Videnskabelige stillinger

Videnskabelig assistent i tilknytning til et interventionsprojekt om konfliktrådsmægling 934944

Ved Psykologisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet, er en to-årig tidsbegrænset stilling som videnskabelig assistent ledig til besættelse 1. januar 2018 eller snarest herefter. Stillingen finansieres af en bevilling fra TrygFonden og er en del af et nyt forskningsprojekt. Projektet består i en randomiseret kontrolleret undersøgelse (lodtrækningsforsøg), der på basis af tværfaglige- og mixed-metoder vil teste to forskellige måder at gennemføre møder mellem den forurettede og gerningspersonen i regi af det danske konfliktråd. Stillingen er geografisk placeret i København.

Forskningsprojektet
Formålet med forskningsprojektet er at sammenligne effekterne af den nuværende konfliktrådsmodel med effekterne af en alternativ tilgang, der kaldes ’restorative justice conferencing’. Projektet vil benytte en kombination af spørgeskemaer, observationer, interviews og register-baserede analyser som grundlag for sammenligningen. Projektets ultimative formål er at belyse, hvilken af de to metoder, der i en dansk sammenhæng er bedst egnet til at hjælpe den forurettede person videre og hindre gerningspersonen i at begå ny kriminalitet. Projektet er tværfagligt med deltagelse af forskere fra Psykologisk Institut og Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet, samt internationale samarbejdspartnere fra Institute of Criminology, Cambridge University. Stillingen kan søges af kandidater med relevant akademisk baggrund, som f.eks. psykologi, kriminologi, sociologi, antropologi, jura eller human security.

Stillingsbeskrivelse
Den, der ansættes i stillingen, forventes at bidrage til projektets overordnede formål med at gennemføre observationer af møder mellem forurettede og gerningspersoner samt semi-strukturerede interviews med de involverede parter (på dansk). Derudover skal den pågældende være ansvarlig for koordinering med de deltagende sjællandske politidistrikter med henblik på at dokumentere eksperimentet og udføre lodtrækningen. Endelig forventes den pågældende at bidrage til data-analysen og publikationer samt løbende udvikling af projektet.
Stillingen er primært forskningsorienteret, men vil også indebære nogen grad af undervisningsforpligtelse og/eller eksaminationsaktiviteter ved Psykologisk Institut.

Kvalifikationer

Ansættelse som videnskabelig assistent forudsætter en relevant kandidatgrad (f.eks. psykologi, kriminologi, sociologi, antropologi, jura eller human security). Erfaring og samarbejde med politi, gerningspersoner, forurettede og/eller andre udsatte grupper vil være en væsentlig fordel. Det samme gør sig gældende for erfaring med forskningsstyring og registerforskning.

Andre kriterier:
•    Særdeles gode kommunikative og sociale kompetencer samt evne til at håndtere stærkt emotionelle situationer
•    Stærke forskningsfærdigheder, herunder kendskab til kvantitative og kvalitative metoder
•    Erfaring med observationer og/eller interviews
•    Grundlæggende kvantitative kompetencer
•    Motivation for selvstændigt arbejde såvel som for samarbejde i et internationalt team
•    Evne til at udtrykke sig flydende på både dansk og engelsk (såvel skriftligt som mundtligt)
•    Mulighed for fleksibel arbejdstid (noget feltarbejde vil foregå om aftenen eller i weekenden)
•    Mulighed for dagligt at arbejde i Københavnsområdet
•    Et gyldigt kørekort (med henblik på feltarbejde andetsteds på Sjælland)
•    En ren straffeattest

Hvem er vi?
Psykologisk Institut er et af seks institutter ved Aarhus BSS, som er et af Aarhus Universitets fire fakulteter. Aarhus BSS samler de kernefaglige samfundsvidenskabelige og erhvervsvidenskabelige forskningsområder og bringer dem tættere sammen for at afspejle det tætte forhold mellem samfund og erhvervsliv. Aarhus Universitet er blandt verdens 100 bedste universiteter.
På Psykologisk Institut underviser og forsker vi i de mest betydningsfulde fagområder inden for psykologi. Instituttet beskæftiger omkring 45 akademiske medarbejdere og 40-45 ph.d.-studerende. Vores forskere har en stærk tradition for at samarbejde med danske såvel som internationale forskere fra mange forskellige fagområder som fx sundhed, psykiatri, uddannelse, pædagogik, lingvistik, filosofi, religion, virksomhedsledelse, økonomi og neurovidenskab. Vi fokuserer også i stigende grad på at udvide vores forskning og undervisning, så de også inkluderer fagområder som organisationsudvikling, virksomhedsledelse og HR.
Du kan læse mere om Psykologisk Institut på: http://psy.au.dk/.

Yderligere information
Yderligere information vedr. stillingen kan fås ved henvendelse til lektor Sarah van Mastrigt, Email: vanmastrigt@psy.au.dk

Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Mette Fisker Præstegaard, Tlf.: +45 871 52497, E-mail: mfp@au.dk

Ansøgningen skal skrives på engelsk.

Vi gør opmærksom på at der også er opslået en stilling som postdoc. i tilknytning til dette projekt.

Kvalifikationskrav
Ansættelse som videnskabelig assistent forudsætter en kandidatuddannelse.

Ansættelsesgrundlag
Ansættelse sker i henhold til bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter samt cirkulære om overenskomst for akademikere i staten.

Stillingsindhold og kvalifikationskrav er yderligere beskrevet i cirkulære om ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter.

Ansøgningsprocedure
Det er obligatorisk at vedhæfte nedenstående, når du søger denne stilling:

Ansøgning
Curriculum Vitae. Du opfordres til at angive eventuelle orlovsperioder uden forskningsaktivitet, herunder fx barselsorlov, da dine forskningsaktiviteter vurderes i forhold til din reelle forskningstid
Uddannelse (Eksamensbevis kandidat-, ph.d.- og evt. doktorgrad)

Desuden kan der til ansøgningen medsendes:

Publikationsliste (de medsendte publikationer skal være tydeligt markeret på publikationslisten)
Publikationer. Op til 3 publikationer kan medsendes. I tilfælde af flere forfattere vedlægges en medforfattererklæring om ansøgers andel i fællesarbejdet med tilsagn fra medforfatterne. Denne blanket kan bruges til formålet
Undervisningsportfolio. De nærmere krav til dokumentationen findes her.

Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 3 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, 2. sal, 8000 Aarhus C.

Læs mere om, hvordan du søger en videnskabelig stilling ved Aarhus BSS her.

Bedømmelsesprocessen
Efter ansættelsesfristens udløb nedsættes et bedømmelsesudvalg. Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af ansøgerne udelukkende sker på baggrund af det materiale, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. For yderligere information se guidelines for assessment committees, Aarhus BSS.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

30.10.2017
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.