Teknisk administrative stillinger

Direktør for Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) ved Aarhus Universitet 964342

Science and Technology, Aarhus Universitet, søger med tiltrædelse 1. august 2018 en direktør til at fortsætte videreudviklingen af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi.

Aarhus Universitet er anerkendt som ét af verdens 100 bedste universiteter. Universitetet har ambitioner og potentiale til at stå endnu stærkere blandt de førende europæiske universiteter. Derfor vil universitetet dels bevare og udvikle den faglige dybde, som kendetegner universitetet, og dels vil universitetet søge nye muligheder og sammenhænge på tværs af fagskel og i tæt samspil med omverdenen.
 
I bestræbelserne på at nå denne ambitiøse målsætning har Aarhus Universitet de seneste år gennemgået en omfattende faglig udviklingsproces for netop at skabe dybere sammenhænge på tværs af universitetets mange fagdiscipliner. Målet er en markant styrkelse af universitetets videnskabelige miljøer, der kombinerer brede faglige og uddannelsesmæssige kompetencer med forskningsbaseret relevans for samfundet.

Se Aarhus Universitetets strategi på http://www.au.dk/om/profil/strategi/.

Om Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE)

Aarhus Universitet (AU) ønsker at bidrage til den globale udvikling gennem videnudveksling med det omgivende samfund. Visionen er, at AU gennem det nationale center vil udbygge sin unikke position med hensyn til strategisk forskning og rådgivning inden for natur-, miljø- og energi området både nationalt og Internationalt.

DCE er den organisatoriske enhed med særligt fokus på rådgivning af myndigheder, erhvervsliv og politiske beslutningstagere inden for natur, miljø og energi. DCE sikrer i samarbejde med de relevante institutter, at AU leverer rådgivning og viden, samt natur- og miljøovervågning, som er baseret på forskning af høj kvalitet og med universitets samlede forskningsbase som grundlag.

DCE koordinerer og medvirker til at kvalitetssikre universitetets forskningsbaserede rådgivning til ministerier og andre rekvirenter af universitetets rådgivning vedr. natur, miljø og energi. DCE skal sikre, at rådgivningen - som grundlag for større samfundsmæssige beslutninger og investeringer - er uafhængig, helhedsorienteret, tværdisciplinær og konsistent over tid. DCE bidrager i samarbejde med de relevante institutter til den forskningsstrategiske udvikling inden for området. Aarhus Universitets væsentligste kontrakter inden for DCE's område er indgået med Miljøministeriet, Klima- og Energiministeriet, Råstofdirektoratet i Grønland, EU-kommissionen, samt flere virksomheder.

Læs mere om DCE på: http://dce.au.dk/

Ansvarsområde
Direktøren har primært ansvar for at forestå den daglige drift: herunder ledelsen af DCE's 10 medarbejdere. Dette indebærer forhandling af ramme- og samarbejdsaftaler med myndigheder og udarbejdelse af forskningsstrategiske indspil i samarbejde med relevante parter på Aarhus Universitet, kvalitetssikring af produkter, identificering af det fremtidige sektorbehov og portefølgestyring.

Direktøren skal i samarbejde med dekanen ved Science og Technology og prodekanen for videnudveksling udvikle strategi og forretningsmodel for DCE i overensstemmelse med Aarhus Universitets strategiske mål.

Direktøren skal løbende udvikle og udbygge samarbejdet med såvel universitetets institutter som eksterne nationale og internationale samarbejdspartnere inden for natur, miljø og energi herunder erhvervssamarbejde. Direktøren skal bidrage til et tæt samarbejde med AU's øvrige enheder inden for videnudveksling, herunder DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

Direktøren refererer til dekanen på Science and Technology ved Aarhus Universitet.


Stillings- og personprofil

Aarhus Universitets vision:

”At tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd gennem fremragende forskning og uddannelser i verdensklasse”

Faglige Kompetencer
En direktør forventes at:

•    Være internationalt anerkendt forsker og globalt orienteret med god legitimitet indenfor centerets faglige område
•    Have en forskerkarriere med dokumenteret væsentlig international indsigt og erfaring
•    Have beklædt eller beklæder en videnskabelig lederstilling samt have væsentlig undervisningserfaring
•    Have dokumenteret godt kendskab til universitetsmiljøer
•    Have god indsigt i nationale og internationale forhold
•    Omfattende erfaring med myndighedsbetjening

Lederkompetencer
En direktør forventes at:

