Teknisk administrative stillinger

Prodekan for myndighedsrådgivning og erhvervssamarbejde ved Science and Technology, Aarhus Universitet 952999

Science and Technology (ST) ved Aarhus Universitet søger en prodekan for myndighedsrådgivning og erhvervssamarbejde, som sammen med den øvrige ledelse skal være med til at varetage den strategiske ledelse og udvikling af fakultetet.

Jobbet

Som prodekanen for myndighedsrådgivning og erhvervssamarbejde indgår du sammen med de tre andre prodekaner ved ST i ledelsen af fakultetet, dels i dekanatet, og dels i fakultetsledelsen, som begge ledes af dekanen. 
Du har sammen med dekanen hovedansvaret for at håndtere universitetets forskningsbaserede rådgivning til myndigheder og organisationer inden for forskningsfelterne fødevarer, jordbrug, miljø og klima.
Du skal udvikle og vedligeholde et stærkt netværk til mange interne og eksterne nøgleinteressenter.
Prodekanen indgår i det tværgående udvalg for forskning og eksterne relationer og erhvervssamarbejde og får dermed en vigtig rolle i udviklingen af dette område i universitetsregi.

Kompetencer
Som prodekan for myndighedsrådgivning og erhvervssamarbejde skal du være fagligt respekteret og anerkendt inden for forskningsbaseret myndighedsbetjening.
Du skal have indgående kendskab til og erfaring med forskningsbaseret myndighedsbetjening i relation til danske ministerier og internationale aktører.
Du skal have ledelseserfaring fra universitetssektoren og have indgående kendskab til universitetsudviklingen nationalt og internationalt.
Du indgår i fakultetets ledelsesteam og skal være ansvarsbevidst og en god holdspiller, som med engagement indgår i samspillet. Du kommunikerer klart og er i stand til at begå dig i en kompleks organisation.
Du forventes at være god til at skabe relationer, særligt med fakultetets forskere samt fakultetets eksterne samarbejdspartnere, herunder erhvervsliv og offentlige myndigheder.

Sammen med dekanen skal du være visionær og på grundlag af inddragende processer udstikke mål og rammer for myndighedsrådgivning og erhvervssamarbejde på hovedområdet.

Tiltrædelse marts 2018.

Ansættelsesprocedure
Ansættelsen foretages af dekanen. Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til dekan Niels Chr. Nielsen, tlf. nr.: 2899 2541 eller ncn@au.dk.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 5.

For at sikre faglig og ledelsesmæssig legitimitet er der nedsat et rådgivningsudvalg, som rådgiver dekanen om udpegningen.

Ansøgningen skal indeholde et CV og dokumentation for faglige kvalifikationer samt relevante ledelsesmæssige resultater. I ansøgningen redegøres for, hvordan ansøger kan bidrage til arbejdet med universitetets og fakultetets strategi.

AU har underskrevet chartret om flere kvinder i ledelse og opfordrer såvel kvinder som mænd til at søge stillingen. Information om Aarhus Universitet kan findes på www.au.dk, hvor også universitets strategi og udviklingskontrakt kan ses.

Stillings- og personprofilen

Faglige kompetencer:
En prodekan forventes at:
•    Være fagligt anerkendt med god legitimitet indenfor hovedområdet
•    Have en forsknings- og rådgivnings karriere med væsentlig international indsigt og erfaring
•    Have beklædt eller beklæder en forskningsledelse
•    Have dokumenteret godt kendskab til universitetsmiljøer samt til forskningspolitik/uddannelsespolitik/talentudvikling/myndighedsrådgivning/internationalisering
•    Have god indsigt i nationale og internationale samfundsforhold.
 
Lederkompetencer
En prodekan forventes at:

•    Kunne tænke visionært og strategisk i et globalt perspektiv med kompetence til at omsætte visioner til strategiske mål og handlinger
•    Kunne forfølge de strategiske mål i al sin ageren og være i stand til problemløsende, med stort overblik og begavet at kunne opfylde målene gennem mangeartede strategier
•    Besidde ledelsesmæssig legitimitet, som kan bidrage til organisatorisk sammenhængskraft mellem de faglige miljøer
•    Kunne inddrage, lytte og bygge videre på andres ideer og samtidig trives med at andre profiterer og høster anerkendelse for ideer og tiltag skabt af prodekanen
•    Kunne mestre både at involvere organisationen, respektere en flerhed af markante synspunkter, og være i stand til at drage sine egne nøgterne konklusioner og eksekvere på professionel og fremadrettet vis
•    Kunne indgå loyalt og dedikeret i et ledelsesteam og samtidig agere selvstændigt med forståelse for sin rolle og faglige samt strategiske ledelsesrum
•    Kunne give kvalificeret faglig og strategisk med og modspil til dekanen og samtidig acceptere og loyalt eksekvere beslutninger, der måtte være anderledes end ønsket.

Strategiske kompetencer
En prodekan forventes at:

•    Kunne aflæse samfundets fremtidige behov indenfor forskning/ uddannelse/talentpleje/ myndighedsbetjening/internationalisering
•    Have et blik for nyskabende interdisciplinære indsatser og synergier indenfor forskning/uddannelse /talentpleje/ myndighedsrådgivning/internationalisering samt evne både alene og i et samspil med dekanen at få organisationen til at realisere dem
•    Have et offensivt blik for potentielle og uopdyrkede eksterne samarbejdsrelationer og projekter såvel i offentligt som i privat regi og den fornødne sans for at realisere dem til gensidig tilfredshed. 

Kommunikative kompetencer
En prodekan forventes at:

•    Være stærk, troværdig og retningsskabende formidler såvel internt som eksternt og på både dansk og engelsk
•    Være god til relationsopbyggende og anerkendende kommunikation internt, men i høj grad også overfor eksterne samarbejdspartnere som erhvervsliv, offentlige myndigheder og organisationer, det politiske miljø samt medierne.

Personlige kompetencer
En prodekan forventes at:

•    Have personlig integritet, troværdighed og menneskelig ordentlighed
•    Være offensiv, robust og have en udpræget situationsfornemmelse og indlevelsesevne i både faglige og personlige relationer
•    Have veludviklede samarbejdsevner og være en holdspiller, som samtidig er bevidst om sit personlige ansvar og hvad deraf følger af beslutningskraft. Formalia
Stillingen besættes på åremålsvilkår med en ansættelsesperiode på mellem 3 og 6 år med mulighed for forlængelse i op til 3 år. Stillingen besættes i henhold til overenskomst for akademikere i staten indgået mellem Finansministeriet og AC.
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

18.01.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.