Videnskabelige stillinger

Klinisk eller ekstern lektor til Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg 880208

Ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, opslås et klinisk eller et eksternt lektorat for perioden 1. marts 2017 (eller snarest herefter) til 31. januar 2021 ved Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg, til varetagelse af op til 44 konfrontationstimer årligt på lægestudiets kandidatdel.

Sammensætningen vil i den sidste ende blive afgjort efter behov samt ansøgerskarens størrelse og kvalifikationer efter indstilling fra afdelingens lærestolsprofessor.
 
Arbejdsopgaver:
Den kliniske eller eksterne lektor skal selvstændigt tilrettelægge og gennemføre undervisningen inden for den pågældende afdelings eller enheds speciale og gældende studieplan. Undervisningen omfatter forelæsninger, kurser, gennemførelse af eksaminer, samt vejledning ved forskeruddannelse og deltagelse i bedømmelsesudvalg ved tildeling af ph.d.- og doktorgrader. Stillingen kan omfatte udviklingen af fagområdet samt andre opgaver.

Klinisk lektor
En klinisk lektor kan ansættes til at varetage mellem 15 og 60 konfrontationstimer årligt. De 15 til 60 konfrontationstimer kan forhøjes til 25 til 100 konfrontationstimer årligt, såfremt den kliniske lektor ikke udfører andre arbejdsopgaver, svarende til 50 til 200 timer årligt. Andre arbejdsopgaver omfatter blandt andet vejledning af studerende, opgavestillelse og bedømmelse af skriftlige eksamensopgaver samt deltagelse i bedømmelsesudvalg.

Ekstern lektor
En ekstern lektor kan ansættes til at varetage minimum 20 konfrontationstimer og maksimalt 30 konfrontationstimer pr. semester. Til hver konfrontationstime medregnes 2½ time til forberedelse. Ved ansættelse til 20 konfrontationstimer pr. semester vil der således blive udbetalt timeløn for 50 arbejdstimer pr. semester og ved 30 konfrontationstimer pr. semester vil der blive udbetalt timeløn for 75 arbejdstimer pr. semester.
  
Aflønning:
Klinisk lektor
Aflønning sker i henhold til aftale af 29. november 2012, mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) og Foreningen af Speciallæger, om aflønning m.v. af kliniske lektorer ved det lægevidenskabelige studium.

En klinisk lektor aflønnes forholdsvist efter det antal konfrontationstimer, der ansættes til. En klinisk lektor, der er ansat til at varetage 60 konfrontationstimer årligt og andre opgaver op til 200 timer årligt, aflønnes med et honorar på årligt kr. 95.200 pr. år (niveau 31. marts 2012).
 
Honoraret udbetales med 1/12 månedligt bagud. Beløbet er pensionsgivende med 17,1 %. Der ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5 %.

Ekstern lektor
Aflønning sker i henhold til aftale af 1. maj 2012 om eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet). Timelønnen pr. arbejdstime udgør 247,01 kr. i grundbeløb (niveau 31. marts 2012). Beløbet udbetales i semestret normalt månedsvis bagud med 1/5, idet der ikke udbetales vederlag i månederne juli og august.

Kvalifikationskrav

Klinisk lektor
Ansættelse som klinisk lektor forudsætter lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse samt yderligere undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer, fx ph.d.-grad eller doktorgrad. Den kliniske lektor skal have en ansættelse som overlæge eller afdelingslæge ved Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg og have lyst til at varetage undervisningen af lægestuderende i kliniske fag. Ansættelse som klinisk lektor forudsætter, at vedkommende er erklæret kvalificeret hertil af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget. For den kliniske lektor er det en forudsætning for ansættelse, at den pågældende er speciallæge i det relevante fag og det forudsættes, at der udføres forskning.

Ekstern lektor
Den eksterne lektor skal have en ansættelse som læge ved Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg og have lyst til at varetage undervisningen af lægestuderende i kliniske fag. Ansættelse som ekstern lektor forudsætter, at vedkommende er erklæret kvalificeret hertil af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.

Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse og aflønning sker i henhold til Cirkulære om aftale om kliniske lektorer ved universiteter.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

  Ansøgning

  Du bedes i ansøgningen klart anmærke hvorvidt du enten søger stillingen som klinisk lektor eller stillingen som ekstern lector. Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste, forskningsplan samt undervisningsportfolio. Op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer skal medsendes. Såfremt du har en bedømmelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen.

  Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere samt AU's Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Bedømmelsesudvalget kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

 • Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  20.01.2017
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.