Strategien for Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Indhold


Viden til bedre jordbrug, fødevarer og miljø

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultetet (DJF) blev den 1. januar 2007 en del af Aarhus Universitet. Fakultetet indgår her som en naturlig del af det danske forskningslandskab og har som sådan ønske om et tæt samarbejde med nærtliggende forskningsområder.

Fakultetets fokusområde er den primære jordbrugs- og fødevareproduktion med særligt fokus på produktionens effekt på klima og miljø samt på fødevarernes grundlæggende kvalitet og procesteknologiske egenskaber.

Grundlæggende viden frembragt ved udforskning af miljø, dyr og planter har i mange tilfælde relevans uden for det jordbrugs- og fødevarevidenskabelige område. Denne viden søges nyttiggjort sammen med relevante partnere.

Fakultetet vil som en del af Aarhus Universitet udvikle forskningsbaseret undervisning, et solidt forskningsbaseret myndighedsberedskab og et tæt samarbejde med virksomheder og erhvervssektorer samtidig med at en forskningsindsats af høj international standard fastholdes.

Mission, vision og værdier

Det er DJF's mission at fastholde, udvikle og formidle videngrundlaget for bæredygtigt jordbrug og produktion af fødevarer af høj kvalitet.

Det er DJF's vision at være et globalt orienteret fakultet, som hører til eliten blandt jordbrugsvidenskabelige fakulteter.

DJF's værdier tager sit udgangspunkt i de generelle værdier for AU og er baseret på faglighed, engagement, uvildighed, åbenhed, samarbejde og etisk ansvarlighed.

DJF strategi

I "Strategi 2008-2012" beskrives, hvorledes DJF vil udmønte den overordnede strategi for Aarhus Universitet. Fakultetsstrategien skal udmøntes i form af handleplaner, dels for det samlede fakultet, dels i strategier og handleplaner for de enkelte institutter og enheder i fakultetet.

I det følgende er der et sammendrag af de overordnede mål på DJF's kerneområder samt for de interne støttefunktioner. Afslutningsvis resumeres fakultetets prioriteringer inden for de nærmest kommende år.

Kerneydelser

Fakultetets produkter omfatter fem kerneydelser:  Forskning, Forskningsbaserede uddannelse og efteruddannelse, Forskningsbaseret rådgivning af myndigheder, Teknologioverførsel og erhvervskontakt samt Generel videnspredning. I det følgende opsummeres målene for kerneydelserne.

Forskning

DJF's mål er at opnå en position, som et af de bedste jordbrugsvidenskabelige fakulteter i Europa samtidig med at positionen som global leder på prioriterede forskningsområder fastholdes.

Det er vores mål

 • Vi vil øge den internationale publicering i anerkendte videnskabelige tidsskrifter med høj impact
 • Vi vil fremme grænseoverskridende, original og interdisciplinær forskning gennem påvirkning af kultur og arbejdsmetoder samt gennem prioritering af centrale midler til vigtige forskningsområder
 • Vi vil være den foretrukne nordeuropæiske samarbejdspartner inden for forskning, udvikling og innovation relateret til den primære jordbrugs- og fødevareproduktion
 • Vi vil være en attraktiv og professionel samarbejdspartner såvel internt i universitetet som med andre fakulteter og institutioner
 • Vi vil fastholde eller etablere forpligtende samarbejde med alle væsentlige videnaktører inden for jordbrugs- og fødevaresektoren

Forskningsbaserede uddannelse og efteruddannelse

I strategiperioden vil DJF opbygge et samlet uddannelsestilbud på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau samt inden for efter- og videreuddannelse. Alle DJF's institutter deltager i udvikling og gennemførelse af de nye uddannelser. Samtidig skal de tværfaglige muligheder ved fusionen udnyttes ved at gennemføre uddannelser i samarbejde med andre fakulteter ved AU.

