Aarhus Universitet belønner nyuddannede og erfarne forskere ved prisuddeling

Pressemeddelelser 2010

Ved en ceremoni på Aarhus Universitet fredag den 28. maj 2010 hædres både nyuddannede og erfarne forskere. I alt otte videnskabsfolk, der alle startede karrieren på Aarhus Universitet, belønnes med anerkendelse og kontante forskningsbidrag for deres indsats.

Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris bliver i år uddelt til to internationalt anerkendte forskere, der begge begyndte karrieren på Aarhus Universitet. Det drejer sig om professor Poul Nissen, der stadig er tilknyttet Aarhus Universitet som centerleder, og Bjarne Stroustrup, der i dag er professor ved Texas A&M University.

Ved samme lejlighed modtager seks nyuddannede ph.d.-forskere Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-pris. Prismodtagerne er uddannet ved forskellige af universitetets hovedområder og repræsenterer dermed bredden i forskningen på Aarhus Universitet.

Se video fra prisoverrækkelsen

Modtagere af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris

Poul Nissen

Poul Nissen

Banebrydende celleforskning med terapeutisk potientiale
Poul Nissen er født i 1967 og blev i 1993 kandidat i kemi fra Aarhus Universitet. Han erhvervede sin ph.d. i 1997 med en afhandling, der efterfølgende blev tildelt guldmedalje af Danmarks Naturvidenskabelige Akademi.

Som postdoc ved Thomas A. Steitz på Yale University bidrog Poul Nissen til den celleforskning, der i 2009 indbragte Steitz nobelprisen i kemi. Poul Nissen vendte i år 2000 tilbage til Aarhus Universitet for at fortsætte den forskning i cellepumpers virke, som Jens Chr. Skou (professor emeritus ved Aarhus Universitet) i 1997 også modtog en nobelpris i kemi for.

Poul Nissen blev i 2006 professor i proteinbiokemi og i 2007 udpeget som leder af det nyoprettede PUMPKIN (Centre for Membrane Pumps in Cells and Disease) ved Aarhus Universitet. Den større indsigt i pumperne, som centrets forskning vil føre til, kan bruges til at udvikle nye og bedre behandlinger mod så forskellige lidelser som kræft, infektioner og hjertesygdomme.

Bjarne Stroustrup

Bjarne Stroustrup

En dansk programmeringspioner
Bjarne Stroustrup er født i 1950 og blev kandidat i datalogi ved Aarhus Universitet i 1975. Efter at have erhvervet en ph.d. ved University of Cambridge flyttede han til USA. Her har han siden 2002 været College of Engineering Chair Professor in Computer Science ved Texas A&M University.

Bjarne Stroustrups afgørende bidrag til computervidenskaben var udviklingen og implementeringen af programmeringssproget C++, som han introducerede i midten af 1980’erne. C++  forsimplede interaktion mellem maskine og menneske og udgør en væsentlig del af grunden til, at objekt-orienteret programmering i dag er det mest anvendte princip til programmering og softwareudvikling. Bjarne Stroustrups bog ”The C++ Programming Language” er oversat til 19 sprog og det mest læste værk inden for feltet.

Modtagere af Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-pris

Evelyne Beatrix Cleff

Effektiv reklamebekæmpelse på mobilen
Evelyne Beatrix Cleff har i sin ph.d.-afhandling undersøgt markedet for sms-reklamer for at se, hvorvidt europæiske og amerikanske forbrugere i tilstrækkelig grad er beskyttet mod sms-spam. I afhandlingen giver hun en række forslag til, hvordan man kan forbedre lovgivningen ved at kombinere selvregulering, lovgivning og teknologiske muligheder.

Evelyne Beatrix Cleff er nu ansat som postdoc i selskabsret ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet.

Christian Fenger-Eriksen

Bedre behandlingsmuligheder for blødende patienter
Christian Fenger-Eriksen har forsket i blodets størkningsevne og viste i sin ph.d.-afhandling, at den væskebehandling, man ofte giver stærkt blødende patienter, faktisk hæmmer blodets koagulation. Afhandlingen viser også, at man ved at tilføre plasmaproteinet fibrinogen i væskebehandlingen kan forbedre koagulationsevnen og derved mindske risikoen for patienter.

Christian Fenger-Eriksen er nu ansat i en speciallægeuddannelsesstilling i anæstesi på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Aarhus Universitet.

Carsten Jensen

Udvikling i velfærdsydelser under røde og blå regeringer
Carsten Jensens ph.d.-afhandling sætter fokus på velfærdssamfundets serviceydelser og undersøger, hvilken rolle en regerings partifarve har for udviklingen af disse ydelser. Afhandlingen nuancerer synet på Socialdemokratiet som velfærdsstatens ivrigste forkæmper og ser blandt andet på, hvordan også borgerlige regeringer har indført velfærds-services.

Carsten Jensen er nu ansat som adjunkt ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

Uffe Schjødt

Kommunikation og bøn producerer ens hjerneaktivitet
Uffe Schjødt arbejder med neurologisk religionsvidenskab og har i forbindelse med sin ph.d.-afhandling udført hjernescanninger af religiøst troende mennesker. Resultaterne viser, at kristne – når de beder til Gud – aktiverer områder i hjernen, som normalt kun bliver aktiveret, når vi kommunikerer med andre mennesker.

Uffe Schjødt er nu ansat som postdoc ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Søren Bertelsen

Medicin med færre bivirkninger
Søren Bertelsen bevæger sig med sin ph.d.-afhandling i et meget konkurrencepræget felt, nemlig medicinalkemi. Her skaber han molekyler, der får kemiske reaktioner til at forløbe bedre og med færre urenheder, og for medicinalindustrien betyder det, at man kan lave medicin med færre bivirkninger. Undervejs i processen har Søren Bertelsen lavet over 100 molekyler, som aldrig er set før.

Søren Bertelsen er nu ansat som postdoc på Center for Catalysis under Kemisk Institut, Aarhus Universitet.

Laura Winther Balling

Ny forskning i ordgenkendelse kan hjælpe læsesvage og fremmedsprogede
Laura Winther Balling er psykolingvist og har i sin ph.d.-afhandling undersøgt, hvad der sker, når voksne med dansk som modersmål genkender ord. Afhandlingen benytter eksperimentelle metoder, der ikke tidligere har været anvendt på dansk, og hendes resultater kan benyttes på felter som læseindlæring, indlæring af fremmedsprog, ordblindhed og oversættelse.

Laura Winther Balling er nu ansat som adjunkt ved Copenhagen Business School.

Evelyne Beatrix Cleff
Christian Fenger-Eriksen
Carsten Jensen
Uffe Schjødt
Søren Bertelsen
Laura Winther Balling

Om priserne

Carl Holst-Knudsen var en af drivkræfterne bag oprettelsen af Aarhus Universitet og i en årrække formand for foreningen ”Universitetsundervisningen i Jylland” (det dengang private Aarhus Universitet). Prisen blev indstiftet den 28. maj 1956 i anledning af Carl Holst-Knudsens 70-års dag og uddeles en gang om året. Sammen med anerkendelsen modtager hver af forskerne 100.000 kroner.
Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-pris blev indstiftet i anledning af universitetets 75-års jubilæum i 2003. Den uddeles årligt til nyuddannede ph.d.er fra forskellige af universitetets hovedområder. Prisen er på 50.000 kroner.

Yderligere oplysninger
Anders Correll
Pressechef, Aarhus Universitet
ac@adm.au.dk
Tlf: 2899 2235