Videnskabelige stillinger

Postgraduat klinisk lektor i simulation og færdighedstræning i Region Midtjylland 953862

Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU) ved Faculty of Health Sciences, Aarhus Universitet opslår i samarbejde med Videreuddannelsesregion Nord stillingen som postgraduat klinisk lektor i medicinsk simulation og færdighedstræning i Region Midtjylland til besættelse pr. 1. januar 2018.

Ansættelsesperioden er tidsbegrænset til 5 år.

Stillingen
Den postgraduate kliniske lektor har overordnet rådgivende, koordinerende og udviklende funktion i forhold til at sikre og udvikle simulation og færdighedstræning i Region Midtjylland.

Lektorens opgaver omfatter herunder at formidle viden om og bistå ved anvendelsen af evidensbaseret metode inden for området ”anvendelse af simulation og færdighedstræning i den postgraduate lægeuddannelse”.

Emneområderne omfatter:
- Hvilke metoder inden for simulation og færdighedstræning er relevante i hvilke sammenhænge?
- Kan målrettet anvendelse af simulation og færdighedstræning accelerere uddannelsesforløb?
- Hvordan sikres sammenhæng mellem viden og færdigheder erhvervet i laboratorium og klinisk praksis (overførbarhed)?

Den postgraduate kliniske lektor fordeler sit opgavefelt mellem undervisning og formidling, ledelsesmæssige, rådgivende og administrative opgaver samt forskning og udvikling. Lektoren refererer til den ledende lektor for postgraduat lægelig kompetenceudvikling på CESU og til sekretariatschefen i Videreuddannelsesregion Nord.

Kvalifikationer 
Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstrukturen for videnskabeligt personale ved universiteter.

Ansættelse som klinisk lektor forudsætter lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse samt yderligere undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer, fx ph.d.-grad eller doktorgrad. Det forudsættes normalt, at den kliniske lektor udfører forskning. 

Den postgraduate kliniske lektor: 

• skal være speciallæge i Videreuddannelsesregion Nord
• skal være lektorkvalificeret efter Aarhus Universitets retningslinjer
• forventes at have, eller inden for de første år at erhverve sig, nødvendig formel uddannelse inden for medicinsk pædagogik og ledelse af medicinsk uddannelse svarende til 10 ECTS point
• har erfaring med ledelse og administration af lægelig videreuddannelse (fx uddannelseskoordinerende overlæge (UKO), uddannelsesansvarlig overlæge (UAO), uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL), inspektor, mv)
• har erfaring med udvikling af kurser (fx kursusleder, udvikling af workshop, underviser)
• kan agere i det politiske/administrative system
• kan afbalancere mange forskellige hensyn
• kan skabe fremdrift og udvikling 

Forudsætning for ansættelsen er dokumenteret eller konkret planlagt forskningsaktivitet inden for simulation og færdighedstræning.

Ansættelse
Ansættelse og aflønning sker i henhold til Cirkulære om aftale om kliniske lektorer ved universiteter

Den postgraduate kliniske lektor aflønnes med et honorar på kr. 47.600 årligt i 31.03.2012-niveau svarende til kr. 49.620,43 årligt i aktuelt niveau. 

Der skal gøres opmærksom på, at man maksimalt kan beklæde to lektorater af ovenstående omfang ved Aarhus Universitet. 

Den afdeling/praksis, hvor lektoren er ansat, vil blive kompenseret for lektorens reducerede deltagelse i afdelingens arbejde i et omfang svarende til antallet af hoveduddannelsesstillinger, der årligt opslås i specialet i Videreuddannelsesregion Nord. For lektorer, der ikke er ansat på en hospitalsafdeling, kan der ske udbetaling af kompensation til egen klinik/praksis. 

Ansættelse vil evt. kunne finde sted som ekstern lektor, hvor kun undervisningsmæssige kvalifikationer vægtes. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sekretariatschef Berit Bjerre Handberg, Videreuddannelsessekretariatet, Videreuddannelsesregion Nord, mobil: 21 62 00 54.

 

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste, forskningsplan samt undervisningsportfolio. Op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer skal medsendes. Såfremt du har en bedømmelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen.

Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.

Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere samt AUs Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

Bedømmelsesudvalget kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

08.01.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.