•    Kunne tænke visionært og strategisk i et globalt perspektiv med kompetence til at omsætte visioner til strategiske mål og handlinger
•    Kunne forfølge de strategiske mål
•    Besidde ledelsesmæssig legitimitet, som kan bidrage til organisatorisk sammenhængskraft mellem de faglige miljøer
•    Kunne inddrage, lytte og bygge videre på andres ideer
•    Kunne mestre både at involvere organisationen, respektere en flerhed af markante synspunkter og være i stand til at drage sine egne nøgterne konklusioner og eksekvere på professionel og fremadrettet vis
•    Kunne indgå loyalt og dedikeret i en ledelsesstreng og samtidig agere selvstændigt med forståelse for sin rolle og faglige samt strategiske ledelsesrum
•    På basis af centerets opnåede resultater og faglige dybde have blik for løbende at skabe synergier og faglige sammenhænge på tværs af fagskel og i tæt samspil med omverdenen
•    Gennem anerkendende, synlig og udviklende personaleledelse kunne styrke instituttets profil som arbejdssted med et attraktivt og inspirerende studie- og forskningsmiljø, der nationalt og internationalt tiltrækker de allerbedste medarbejdere, studerende og samarbejdspartnere

Strategiske kompetencer
En direktør forventes at:

•    Kunne aflæse samfundets fremtidige behov indenfor forskning og uddannelse, talentudvikling og videnudveksling
•    Være engageret og visionær med lyst til at opbygge en fælles forskningsmæssig- og uddannelsesmæssig profil for centrene/institutterne, der udbygger Aarhus Universitets placering blandt verdens bedste universiteter
•    Have et offensivt blik for potentielle og uopdyrkede eksterne samarbejdsrelationer og projekter såvel i offentligt som i privat regi og den fornødne sans for at realisere dem til gensidig tilfredshed
•    Være god til at lægge langsigtede strategier og udvikle effektive handleplaner
 
Kommunikative kompetencer
 En direktør forventes at:

•    Være stærk, troværdig og retningsskabende formidler såvel internt som eksternt og på både dansk og engelsk
•    Være god til relationsopbyggende og anerkendende kommunikation internt, men i høj grad også overfor eksterne samarbejdspartnere som erhvervsliv, offentlige myndigheder og organisationer, det politiske miljø samt medierne

Personlige kompetencer
En direktør forventes at:

•    Have personlig integritet, troværdighed og menneskelig ordentlighed
•    Være handlekraftig, robust og have en udpræget situationsfornemmelse og indlevelsesevne i både faglige og personlige relationer
•    Have veludviklede samarbejdsevner og være bevidst om sit personlige ansvar, og hvad deraf følger af beslutningskraft


Ansættelsesprocedure

Såfremt du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:
Science and Technology: dekan Niels Chr. Nielsen, tlf. 28 99 25 41 eller dean.scitech@au.dk eller prodekan Kurt Nielsen, tlf. 4084 1780, e-mail kni@science.au.dk

Arbejdsstedet er Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde og Vejlsøvej 25, 8600 Silkeborg, da DCE's medarbejdere er placeret på begge tjenestesteder, og ansættelsesområdet er Aarhus Universitet med tilhørende institutioner.

Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for ansøgerens tanker og ideer om centerets udvikling i de nærmeste år, en redegørelse for, at ansøgeren lever op til kompetenceprofilen, CV og publikationsliste.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 21. Ansøgere må påregne deltagelse i en lederprofiltest.

Ifølge universitetsloven og universitetets vedtægt skal ansættelsesproceduren sikre, at direktøren har faglig og ledelsesmæssig legitimitet. Der er derfor nedsat en rådgivningsgruppe, som på dette grundlag rådgiver dekanen om, hvilke kandidater, der skal indkaldes til samtale. Rådgivningsgruppen består af videnskabelige medarbejdere, teknisk/administrative medarbejdere samt studerende.

AU har underskrevet chartret om flere kvinder i ledelse og opfordrer såvel kvinder som mænd til at søge stillingen. Information om Aarhus Universitet kan findes på www.au.dk, hvor også universitets strategi og udviklingskontrakt kan ses. Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes på åremålsvilkår med en ansættelsesperiode på mellem 3 og 6 år med mulighed for forlængelse i op til 3 år. Stillingen besættes i henhold til overenskomst for akademikere i staten indgået mellem finansministeriet og AC. Stillingen aflønnes med en grundløn svarende til lønramme 36, hvilket svarer til 499.004 kr. i aktuelt niveau. Hertil kommer åremålstillæg, pensionsbidrag og eventuelt kvalifikationstillæg. Den samlede aflønning forventes at være omkring 800.000 årligt.
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

15.04.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.