Videnskabelige stillinger

Adjunkt i EU-ret 928423

Ved Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet, er en videnskabelig stilling som adjunkt i EU-ret ledig til besættelse pr. 1. december 2017 eller snarest herefter. 
 
Stillingen som adjunkt er en tidsbegrænset fuldtidsstilling, der opslås for en tre-årig periode. 
 

Jobbeskrivelse
Et adjunktur er en videreuddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne er forskning, herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling og forskningsbaseret undervisning med tilhørende eksamensforpligtelser. Der gives supervision og mulighed for pædagogisk opkvalificering med henblik på at udvikle adjunktens undervisningsmæssige kvalifikationer.
 
Det er en forudsætning for at varetage stillingen, at adjunkten ved sin tilstedeværelse deltager aktivt i udviklingen af instituttets forsknings- og undervisningsmiljø, der dækker alle større juridiske fagområder.
 
Den, der ansættes i stillingen, skal endvidere være indstillet på at arbejde aktivt for instituttets mål om øget ekstern finansiering. 
 
Den, der ansættes, skal have specialiseret sig i EU-ret og i løbet af de tre år kunne undervise og eksaminere på dansk og engelsk.
 

Dine kvalifikationer
Ansættelse som adjunkt i EU-ret forudsætter relevante, videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.
 
Ved bedømmelsen af ansøgeren til ansættelsen som adjunkt vil følgende indgå i bedømmelsesgrundlaget: 

• Ansøgerens dokumentation for original videnskabelig produktion på ph.d.-niveau inden for fagområdet.

• Ansøgerens dokumentation for undervisningsmæssige kvalifikationer. Dokumentationen skal foreligge i form af en undervisningsportfolio, som kan danne grundlag for en vurdering af ansøgerens undervisningsmæssige og pædagogiske niveau. De nærmere krav til dokumentationen findes i fakultetets vejledning om anvendelse af undervisningsportfolio.

• Ansøgerens opfyldelse af de øvrige kvalifikationer, der stilles krav om i stillingsopslaget. 
 
Ved den samlede vurdering af den enkelte ansøgers kvalifikationer lægges der vægt på såvel forskningspotentiale som formidlingsevner og kvalifikationer i forhold til stillingens indhold.
 

Hvem er vi?
Juridisk Institut er et af de seks institutter ved Aarhus BSS, som er et af Aarhus Universitets fire fakulteter. Aarhus BSS samler de kernefaglige erhvervs- og samfundsvidenskabelige forskningsområder og bringer dem tættere sammen for at afspejle det tætte forhold mellem samfund og erhvervsliv. Aarhus Universitet er på listen over verdens 100 bedste universiteter, og Aarhus BSS og Juridisk Institut har opnået de prestigefyldte AASCB og AMBA-akkrediteringer. 
 
Vi har et dynamisk, ambitiøst og akademisk mangfoldigt forsknings- og undervisningsmiljø med mere end 60 akademiske medarbejdere og 15-20 ph.d.-studerende. Derudover har vi særligt fokus på at tiltrække internationale forskere og ph.d.-studerende til instituttet.
 
På Juridisk Institut tilbyder vi undervisning og forskning af høj kvalitet inden for dansk, europæisk og international retsvidenskab. I vores forskning har vi fokus på at øge instituttets internationale indflydelse - særligt hvad angår publikationer. Vi ønsker at udvide og udvikle vores centrale forskningsområder, og lægger også vægt på, at vores forskning til hver en tid adresserer aktuelle juridiske udfordringer i samfund og erhvervsliv. I vores undervisning ønsker vi at bygge bro mellem teori og praksis, bl.a. ved at trække på eksterne lektorers praktiske erfaring. 
 
Du kan læse mere om Juridisk Institut på: http://law.au.dk/
  

Yderligere information
Yderligere information om stillingen og instituttet kan fås ved henvendelse til institutleder Tine Sommer, Tlf.: +45 8716 4964, E-mail: institutleder@law.au.dk. 
 
Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Marie Hedegaard Fagerlund, Tlf.: +45 87153551, E-mail: mhf@au.dk
 

Arbejdssted
Arbejdsstedet er Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C.

Ansættelsesgrundlag
Ansættelse sker i henhold til bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter samt cirkulære om overenskomst for akademikere i staten.

Stillingsindhold og kvalifikationskrav er yderligere beskrevet i cirkulære om ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter.

Ansøgningsprocedure
Det er obligatorisk at vedhæfte nedenstående, når du søger denne stilling:

Ansøgning
Curriculum Vitae. Du opfordres til at angive eventuelle orlovsperioder uden forskningsaktivitet, herunder fx barselsorlov, da dine forskningsaktiviteter vurderes i forhold til din reelle forskningstid
Uddannelse (Eksamensbevis kandidat-, ph.d.- og evt. doktorgrad)
Publikationsliste (de medsendte publikationer skal være tydeligt markeret på publikationslisten)
Publikationer. Op til 3 publikationer kan medsendes. I tilfælde af flere forfattere vedlægges en medforfattererklæring om ansøgers andel i fællesarbejdet med tilsagn fra medforfatterne. Denne blanket kan bruges til formålet
Undervisningsportfolio. De nærmere krav til dokumentationen findes her

Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 3 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, 2. sal, 8000 Aarhus C.

Læs mere om, hvordan du søger en videnskabelig stilling ved Aarhus BSS her.

Bedømmelsesprocessen
Efter ansøgningsfristens udløb nedsættes et bedømmelsesudvalg. Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af ansøgerne udelukkende sker på baggrund af det materiale, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. For yderligere information se guidelines for assessment committees, Aarhus BSS.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

18.09.2017
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.