Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Videnskabelige stillinger

Aarhus Universitet, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier søger lektorer inden for de videregående uddannelsers didaktik 1001132

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Faculty of Arts, Aarhus Universitet søger to lektorer inden for de videregående uddannelsers didaktik med tiltrædelse pr. 1. februar 2019 eller efter aftale.

Centret fungerer som ressourcecenter for fakultetets forskningsbaserede undervisningsudvikling og spiller – sammen med de lokale uddannelsesmiljøer – en central rolle i realiseringen af fakultetets strategiske målsætninger om øget kvalitet i uddannelse og undervisning. Herudover spiller centret en central rolle i fakultets samarbejde med de gymnasiale uddannelser.

Ansøgerne skal i ansøgningen positionere sig i forhold til et eller flere af følgende prioriterede indsatsområder og evt. disses samspil, herunder redegøre for hvorledes vedkommendes kompetencer kan bidrage til konsolidering og udvikling af centrets aktiviteter, både hvad angår forskning, udviklingsarbejde og undervisning.  De tre indsatsområder er:

• Almen universitetsdidaktik med særligt fokus på studenteraktiverende og læringsorienterede undervisnings- og prøveformer
• Uddannelseskompetence med særlig fokus på, hvorledes undervisningen kan tilrettelægges således at systematisk tilegnelse af almene akademiske kompetencer indgår som en integreret del af de disciplinorienterede undervisnings- og studieaktiviteter
• De gymnasiale uddannelsers didaktik herunder samspillet og overgangen mellem gymnasie og universitet inden for såvel almendidaktiske, studiemæssige og it-didaktiske problemstillinger

Centret (og Arts) har særligt fokus på digitale undervisnings- og læringsteknologier. Ansøger skal redegøre for kompetencer og udviklingspotentialer indenfor dette område i relation til de af ovenstående tre områder, som ansøger relaterer sig til.
Ansøgere, der ikke eksplicit positionerer sig i forhold til et eller flere af ovennævnte tre indsatsområder, vil ikke komme i betragtning til stillingen. Få mere information om Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier på: http://tdm.au.dk/om-centret/profil/ 

For begge stillinger gælder, at ansøger skal kunne begå sig på dansk.

Forskningsprofil
Ansøgers forskning skal ligge inden for et eller flere af centrets indsatsområder, jf. ovenfor. Der lægges vægt på, at ansøger både redegør for hvorledes vedkommende aktuelle forskning bidrager til de relevante indsatsområder og skitserer perspektiver for fremtidige forskningsindsatser; eksempelvis i form af en forskningsplan, som både beskriver centrale forskningsmæssige problemstillinger inden for en 2-3 årig periode set i forhold til indsatsområdet og disses relevans for centret. Ansøgere, der kan dokumentere erfaring med empiriske undersøgelser og gerne både kvalitative og kvantitative tilgange, vil blive foretrukket.

Undervisning og udvikling
Ansøgere må forvente at indgå i en bred vifte af interne undervisnings- og udviklingsopgaver. Andre opgaver vil, afhængigt af ansøgeres specifikke faglige profil, kunne indbefatte undervisning og vejledning på ordinære uddannelser samt eksterne og interne aktiviteter inden for følgeforskning, udviklingsarbejde og efter/videreuddannelses aktiviteter.

Personlig profil
Centrets udviklingsprojekter initieres og gennemføres i nært samarbejde med fakultetets ledelse, uddannelsesledere og faglige miljøer.

Vi forventer, at ansøger

• kan arbejde tværfagligt inden for både forsknings-, undervisnings- og udviklingsopgaver
• er indstillet på at deltage i opgaver, som ligger uden for primære interesseområde
• er både selvstændig og har gode samarbejdsevner, herunder kan agere professionelt i forhold til eksternt definerede dagsordener
• har en pragmatisk ressource- og løsningsorienteret tilgang
• kan forstå og tale dansk

Vi tilbyder til gengæld
• en vifte af spændende opgaver
• medindflydelse og medansvar
• et tværfagligt og dynamisk fagmiljø samt gode kolleger

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til centerleder Arne Kjær, e-mail: akjaer@tdm.au.dk, tlf. +45 2899 2359 eller vicecenterleder Tina Bering Keiding, e-mail: keiding@tdm.au.dk, tlf +45 2442 4656.

Arbejdssted og tiltrædelse
Det primære arbejdssted er på Campus Aarhus, Jens Chr. Skous Vej 4, 8000 Aarhus C. Centret har dog også en afdeling på Campus Emdrup. Ansøgere må være indstillet på at varetage opgaver på begge lokaliteter, ligesom ansøgere skal være villige til at indgå i internationale uddannelsessamarbejder. Der vil være gode muligheder for hjemmearbejdsdage, men vi forventer som udgangspunkt daglig tilstedeværelse på centret.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som lektor forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau, samt yderligere mindst 3 års forskningsarbejde (svarende til adjunkt eller post.doc.-ansættelse.)

Formalia

Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstrukturnotatet.
 • Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til vejledning for ansøgere til videnskabelige stillinger ved Arts.
 • Ansøgningen skal indeholde en motivation for at søge stillingen og vedlægges et curriculum vitæ, en undervisningsportfolio, en fuldstændig liste over publicerede arbejder, relevante eksamenspapirer og videnskabelig produktion (obligatorisk, men maksimalt i alt 8 arbejder). Dette materiale fremsendes elektronisk i forbindelse med ansøgningen.
 • Ansøgningen kan udfærdiges på dansk eller engelsk. Ansøgningsfristen er kl 23.59 dansk tid.
  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

  Der kan anvendes shortlisting til at udvælge kandidater, der skal gå videre til en udfoldet faglig bedømmelse. Udvælgelsen sker ved et udvalg nedsat af institutlederen. Se her for yderligere information om shortlisting på Arts: http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/Proces_for_shortlisting_december_2017.pdf

  Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  15.10.2018
  Søg stilling online her

  Faculty of Arts

  Arts er et af fire hovedområder på Aarhus Universitet. Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.Med omkring 500 videnskabelige medarbejdere, 260 ph.d.-studerende, 10.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Danmarks institut for Pædagogik og uddannelse, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse. Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

  Læs mere på arts.au.dk  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.