Teknisk administrative stillinger

Centerleder ved lnterdisciplincert Nanoscience Center (iNANO), Aarhus Universitet 926024

Science and Technology, Aarhus Universitet, søger med tiltrædelse 1. januar 2018 en centerleder ved interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO), som vil medvirke til at realisere universitetets ambitiøse målsætning.

Aarhus Universitet er i hurtig vækst og er anerkendt som et af verdens 100 bedste universiteter. Universitetet har ambitioner og potentiale til at stå endnu stærkere blandt de førende europæiske universiteter. Derfor vil universitetet dels bevare og udvikle den faglige dybde, som kendetegner universitetet, og dels vil universitetet søge nye muligheder og sammenhænge på tværs af fagskel og i tæt samspil med omverdenen.

I bestræbelserne på at nå denne ambitiøse målsætning har Aarhus Universitet de seneste år gennemgået en omfattende fagligudviklingsproces for netop at skabe dybere sammenhænge på tværs af universitetets mange fagdiscipliner. Målet er en markant styrkelse af universitetets videnskabelige miljøer, der kombinerer brede faglige og uddannelsesmæssige kompetencer med forskningsbaseret relevans for samfundet.

Se universitetets strategi på:  http://www.au.dk/om/profil/strategi/

Om lnterdisciplinært Nanoscience Center (INANO)
lnterdisciplinært er grundstenen i nanovidenskab, hvor kemi, fysik, molekylærbiologi og biologi smelter sammen i en frugtbar enhed. iNANO består af forskere fra alle faglighederne. INANOs forskning fokuserer på nanomaterialer, nanomedicin og nanofood. iNANO har ca. 48 tilknyttede forskere, ca. 50 postdocs og ca. 95 ph.d. studerende.

Læs mere om centeret pa www.inano.au.dk

Ansvarsområde
Centerlederen varetager centerets daglige ledelse.

Centerlederen repræsenterer centeret udadtil og varetager efter bemyndigelse fra dekanen centerets faglige, økonomiske og personalemæssige ledelse, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver. Centerleden indgår som en del af fakultetsledelsen.

Centerlederen sikrer høj kvalitet og dybere sammenhæng i centerets forskning, talentudvikling, undervisning og videnudveksling. Centerlederen har ansvaret for udarbejdelse og realisering af strategi- og handlingsplaner for centerets forskningsindsats og skal have særlig fokus på, at centeret bidrager helhjertet til interdisciplinær forskning på tværs af traditionelle fagskel. Centerlederen skal desuden med inddragelse af studienævn og studieleder følge offensivt op på evaluering af uddannelse og undervisning.

Endelig skal centerlederen tilse, at centeret stiller sine kompetencer til rådighed for betjening og rådgivning af offentlige myndigheder, erhverv og virksomheder.

Specialisering og professionalisering af den administrative support betyder, at centerlederen er frigjort for mange administrative opgaver. Centerlederen skal derfor holde sit fokus på strategisk ledelse og god personaleledelse.

Stillings- og personprofil for centerledere

Aarhus Universitets vision:
"At tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd gennem fremragende forskning og uddannelser i verdensklasse"

Aarhus Universitets vision fordrer, at centerledere kan opfylde nedenstående forventninger i deres varetagelse af stillingen. Kompetencerne kan være til stede på baggrund af hidtidig karriere eller skal kunne tilegnes på fornuftig vis inden for kort tid i stillingen.

Faglige kompetencer:
En centerleder forventes at:

•    Være internationalt anerkendt forsker og globalt orienteret med god legitimitet inden for centerets faglige område
•    Have en forskerkarriere med dokumenteret væsentlig international indsigt og erfaring
•    Have beklædt eller beklæder en videnskabelig lederstilling samt have væsentlig undervisningserfaring
•    Have dokumenteret godt kendskab til universitetsmiljøer
•    Det vil være en fordel med indsigt i både nationale og internationale forhold, men ikke et krav.

