Ny plan for dimensionering

Der er i skrivende stund stadig usikkerhed om, hvor mange studiepladser specielt Arts skal reducere med, men der er ingen tvivl om, at der er tale om en meget mærkbar regulering. Den nye model indeholder dog nogle forbedringer i form af en længere indfasningstid og en større fleksibilitet.

Uddannelsesministeren fremlagde i fredags nye justeringer til den dimensioneringsmodel, som sætter nye øvre grænser for optaget på en række af vores uddannelser - fortrinsvis på Arts.

Overordnet set er universitetsledelsen ikke uenig med regeringen i, at der skal ske en form for regulering af de videregående uddannelser set i lyset af det stigende optag og beskæftigelsessituationen. Men det havde været at foretrække, hvis universiteterne selv kunne foretage denne regulering i dialog med aftagerne.

Der er tale om en markant dimensionering, som især rammer de humanistiske uddannelser. De foreløbige beregninger fra ministeriet viser, at Aarhus Universitet i alt skal reducere antallet af studiepladser på bachelorniveauet i 2018 med 838. Indfasningen på de ramte uddannelser starter med sommeroptaget i 2015 og indfases over fire år både på kandidatdelen og på bachelordelen. Skulle det fastsatte bacheloroptag resultere i flere retskravsbachelorer end kandidatdimensioneringen tilsiger, garanterer ministeriet, at institutionerne får betaling for alle, der har et retskrav.  

På Aarhus Universitet har vi dog svært ved at se, hvordan ministeriet kan nå frem til 838 bachelorpladser ud fra de 525 kandidatpladser, som er udgangspunktet for den nye model. Det gjorde vi ministeriet opmærksom på i fredags. Umiddelbart ser det ikke ud til, at ministeriet har taget højde for eksempelvis det store optag af professionsbachelorer på kandidatuddannelser målrettet til denne gruppe uddannelser som AU har flere af specielt på Arts. Ministeriets oversættelse fra kandidat- til bachelor-dimensionering medfører, at universitetet forventes at skære ekstra i optaget på helt andre bacheloruddannelser for at kompensere for optaget af professionsbachelorer, udenlandske kandidatstuderende og andre, der ikke har taget deres bachelorgrad her på stedet. Vi afventer i øjeblikket svar fra ministeriet på, hvorledes dette problem skal løses.

Reduktionen i bacheloroptaget vil dog uanset hvad blive meget mærkbar på Arts. Universitetsledelsen overvejer i øjeblikket i hvilket omfang, vi kan afhjælpe konsekvenserne af dimensioneringen som en fælles opgave.

Universitetsledelsen har ikke været aktiv i medierne, og stort set kun meldt ud om dimensioneringen i det ugentlige nyhedsbrev. Dette valg er truffet i respekt for de igangværende forhandlinger, og fordi talmaterialet fra ministeriet har rejst flere spørgsmål, som skulle besvares, inden der meningsfuldt kunne skabes overblik over de reelle konsekvenser.

Aarhus Universitet har valgt forhandlingsvejen og er som nævnt stadig i dialog med ministeriet om den endelige udmøntning af tallene. Ministeren har med de seneste justeringer vist imødekommenhed.

Først og fremmest fordi indfasningsperioden nu er på fire år både på bachelor- og kandidatniveau. Dermed har man afbødet den chokvirkning, som lå i det oprindelige forslag. Et forslag, der ville have betydet, at vi allerede fra 2015 skulle have gennemført hele dimensioneringen på bachelorniveauet i ét hug. Samtidig har ministeren garanteret en fortsat finansiering af retskravsstuderende og indført en vis fleksibilitet ved at give rum til professionsbachelorer og udenlandske ansøgere på de dimensionerede uddannelser, selvom loftet skulle være nået.

Dermed ikke sagt, at dimensioneringen ikke bliver en stor udfordring for Aarhus Universitet. Når dialogen med ministeriet er afsluttet, skal vi have gennemført grundige konsekvensberegninger og derfra overveje, hvordan Aarhus Universitet samlet set kan håndtere de nye dimensioneringskrav.

Universiteterne skal melde deres konkrete planer for dimensionering ind til ministeriet den 20. november, og der pågår indtil da et stort arbejde med inddragelse af de berørte miljøer. 

Nyhedsbrev fra universitetsledelsen

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev, der informerer om aktuelle aktiviteter og diskussioner.

 

 

Møder i universitetsledelsen

Universitetsledelsen holder møde hver onsdag kl. 08.30 - 11.30. Se mødeplan og dagsordener fra møderne.