Videnskabelige stillinger

Lektorat i Skatteret 930688

Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet, opslår et lektorat i Skatteret. Stillingen er ledig til besættelse fra den 1. januar 2018 eller efter nærmere aftale.
 

Jobbeskrivelse
Lektoren forventes: 
 
• Gennem sin tilstedeværelse at yde et betydeligt bidrag til instituttets undervisnings- og forskningsmiljø og til fakultetets overordnede forskningsstrategi

• At varetage forskningsbaseret undervisning inden for skatteret på instituttets uddannelser: BA(jur.)/cand.jur., HA(jur.)/cand.merc.jur., cand. merc.(aud), og skal derfor kunne undervise på dansk

• At vejlede bachelor-/speciale- og ph.d.-studerende inden for fagområdet

• At publicere og formidle videnskabelige resultater både nationalt og internationalt

• At varetage forskningsledelse og være indstillet på at arbejde aktivt for instituttets mål om øget ekstern finansiering. 
 

Dine kvalifikationer
Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på, at ansøgeren har dokumenterede evner for at beskrive, analysere, systematisere og udvikle skatteretlige regler og grundsætninger generelt eller på ét eller flere specialområder. Der lægges endvidere vægt på, at den pågældende har demonstreret en sikker beherskelse af de anførte regler og grundsætninger, har et godt kendskab til det skatteretlige begrebsapparat og en klar forståelse af sammenhængene i det skatteretlige system. Ved bedømmelsen vil der endvidere blive lagt vægt på, at ansøgeren har dokumenterede evner for at videreudvikle fagområdet.
 
Følgende vil indgå i bedømmelsesgrundlaget:
 
• Ansættelse forudsætter videnskabelige kvalifikationer svarende til det, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt eller tilsvarende
 
• Ansøgerens dokumentation for original videnskabelig produktion på internationalt niveau inden for fagområdet
 
• Ansøgerens dokumentation for undervisningsmæssige kvalifikationer
 
• Ansøgerens opfyldelse af de øvrige kvalifikationer, der stilles krav om i stillingsopslaget.
 
Det er et krav for at opnå varig ansættelse som lektor ved Aarhus BSS, at du forud for ansættelsen har gennemført fakultetets kursus i vejledning samt fakultetets kursus i blended Learning – Go Online, ved Center for Undervisning og Læring. Har du ikke gennemført kurserne inden ansættelsen, vil ansættelsen blive betinget af, at kurserne gennemføres inden for fem år.


Hvem er vi?
Juridisk Institut er et af de seks institutter ved Aarhus BSS, som er et af Aarhus Universitets fire fakulteter. Aarhus BSS samler de kernefaglige erhvervs- og samfundsvidenskabelige forskningsområder og bringer dem tættere sammen for at afspejle det tætte forhold mellem samfund og erhvervsliv. Aarhus Universitet er på listen over verdens 100 bedste universiteter, og Aarhus BSS og Juridisk Institut har opnået de prestigefyldte AASCB og AMBA-akkrediteringer. 
 
Vi har et dynamisk, ambitiøst og akademisk mangfoldigt forsknings- og undervisningsmiljø med mere end 60 akademiske medarbejdere og 15-20 ph.d.-studerende. Derudover har vi særligt fokus på at tiltrække internationale forskere og ph.d.-studerende til instituttet.
 
På Juridisk Institut tilbyder vi undervisning og forskning af høj kvalitet inden for dansk, europæisk og international retsvidenskab. I vores forskning har vi fokus på at øge instituttets internationale indflydelse - særligt hvad angår publikationer. Vi ønsker at udvide og udvikle vores centrale forskningsområder, og lægger også vægt på, at vores forskning til hver en tid adresserer aktuelle juridiske udfordringer i samfund og erhvervsliv. I vores undervisning ønsker vi at bygge bro mellem teori og praksis, bl.a. ved at trække på eksterne lektorers praktiske erfaring. 
 
Du kan læse mere om Juridisk Institut på: http://law.au.dk/
 
 
Yderligere information
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til institutleder, dr.jur., ph.d. Tine Sommer, tlf. +45 8716 4964. 
 
Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du skrive til bss.hr@au.dk. 
 

Arbejdssted
Bartholins Allé 16, 8000  Aarhus C.

Ansættelsesgrundlag
Ansættelse sker i henhold til bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter samt cirkulære om overenskomst for akademikere i staten .

Stillingsindhold og kvalifikationskrav er yderligere beskrevet i cirkulære om ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter .

Ansøgningsprocedure
Det er obligatorisk at vedhæfte nedenstående, når du søger denne stilling:
Ansøgning
Curriculum Vitae. Du opfordres til at angive eventuelle orlovsperioder uden forskningsaktivitet, herunder fx barselsorlov, da dine forskningsaktiviteter vurderes i forhold til din reelle forskningstid
Uddannelse (Eksamensbevis kandidat-, ph.d.- og evt. doktorgrad)
Publikationsliste (de medsendte publikationer skal være tydeligt markeret på publikationslisten)
Publikationer. Op til fem publikationer kan medsendes. I tilfælde af flere forfattere vedlægges en medforfattererklæring om ansøgers andel i fællesarbejdet med tilsagn fra medforfatterne. Denne blanket kan bruges til formålet
Undervisningsportfolio. De nærmere krav til dokumentationen findes her

Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 5 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, 2. sal, 8000 Aarhus C.

Læs mere om, hvordan du søger en videnskabelig stilling ved Aarhus BSS her .

Bedømmelsesprocessen
Efter ansøgningsfristens udløb nedsættes et bedømmelsesudvalg. Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af ansøgerne udelukkende sker på baggrund af det materiale, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. For yderligere information se guidelines for assessment committees, Aarhus BSS .

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

01.11.2017
Søg stilling online herAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.