En centerleder forventes at:
•    Kunne tænke visionært og strategisk i et globalt perspektiv med kompetence til at omsætte visioner til strategiske mål og handlinger
•    Kunne forfølge de strategiske mål i al sin ageren og være i stand til problemløsende, med stort overblik og begavet at kunne opfylde målene gennem mangeartede strategier
•    Besidde ledelsesmæssige legitimitet, som kan bidrage til organisatorisk sammenhængskraft mellem de faglige miljøer
•    Kunne inddrage, lytte og bygge videre på andres ideer
•    Kunne mestre både at involvere organisationen, respektere en flerhed af markante synspunkter og være i stand til at drage sine egne nøgterne konklusioner og eksekvere på professionel og fremadrettet vis
•    Kunne indgå loyalt og dedikeret i en ledelsesstrengen samtidig agere selvstændigt med forståelse for sin rolle og faglige samt strategiske ledelsesrum
•    På basis af centrenes opnåede resultater og faglige dybde have blik for løbende at skabe synergier og dybere sammenhæng på tvær af fagskel og i tæt samspil med omverdenen
•    Gennem anerkendende, synlig og udviklende personaleledelse kunne styrke centerets profiler som arbejdssteder med et attraktivt og inspirerende studie- og forskningsmiljø, der nationalt og internationalt tiltrækker de allerbedste medarbejdere, studerende og samarbejdspartnere.

Strategiske kompetencer:
En centerleder forventes at:
•    Kunne aflæse samfundets fremtidige behov indenfor forskning og uddannelse, talentudvikling og videnudveksling
•    Være engageret og visionær med lyst til at opbygge en fælles forskningsmæssige- og uddannelses profil for centrene/institutterne, der udbygger Aarhus Universitets placering blandt verdens bedste universiteter
•    Have et offensivt blik for potentielle og uopdyrkede eksterne samarbejdsrelationer og projekter såvel i offentligt som i privat regi og den fornødne sans for at realisere dem til gensidig tilfredshed
•    Være god til at lægge langsigtede strategier og udvikle effektive handleplaner.

Kommunikative kompetencer:
En centerleder forventes at:
•    Være stærk, troværdig og retningsskabende formidler såvel internt som eksternt og på både dansk og engelsk
•    Være god til relationsopbyggende og anerkendende kommunikation internt, men i høj grad også overfor eksterne samarbejdspartnere som erhvervsliv, offentlige myndigheder og organisationer, det politiske miljø samt medierne.

Personlige kompetencer:
En centerleder forventes at:
•    Have personlig integritet, troværdighed og menneskelig ordentlighed
•    Være handlekraftig, robust og have en udpræget situationsfornemmelse og indlevelsesevne i både faglige og personlige relationer
•    Have veludviklede samarbejdsevner og være bevidst om sit personlige ansvar, og hvad deraf følger af beslutningskraft.
 
Arbejdsstedet og ansættelsesområde  
Arbejdsstedet er The iNANO House, Gustav Wieds Vej 14, 8000 Aarhus C, og ansættelsesområdet er Aarhus Universitet med tilhørende institutioner

Ansættelsesprocedure
Såfremt du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:
Science and Technology: dekan Niels Chr. Nielsen (tlf. nr.: 2899 2541) eller dean.scitech@au.dk.

Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for ansøgerens tanker og ideer om centrets udvikling i de nærmeste år, en redegørelse for, at ansøgeren lever op til kompetenceprofilen, CV og publikationsliste.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 43 (1. runde) og i uge 45 (2. runde). Ansøgninger, der går videre til 2. samtalerunde, må påregne deltagelse i en lederprofiltest efter 1. samtalerunde.

Ifølge universitetsloven og universitetets vedtægter skal ansættelsesproceduren sikre, at centerlederen har faglig og ledelsesmæssiglegitimitet. Der er derfor nedsat en rådgivningsgruppe, som på dette grundlag rådgiver dekanen om, hvilke kandidater, der skal indkaldes til samtale. Rådgivningsgruppen består af videnskabelige medarbejdere, teknisk/administrative medarbejdere samt studerende.

AU har underskrevet chartret om flere kvinder i ledelse og opfordrer såvel kvinder som mænd til at søge stillingen.
Formalia
Ansættelsesvilkår Stillingen besættes I henhold til overenskomst for akademikere i staten indgået mellem Finansministeriet og AC samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten om institutledere og dekaner ved universiteterne. Stillingen besættes pa åremålsvilkår med en ansættelsesperiode på mellem 3-6 år. Der er mulighed for forlængelse indtil 3 år. Stillingen aflønnes med en basisløn pa 484.944 kr. årligt i 2012-niveau (493.266 kr. i aktuelt niveau.) Hertil kommer et åremålstillæg, ligesom der kan aftales et kvalifikationstillæg. Afhængigt af kvalifikationer forventes den samlede løn at ligge på op til 915.000 kr. i aktuelt niveau inkl. pension.
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

01.10.2017
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.