Teknisk administrative stillinger

Universitetsdirektør

Aarhus Universitet søger en strategisk velfunderet universitetsdirektør, der i dynamisk samspil med den øvrige universitetsledelse kan bidrage til universitetets fortsatte udvikling.

Aarhus Universitet er et forskningsintensivt universitet med uddannelser af høj kvalitet og har en lang tradition for internationalt samarbejde med nogle af verdens bedste forskningsinstitutioner og universitetsnetværk. Gennem samarbejde med erhvervsliv, offentlige institutioner og myndigheder bidrager universitetet med tyngde til samfundsudviklingen. Universitetet har fire fakulteter og har enheder placeret på flere geografiske lokaliteter.

Universitetsdirektøren refererer til rektor og indgår sammen med rektor, prorektor og dekanerne for de fire fakulteter i universitetsledelsen, der udgør den daglige ledelse af Aarhus Universitet.

Universitetsdirektøren leder universitetets administration, der er organiseret i en fællesadministration og fire administrative centre. Ledelsen af hvert administrativt center varetages sammen med dekanen. Det forventes, at universitetsdirektøren gennem sin ledelse sikrer en sammenhængende og transparent administration, der professionelt, serviceorienteret og effektivt understøtter universitetets kerneaktiviteter. Der forventes et særligt fokus på effektiv systemunderstøttelse, stærk økonomisk styring og professionel medarbejderudvikling.

 
Opgaver


Universitetsdirektøren varetager den overordnede ledelse af universitetets samlede administration på cirka 1.700 medarbejdere og med et samlet budget på cirka 1 mia. kr.

Universitetsdirektøren har det overordnede ansvar for

 • at lede den samlede administration med service- og brugerorienterede ydelser og sikker drift
 • at initiere og være drivkraft i den fortsatte udvikling af hele administrationen i retning af større sammenhæng og transparens med et stærkt fokus på administrative systemer, økonomisk styring, sekretariatsfunktioner, medarbejderudvikling og arbejdsmiljø
 • at rådgive universitetsledelsen og bestyrelsen i spørgsmål om universitetets økonomi og administration i bred forstand
 • at være et bindeled mellem administrationen og fakulteterne
 • at have fokus på de videnskabelige miljøers behov og på, hvordan de understøttes administrativt
 • at kvalitetssikre universitetets administration, herunder sikre effektive og smidige sagsgange og beslutningsprocesser
 • at følge op på universitetets udviklingskontrakt og anden ledelsesafrapportering.

Universitetsdirektøren står i spidsen for en ledergruppe på 5 vicedirektører og 4 administrationschefer, hvis ansvarsområder dækker

 • Økonomisk planlægning og forvaltning
 • Administrativ understøttelse af uddannelser
 • Administrativ understøttelse af forskning, talentpleje og eksterne relationer
 • HR-administration og – udvikling
 • IT-drift og -udvikling
 • Bygningsområdet

Universitetsdirektøren repræsenterer desuden Aarhus Universitet i en række eksterne udvalg, f.eks. Danske Universiteter, og i diverse politiske sammenhænge.

 
Kompetencer

Det forventes, at universitetsdirektøren
 • kan dokumentere markante resultater på strategisk niveau i en større og kompleks organisation
 • har viden om universitetsmiljøer og erfaring med politisk ledede, offentlige organisationers virkemåder og rammebetingelser
 • har skabt resultater med at drive en omkostningseffektiv og serviceorienteret administration
 • har dokumenteret viden om og erfaring med økonomistyring
 • har erfaring med planlægning og gennemførelse af forandringsprocesser, herunder gerne erfaring med projektstyring
 • har en lang, videregående uddannelse suppleret med en solid ledelseserfaring
 • har indsigt i, hvorledes vidensmiljøer understøttes administrativt.
 
Personprofil

Det forventes, at universitetsdirektøren
 • har personlig autoritet og stærke kommunikations- og forhandlingskompetencer, præget af en dialogbaseret tilgang
 • har høj troværdighed, integritet og evnen til at inspirere og skabe engagement
 • er organiseret og struktureret i sin arbejdsform og har evnen til at overskue komplekse sammenhænge
 • kan arbejde strategisk og helhedsorienteret
 • er beslutningsdygtig, resultatorienteret og har gennemslagskraft
 • har relationel forståelse og evner at give såvel med- som modspil med samtidig respekt for rollefordelingen
 • evner at være i ydre pres og problemfyldte situationer uden at miste overblik og handlekraft.
 
Ansættelsesvilkår


Ansættelsen sker som åremålsansættelse med en ansættelsesperiode på op til seks år, og der er mulighed for forlængelse i op til tre år. Stillingen besættes i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikerne, og er klassificeret i lønramme 38, hvortil kommer tillæg efter nærmere forhandling.

Stillingen ønskes besat snarest muligt eller pr 1. januar 2016.

 
Ansættelsesproces


Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte rektor Brian Bech Nielsen (tlf. 23 38 23 49).

Information om Aarhus Universitet kan findes på www.au.dk, hvor også universitetets strategi og udviklingskontrakt kan ses.

Ansøgning med CV og eventuelle andre bilag stiles til rektor Brian Bech Nielsen og sendes via linket nederst på denne side senest søndag den 1. november 2015.
 
Universitetsdirektøren ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Proceduren forud for bestyrelsens beslutning om ansættelse tilrettelægges i overensstemmelse med universitetsloven og universitetets vedtægt, hvilket bl.a. indebærer, at der nedsættes en rådgivningsgruppe og et indstillingsudvalg.

Ansættelsessamtaler gennemføres i to runder henholdsvis den 9. og den 18. november 2015. Kandidater, som går videre til 2. samtalerunde, skal i den mellemliggende periode deltage i en ledervurdering, som gennemføres af Mercuri Urval.  

Alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

01.11.2015
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.