Videnskabelige stillinger

Studieadjunkt eller studielektor i latin 927564

Ved Institut for Kultur og Samfund, Faculty of Arts, Aarhus Universitet, Afdeling for Teologi, er en stilling som studieadjunkt eller studielektor i latin til besættelse 2. januar 2018 eller snarest derefter. Stillingen er uden tidsbegrænsning og timetallet er 37 timer ugentligt.

Arbejdssted: Jens Chr. Schous Vej 3-7, 8000 Aarhus C.

Stillingen
Kendskab til latin udgør en væsentlig forudsætning for teologistudiet. Derfor søger vi en fagligt dygtig, formidlingsorienteret og engageret underviser, der kan varetage den propædeutiske undervisning i latin på bacheloruddannelsen i teologi. Det indgår også i stillingen at varetage evt. undervisning i propædeutisk latin på bacheloruddannelsen i religionsvidenskab og efter nærmere aftale i mindre omfang at indgå i undervisning på klassisk filologi.

Sprogundervisningen har til formål at gøre de studerende i stand til at læse, vurdere og fortolke latinske tekster med henblik på at analysere problemstillinger inden for kirke- og teologihistorie. Den propædeutiske undervisning er ækvivalent med gymnasialt A-niveau og har fokus på de basale sproglige færdigheder.

Studieadjunkten vil modtage pædagogisk vejledning under ansættelsen. Hvis ansættelsen sker på studielektorniveau, skal ansøgeren have dokumenteret pædagogisk erfaring svarende hertil, hvilket skal fremgå af ansøgningen.

Det forventes, at den kommende studieadjunkt/-lektor bidrager aktivt til den didaktiske udvikling af uddannelserne, og der forudsættes daglig tilstedeværelse på afdelingen.

For yderligere information om stillingen, kontakt venligst afdelingsleder, Ulrik Nissen, e-mail: teoubn@cas.au.dk

Kvalifikationer
Ansøger forventes at have en kandidatgrad i klassisk filologi eller latin, alternativt tilsvarende forudsætninger på kandidatniveau.

Det forventes yderligere, at ansøgere har:

• stærke mundtlige formidlingsevner i forhold til studerende med blandede faglige forudsætninger

• interesse i kompetenceudvikling med henblik på at videreudvikle nye didaktiske metoder med relevans for den elementære sprogundervisning i latin.

Undervisningserfaring vil være en fordel, og der opfordres til, at der ved ansøgningen vedlægges en undervisningsportfolio eventuelt bestående af dokumentation for beståede pædagogiske kurser, samt op til 3 evalueringer af undervisningsforløb. For ansøgninger til stillingen på studielektorniveau, forventes en dokumenteret pædagogisk erfaring.

Ligeledes vil kendskab til det klassiske fagområde i gymnasiet være en fordel, da der må påtænkes undervisning af studerende på uddannelser, hvor de færdiguddannede kandidater ansættes som gymnasielærere.

For yderligere information om ansøgningen, kontakt venligst HR-supporter Marianne Birn, e-mail: mbb@au.dk.

Fagområdet teologi
Afdeling for Teologi udgør en enhed sammensat af følgende fag eller discipliner: Gammel Testamente, Ny Testamente, Kirkehistorie, Dogmatik samt Etik og Religionsfilosofi. Herudover forskes og undervises i Praktisk Teologi, Religionsteologi og kristendommens globale udbredelse samt diakoni. Emnerne spænder derfor vidt: eksegetiske og litterære læsninger af de bibelske skrifter, analyser af forholdet mellem kirke, samfund og stat, undersøgelser af kristendommens trosindhold i en global verden, samt refleksion over etiske dilemmaer og religionsfilosofiske problemstillinger. Bachelor- og kandidatuddannelsen i teologi indgår i samspil med kandidatuddannelserne i diakoni og Europas religiøse rødder, foruden de øvrige uddannelser på instituttet.

De ansattes forskningsmæssige kompetencer baserer sig på en bred vifte af metodiske tilgange: historiske, filologiske, litteraturteoretiske, filosofiske, sociologiske, politologiske og psykologiske. Teologi på Aarhus Universitet hører til de største teologiske forskningsmiljøer i Europa og tiltrækker flere internationalt anerkendte forskere. Nationalt og internationalt står teologi stærkt inden for en række områder som f.eks. kristendom i antikken, reformatorisk teologi, bioetik, samt studier i N.F.S. Grundtvig og K.E. Løgstrup.

Forskerne arbejder ofte i tværgående grupper og netværk med forskere fra andre fagligheder som religionsvidenskab, humaniora i bred forstand, medicin og samfundsvidenskab.

I tilknytning til det teologiske fagmiljø udbyder Aarhus Universitet bachelor- og kandidatuddannelsen i teologi (cand. theol.), kandidatuddannelsen i diakoni samt den fællesnordiske kandidatuddannelse Religious Roots of Europe.

Institut for Kultur og Samfund
Teologi er forankret ved Institut for Kultur og Samfund, der beskæftiger sig med samspillet mellem kultur og samfund i tid og rum:

• fra det klassiske humanistiske og teologiske forskningsfelt til anvendt samfundsforskning
• igennem historien fra de ældste tider til helt aktuelle problemstillinger
• fra kendte danske kulturformer til andre og meget anderledes verdener
• fra lokale spørgsmål til globale udfordringer.

Instituttet er et af tre institutter under ARTS. Det dækker følgende fagområder: Antropologi, arabisk og islamstudier, arkæologifagene, filosofi, historie, idéhistorie, religionsvidenskab, teologi, områdestudier samt klassiske studier. Yderligere information, se denne side: http://cas.au.dk/.

Instituttet tilstræber at præstere internationalt synlig og slagkraftig forskning, samt at tilbyde undervisning og talentudvikling af høj kvalitet. Vi søger også at indgå i frugtbar dialog med det danske samfund om videndeling. Der lægges stor vægt på daglig tilstedeværelse, på gode relationer indbyrdes og til de studerende.

Formalia

  • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
  • Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC.
  • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstrukturnotatet.
  • Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til vejledning for ansøgere til videnskabelige stillinger ved Arts.
  • Ansøgningen skal indeholde en motivation for at søge stillingen og vedlægges et curriculum vitæ, relevante eksamenspapirer samt hvis relevant for stillingen en undervisningsportfolio. Dette materiale fremsendes elektronisk i forbindelse med ansøgningen. Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

26.09.2017
Søg stilling online her

Faculty of Arts

Arts er et af fire hovedområder på Aarhus Universitet. Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.

Med omkring 500 videnskabelige medarbejdere, 260 ph.d.-studerende, 10.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.
Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

Læs mere på arts.au.dkAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.