Det er vores mål

 • I løbet af en femårig periode vil vi opbygge et internationalt uddannelsestilbud på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau med tilhørende faciliteter, studieadministration og et attraktivt studiemiljø
 • Vi vil etablerer en fuldt udbygget ph.d.-skole med en vifte at studieprogrammer, ph.d.-kurser, vejlederordninger, kvalitetsudviklingsprogrammer, studieadministration mv. Ph.d.-skolen skal inden for en kortere årrække tiltrække, understøtte og betjene en stor andel af udenlandske ph.d.-studerende
 • I samarbejde med andre nationale aktører etablerer vi et markant efter- og videreuddannelsesprogram inden for områderne fødevarer, jordbrug, natur og miljø samt international afsætning af fødevarer
 • I 2011 vil vi udbyde en fuld internationalt orienteret uddannelse, som tager udgangspunkt i og planlægges ud fra internationale forhold og vilkår

Forskningsbaseret rådgivning af myndigheder

DJF vil fastholde og videreudvikle en forskningsbaseret, tværinstitutionel myndighedsbetjening af Fødevareministeriet og andre ministerier. Det er ambitionen at udvide myndighedsbetjeningen til at omfatte europæiske, regionale og lokale myndigheder.

Det er vores mål

 • Gennem et nært samspil med forskning/undervisning og erhverv/samfund vil vi sikre, at DJF leverer forskningsresultater af stor relevans for myndighedsbetjeningen
 • Vi vil udvikle de faglige, tværgående temaområder som basis for myndighedsbetjening, nye forskningsprogrammer og nye uddannelsesprogrammer
 • Vi vil sikre, at DJF's organisation til koordinering af myndighedsbetjening fungerer som en integreret og tværfaglig del af DJF's organisatoriske struktur
 • Vi vil udvikle DJF's internationale myndighedsbetjening over for især EU Kommissionen
 • Vi vil opdyrke myndighedsbetjening på DJF's primære områder i relation til øvrige nationale, regionale og kommunale myndigheder
 • DJF skal være særdeles konkurrencedygtig ved udførelse af myndighedsbetjening inden for egne og nærliggende forskningsområder

Teknologioverførsel og erhvervskontakt

DJF har lang tradition for tæt kontakt til erhverv og virksomheder, primært inden for jordbrugs- og fødevareområdet. I tilknytning hertil har DJF opbygget ekspertise og metodikker mht. beskyttelse af IPR (Intellectual Property Rights) som et element i teknologioverførsel til virksomheder.

Det er vores mål

 • Vi vil med udgangspunkt i jordbrugs- og fødevareområdet og med blik for tilgrænsende erhvervsområder udbygge erhvervs- og virksomhedskontakten
 • Vi vil gøre TechTrans og beskyttelse af IPR til et aktiv for fakultetets forsknings- og udviklingsindsats mht. opbygning af nye forsknings- og udviklingsområder og nye samarbejdskonstellationer
 • Vi vil skabe øget professionalisme mht. Tech Trans, kontraktforhold og projekthjemtagelse. Det skal ske i tæt samspil med den ny, fælles AU-enhed ”Tech Trans and Innovation Services”
 • Indtægter fra licensaftaler og fra samarbejdsprojekter med virksomheder skal øges
 • Vores arbejde skal have en synlig og markant effekt på den regionale videnbaserede erhvervsudvikling
 • Vi vil revitalisere DJF's erhvervsrettede udvalgsstruktur med udgangspunkt i fakultetets rådgivende udvalg. Samarbejdet skal skabe værdifulde netværk og adgang til en større videnbase, som skal anvendes til gavn for DJF's brugere
 • Vi vil udbygge beskyttelsen af IPR for at sikre kommerciel udnyttelse af ideer med erhvervspotentiale

Videnspredning

Som en del at Aarhus Universitet vil DJF medvirke til at ny viden om jordbrug, fødevarer og miljø kommer hele samfundet til gode. Samtidig vil vi fortsat formidle relevant viden direkte til forskningsbrugere i det primære jordbrug samt til virksomheder, myndigheder og organisationer.

Det er vores mål

 • Vi vil formidle viden og perspektiver fra den jordbrugsvidenskabelige forskning til offentligheden
 • Gennem dialog og formidling vil vi sikre at DJF's forskning kan anvendes af relevante brugere
 • Vi vil sikre, at internationalt publiceret forskning er tilgængelig for danske brugere
 • Vi vil søge at skabe forståelse for og opbakning til nye tiltag ved fakultetet
 • Vi vil skabe øget internationalt kendskab til fakultetets samlede ekspertise

Interne støttefunktioner

En effektiv levering af fakultetets kerneydelse forudsætter, at en række interne støttefunktioner fungerer optimalt, og at de udbygges til at møde fremtidens udfordringer. I det følgende opsummeres de overordnede mål på området.

