Teknisk administrative stillinger

Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, søger en akademisk medarbejder inden for fagområdet marin biodiversitet og taksonomi 965115

Om Institut for Bioscience
Instituttet for Bioscience har et unikt forskningsmiljø på internationalt topniveau indenfor akvatisk biologi og økologi. Kompetencerne dækker meget bredt fra organismers biologi til modellering af vandets og næringsstoffernes kredsløb fra land til hav. Fokusområder for forskningen omfatter menneskelige påvirkninger af arter, miljøet og de globale stofkredsløb, virkningerne af de globale klimaforandringer, biologiske, kemiske og fysiske processer i og omkring vandmiljøet, vurdering af vandkvalitet og økologisk tilstand og effekterne af virkemidler, der forvaltningsmæssigt kan anvendes til at reducere tabet af kulstof, næringsstoffer og miljøfremmede stoffer til vandmiljøet såvel som tabet af truede arter. Forskningen er understøttet af en stærk infrastruktur, herunder forskningsskibet Aurora og vandløbs- og sø-mesokosmosfaciliteter. Den stærke og brede forskningsprofil er grundlaget for tre nationale fagdatacentre under Miljø- og Fødevareministeriets nationale overvågningsprogram NOVANA.

Stillingen vi tilbyder
Ansøgeren skal via sit arbejde være med til udbygge Aarhus Universitets kompetencer indenfor marin taksonomi til brug for forskning, rådgivning og undervisning.

Arbejdsopgaverne vil omfatte:

• artsidentifikation af både invertebrater og makroalger fra danske og grønlandske farvande
• rapportering af undersøgelsesresultater i skrift og til databaser
• mindre undervisningsforløb på kurser for biologer og studerende
• planlægning og gennemførsel af interkalibreringsøvelser
• udviklingsprojekter i relation til brug af eDNA

Væsentlige opgaver vil være laboratoriearbejde med identifikation og kvantificering af invertebrater og makroalger i prøver indsamlet under NOVANA-programmet og forskellige forskningsprojekter knyttet til både blød- og hårdbundshabitater. Analyser af biologiske komponenter baseret på video og foto vil også forekomme. Der vil være mulighed for at deltage i feltarbejde, hvorfor erhversdykkercertifikat vil være en fordel.

Forventninger til ansøgeren
Ansøgeren forventes at have både interesse for og et omfattende kendskab til marin taksonomi og være struktureret i sin tilgang til opgaver med store datasæt. Et indgående kendskab til marine databaser i brug under NOVANA-programmet, vandplansarbejde herunder brug af fx DKI-indekset og arbejde med habitatdirektivets naturtyper vil være en fordel.

Erfaring med multivariate statistiske analyseværktøjer vil ligeledes være en fordel.

Ansøgeren vil indgå i såvel nationale som internationale overvågnings-, forsknings- og rådgivningsopgaver og skal derfor beherske både engelsk og dansk i skrift og tale.

Du vil indgå i et dynamisk forskningsmiljø, der har arbejdet med marin biodiversitet i 30 år. Vi kan tilbyde gode muligheder for både intern og ekstern efteruddannelse.

Vi forventer samtaler i uge 12 med forventet starttidspunktet 1. maj 2018. Ansættelsesstedet er Aarhus Universitet, Institut for Bioscience, Campus Roskilde Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde, men med mulighed for tjenestested på et af Instituttets øvrige tjenestesteder i Aarhus, Silkeborg eller Kalø, hvis det ønskes.

Henvendelse til sektionsleder Karsten Dahl (kda@bios.au.dk; 87158566) for yderligere information.
 

Formalia
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

18.03.2018
Søg stilling online her

 

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.