Bestyrelsen

Bestyrelsen er den øverste myndighed på universitetet og varetager dets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for universitets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Bestyrelsen mødes ca. seks gange om året. På dagsordenen er drøftelse og vedtagelse af universitets budget og strategi, samt generelle udviklingstendenser inden for forskning, uddannelse og forskningsbaseret myndighedsrådgivning.

Bestyrelsen består jf. vedtægten af 11 medlemmer. To medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, ét medlem vælges af og blandt universitetets teknisk-administrative personale, to medlemmer vælges af og blandt universitetets heltidsstuderende og endelig er seks medlemmer udefra kommende. Læs mere om reglerne for valg og udpegning af medlemmer af bestyrelsen i universitetets vedtægt.

Bestyrelsen serviceres af Sekretariat og Jura i Universitetsledelsens Stab. 

AU søger nyt eksternt bestyrelsesmedlem med forskningsmæssig baggrund

Indstillingsorganet ved Aarhus Universitet (AU) efterspørger forslag til et nyt eksternt bestyrelsesmedlem. Indstillingsorganet skal indstille mindst to egnede kandidater til bestyrelsen til universitetets udpegningsorgan. Udpegningsorganet foretager den endelige udpegning af det nye eksterne bestyrelsesmedlem.  Det nye medlem skal træde ind i bestyrelsen pr. 1. juli.  

Læs nærmere om den efterspurgte kompetenceprofil og udpegningsprocedure. 

Bagerst fra venstre: Susanne Bødker, Peder Tuborgh (næstformand), Steen Riisgaard, Jens Peter Christensen, Søren Pold, Sune Koch Rønnow.

Forrest fra venstre: Margareta Wallin Peterson, Anna Louise Dolan Plaskett, Connie Hedegaard (formand), Line Dam Westengaard, Gitte Ørskou

FOTO: Lars Kruse.