Videnskabelige stillinger

Professor i strafferet og straffeprocesret 906977

Ved Juridisk Institut, Aarhus BSS, er der et professorat i strafferet og straffeprocesret ledig til besættelse pr. 1. september 2017 eller efter nærmere aftale.

Jobbeskrivelse

Som professor forventes du at deltage aktivt i udviklingen af instituttets forsknings- og undervisningsmiljø, der dækker alle større juridiske fagområder.

Du skal varetage undervisningsopgaver inden for strafferet og straffeproces på instituttets BA-jur./cand.jur.-uddannelser og skal derfor kunne undervise på dansk.

Du må endvidere være indstillet på at arbejde aktivt for instituttets mål om øget ekstern finansiering.

Dine kvalifikationer

Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på, at du har dokumenterede evner for at beskrive, analysere, systematisere og videreudvikle strafferetlige og straffeprocessuelle regler og grundsætninger generelt og på et eller flere specialområder.

Der lægges endvidere vægt på, at du har demonstreret en beherskelse af de anførte regler og grundsætninger samt har et indgående kendskab til straffesystemet.

Følgende vil indgå i bedømmelsesgrundlaget:
•Ansøgerens dokumentation for en høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau og for, at ansøgeren har udviklet retsvidenskaben inden for et fagområde.
•Ansøgerens dokumentation for undervisningsmæssige kvalifikationer. Dokumentationen skal foreligge i form af en undervisningsportfolio, som kan danne grundlag for en vurdering af ansøgerens undervisningsmæssige- og pædagogiske niveau. De nærmere krav til dokumentationen findes i fakultetets vejledning om anvendelse af undervisningsportfolio.
•Ansøgerens evne til at varetage forskningsledelse og eventuelt andre ledelsesfunktioner.
•Ansøgerens opfyldelse af de øvrige kvalifikationer, der stilles krav om i stillingsopslaget.

Hvem er vi?

Juridisk Institut er et af de seks institutter ved Aarhus BSS, som er et af Aarhus Universitets fire fakulteter. Aarhus BSS samler de kernefaglige erhvervs- og samfundsvidenskabelige forskningsområder og bringer dem tættere sammen for at afspejle det tætte forhold mellem samfund og erhvervsliv. Aarhus Universitet er på listen over verdens 100 bedste universiteter, og Aarhus BSS og Juridisk Institut har opnået de prestigefyldte AASCB og AMBA-akkrediteringer.

Vi har et dynamisk, ambitiøst og akademisk mangfoldigt forsknings- og undervisningsmiljø med mere end 60 akademiske medarbejdere og 15-20 ph.d.-studerende. Derudover har vi særligt fokus på at tiltrække nationale og internationale forskere og ph.d.-studerende til instituttet.

På Juridisk Institut tilbyder vi undervisning og forskning af høj kvalitet inden for dansk, europæisk og international retsvidenskab. I vores forskning har vi fokus på at øge instituttets nationale og internationale indflydelse. Vi ønsker at udvide og udvikle vores centrale forskningsområder, og lægger vægt på, at vores forskning til hver en tid adresserer aktuelle juridiske udfordringer i samfund og erhvervsliv. I vores undervisning ønsker vi at bygge bro mellem teori og praksis, bl.a. ved at trække på eksterne lektorers praktiske erfaring.

Du kan læse mere om Juridisk Institut på: http://law.au.dk/.

Yderligere information

Yderligere information om stillingen og instituttet kan fås ved henvendelse til institutleder, dr. jur., ph.d. Tine Sommer, Tlf.: +45 8716 4964, E-mail: institutleder@law.au.dk.

Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Marie Hedegaard Fagerlund, Tlf.: +45 8715 3551, E-mail: mhf@au.dk.

Arbejdssted

Arbejdsstedet er Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C.

Ansættelsesgrundlag
Ansættelse sker i henhold til bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter samt cirkulære om overenskomst for akademikere i staten.

Stillingsindhold og kvalifikationskrav er yderligere beskrevet i cirkulære om ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter.

Ansøgningsprocedure
Det er obligatorisk at vedhæfte nedenstående, når du søger denne stilling:

•Ansøgning
•Curriculum Vitae. Du opfordres til at angive eventuelle orlovsperioder uden forskningsaktivitet, herunder fx barselsorlov, da dine forskningsaktiviteter vurderes i forhold til din reelle forskningstid
•Uddannelse (Eksamensbevis kandidat-, ph.d.- og evt. doktorgrad)
•Publikationsliste (de medsendte publikationer skal være tydeligt markeret på publikationslisten)
•Publikationer. Op til 10 publikationer kan medsendes. I tilfælde af flere forfattere vedlægges en medforfattererklæring om ansøgers andel i fællesarbejdet med tilsagn fra medforfatterne. Denne blanket kan bruges til formålet
•Undervisningsportfolio. De nærmere krav til dokumentationen findes her.

Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 5 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, 2. sal, 8000 Aarhus C.

Læs mere om, hvordan du søger en videnskabelig stilling ved Aarhus BSS her.

Bedømmelsesprocessen
Efter ansættelsesfristens udløb nedsættes et bedømmelsesudvalg. Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af ansøgerne udelukkende sker på baggrund af det materiale, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. For yderligere information se guidelines for assessment committees, Aarhus BSS.

Læs mere om Aarhus BSS' professoratspolitik her.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

20.06.2017
Søg stilling online her

 

Aarhus Universitet er et moderne, fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 42.500 studerende og 11.500 medarbejdere og har et årligt budget på 6,3 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.