt andet vejledning af studerende, opgavestillelse og bedømmelse af skriftlige eksamensopgaver samt deltagelse i bedømmelsesudvalg. Den kliniske lektor skal i samarbejde med Præhospitalets Akademiske koordinator og de øvrige forsknings-medarbejdere tilknyttet Præhospitalet tilrettelægge og gennemføre undervisning inden for kursusforløbet 'Præhospital Indsats'. Et valgfag som på nuværende tidspunkt tilbydes en gang årligt. Undervisningen omfatter dels undervisning med forelæsninger, holdtimer og simulationstræning på et 4 ugers-forløb for 24 studerende. Stillingen omfatter ydermere udviklingen af fagområdet samt andre opgaver.

Kvalifikationer

Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstrukturen for videnskabeligt personale ved universiteter.

Den kliniske lektor skal have en ansættelse som overlæge eller afdelingslæge ved Præhospitalet eller være tilknyttet præhospitalet på konsulentbasis, samt have lyst til at varetage undervisningen af lægestuderende. Ansættelse som klinisk lektor forudsætter, at vedkommende er erklæret kvalificeret hertil af et bedømmelsesudvalg. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget. For den kliniske lektor er det en forudsætning for ansættelse, at den pågældende er speciallæge i det relevante fag og det forudsættes normalt, at der udføres forskning.

Oplysninger om stillingen kan indhentes hos Præhospitalets forskningsleder og akademiske koordinator Ingunn Skogstad Riddervold, tlf. 7841 4912 eller 2475 9220.

Aflønning

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Cirkulære om aftale om kliniske lektorer ved universiteter.

En klinisk lektor aflønnes forholdsvist efter det antal konfrontationstimer, der ansættes til. En klinisk lektor, der f.eks. er ansat til at varetage 60 konfrontationstimer årligt og andre opgaver op til 200 timer årligt, aflønnes med et honorar på årligt kr. 95.200 pr. år (niveau 31. marts 2012). Honoraret udbetales med 1/12 månedligt bagud. Beløbet er pensionsgivende med 17,1 %. Der ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5 %.

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste, forskningsplan samt undervisningsportfolio. Op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer skal medsendes. Såfremt du har en bedømmelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen.

Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.

Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere samt AUs Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

Bedømmelsesudvalget kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

16.01.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.