Teknisk administrative stillinger

Institutleder til Institut for Odontologi og Oral Sundhed 792037

Health søger den centrale, ledelsesmæssige drivkraft i etableringen af et førende videncenter inden for odontologi og oral sundhed, hvor international forskning kobles til praksis til gavn for borgernes sundhed.

Aarhus Universitets bestyrelse har netop tiltrådt en sammenlægning af Institut for Odontologi (IO) og Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) på Health ved Aarhus Universitet. Health søger derfor en institutleder til det nye institut.

Institutlederen skal sammen med instituttets ledergruppe sikre en succesfuld fusion mellem de to institutter. Visionen for det nye institut er at uddanne fremtidens tandfaglige team og bidrage til at sikre en høj tandsundhed i den danske befolkning.

Institutlederen skal i det første år stå i spidsen for en overgangsledelse, der ud over institutlederen består af den nuværende konstituerede leder for IO og den nuværende konstituerede leder for SKT. Overgangsledelsen skal sikre den organisatoriske og ledelsesmæssige sammenlægning af de to enheder og understøtte fusionens visioner og pejlemærker. Overgangsledelsen skal sikre, at rammerne for både udvikling og drift tilgodeses i sammenlægningen af de to enheder. Efter et år afløses overgangsledelsen af den nye ledelse. Respekt og inddragelse er nøgleord for processen.

Det nye institut har cirka 187 årsværk fordelt på 135 TAP-årsværk og 52 VIP årsværk og et budget på 175 mio. kroner. Instituttet vil få 650 studerende og udbyde 5 prægraduate uddannelser og et antal postgraduate uddannelser.

Ansvarsområde

Den nye institutleder skal med engagement stå i spidsen for fusionen og får det overordnede ansvar for at udvikle og fremtidssikre uddannelserne, forskningsprofil, aktiviteter og økonomi i det nyetablerede institut. 

Den nye leder skal gennem strategisk indsigt, handlekraft, relationsskabelse og delegering realisere de ambitiøse visioner og målsætninger samt skabe gode rammer for samarbejde og trivsel. 

Institutlederen repræsenterer instituttet udadtil og varetager, efter bemyndigelse fra dekanen, instituttets faglige, økonomiske og personalemæssige ledelse. 

Institutlederen sikrer høj kvalitet og sammenhæng i instituttets forskning, talentudvikling, undervisning og videnudveksling, herunder at instituttet stiller sine kompetencer til rådighed for betjening og rådgivning af offentlige myndigheder, organisationer og erhverv.
Institutlederen refererer til dekanen, indgår i Healths fakultetsledelse og skal sammen med Healths øvrige ledelse være med til at videreudvikle fakultetet i overensstemmelse med Healths strategi for 2013 til 2020.

Vi forventer, at den nye institutleder

• Har ledelseserfaring – og gerne en lederuddannelse – og repræsenterer en 
  anerkendende, konstruktiv og synlig ledelsesstil 

• Er visionær, strategisk og kan sætte klare rammer og udstikke retning for instituttets 
  etablering, udvikling og drift 

• Er en anerkendt og internationalt orienteret forsker inden for det odontologiske eller
  sundhedsfaglige område
 
• Kan kommunikere visioner, mål og planer klart og engagerende 

• Kan indgå konstruktivt i fakultetsledelsen sammen med de øvrige institutledere og  
  dekanatet 

• Har erfaring med uddannelsesledelse og forskningsledelse 

• Er en effektiv beslutningstager, der med blik for synergi og inddragelse kvalificerer sine
  beslutninger 

• Skal kunne bruge både dansk (skandinavisk) og engelsk som arbejdssprog.

En institutleder med ledelse som profession vil blive foretrukket, ligesom national og international forskningserfaring og uddannelsesindsigt vil blive prioriteret højt.

Læs mere om stillingen i:

- Notat om Institut for Odontologi og Oral Sundhed
- Stillings- og personprofil for institutlederkandidater

Ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker som åremålsansættelse for en ansættelsesperiode på mellem 3 til 6 år med mulighed for forlængelse i op til 3 år. Stillingen besættes efter statens overenskomst med Akademikerne. Stillingen tiltrædes 1. juni eller snarest muligt derefter.

Ansættelsesprocedure

Ansættelsen af institutlederen foretages af dekanen. Ansættelsesproceduren forud for ansættelsen tilrettelægges i overensstemmelse med universitetsloven og universitetets vedtægt, hvilket bl.a. indebærer, at der nedsættes en rådgivningsgruppe og et ansættelsesudvalg.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til dekan for Health, Aarhus Universitet Allan Flyvbjerg, telefon: +45 5177 9548.

Ansøgningen skal indeholde CV og relevant dokumentation for ledelsesmæssige resultater, undervisningserfaring og forskningsmæssige kvalifikationer, ligesom ansøgningen skal indeholde en redegørelse for, hvordan ansøgeren kan bidrage til arbejdet med sammenlægning af de to enheder og det videre arbejde med det nye fusionerede institut.

Ansøgningen stiles til dekan Allan Flyvbjerg.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 10, 2016 (1. runde) og i uge 14, 2016 (2. runde). Ansøgere, der går videre, må påregne deltagelse i en lederprofiltest efter 1. samtalerunde.

Aarhus Universitet har underskrevet chartret om flere kvinder i ledelse og opfordrer såvel kvinder som mænd til at søge stillingerne.
Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og en række AC-organisationer for akademikere i staten (AC-overenskomsten).

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV, og herudover opfordrer vi til, at der vedlægges kopi af relevante eksamensbeviser og anbefalinger/referencer.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

For vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular se her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

15.02.2016
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et moderne, fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 42.500 studerende og 11.500 medarbejdere og har et årligt budget på 6,3 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.