Rekruttering af studerende

DJF har ikke tidligere har udbudt uddannelser og derfor vil vi i den kommende strategiperiode gennemføre en ekstraordinær kommunikations- og rekrutteringsindsats, som skal skabe kendskab til de nye uddannelser og til DJF som uddannelsessted.

Det er vores mål

 • Studenterrekrutteringen indfrier uddannelsernes mål for optaget
 • Der er et udbredt kendskab til DJF som et attraktivt uddannelsessted og -tilbud
 • Rekruttering til kandidatuddannelserne sker dels på egen bacheloruddannelse, dels ved samarbejde med sammenlignelige uddannelser både inden og uden for AU 
 • Rekruttering er en integreret aktivitet ved DJF, som er optimeret i forhold til relevans og målgrupper

Udvikling og pleje af DJF's medarbejdere

DJF vil have en attraktiv arbejdsplads ved at videreudvikle sin personale- og ledelsespolitik. DJF vil samtidig sikre kompetenceudvikling på alle niveauer, herunder universitetspædagogisk uddannelse.

Det er vores mål

 • DJF skal være en attraktiv arbejdsplads
 • DJF vil tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere ved at give karrieremuligheder for alle
 • Medarbejderne skal føle sig værdsatte og der skal være en løbende kompetenceudvikling
 • DJF vil have et sundt og sikkert arbejdsmiljø under etisk ansvarlige forhold
 • Det skal være sjovt og udfordrende at gå på arbejde, og der skal være indflydelse på arbejdssituationen
 • DJF vil afklare og implementere dimensionering af fakultetets fremtidige personalesammensætning
 • DJF vil ruste medarbejderne til en international profil for fakultetet

Fysiske anlæg og infrastruktur

DJF råder over moderne og velfungerende forsøgsanlæg og forskningsfaciliteter. I forbindelse med etablering af nye uddannelser er bl.a. behov for faciliteter til undervisning, studieadministration, kontorer m.m. nær campus. Herudover skal DJF's it-faciliteter og andre service tilbud udbygges i forhold til studerendes behov.

Det er vores mål

 • Vi vil løbende sikre optimale forskningsfaciliteter
 • Vi  vil skabe optimale rammer og betingelser i Aarhus for nye uddannelser
 • Vi vil sikre god udnyttelse af eksisterende faciliteter, dels gennem alternativ udnyttelse, dels ved at udnytte de respektive centres regionale placering
 • Vi vil opdyrke nye forskningssamarbejder og identificere interessenter, der med stor fordel kan gøre brug af vore forskningsfaciliteter
 • Vi vil sikre, at nyetablerede fysiske rammer er fleksible og egnede til tilpasning efter behov
 • Vi vil medvirke til, at AU har en koordineret og veludbygget IT-strategi

Intern information og kommunikation

DJF's organisation og opgaver er under hastig forandring. I den situation er et højt internt kommunikationsniveau en forudsætning for at medarbejderne er velorienterede og engagerede.

Det er vores mål

 • DJF's medarbejdere er velorienterede og har let adgang til relevant information
 • Der informeres løbende om emner af betydning for DJF's virksomhed
 • Der opbygges en virksomhedskultur, som tilskynder til videndeling og tværgående diskussioner
 • DJF's  forskere og forskergrupper har relevante kommunikations- og formidlingsværktøjer til rådighed samt viden om, hvorledes værktøjerne anvendes
 • DJF har en grafisk linie, der sikrer en fælles identitet – og som borger for kvalitet
 • Forskerne og studerende har optimal mulighed for at udnytte de nyeste forskningsresultater
 • Nyansatte og studerende introduceres til DJF's værdigrundlag, organisation,  faciliteter og services

Ledelse og organisationsudvikling

I forbindelse med integrationen med Aarhus Universitet skal DJF's tradition for tydelig forskningsledelse fastholdes og udbygges. Samtidig skal fakultetets ledelse og øvrige aktiviteter integreres med resten af universitetet.

Det er vores mål

 • Vi vil fastholde og udvikle god forskningsledelse, som er åben, anerkendende, involverende, motiverende og engagerende
 • Vi vil give medarbejdere indflydelse på egne arbejdsområder og arbejdsprocesser
 • Vi vil fastholde en effektiv og beslutningsdygtig ledelse i fakultetet som helhed
 • Vi vil fastholde og udbygge et program til fortsat udvikling af fakultetets nuværende og fremtidige ledere
 • Vi vil have en serviceorienteret drift og administration, som effektivt dækker brugernes behov
 • Vi vil fortløbende udvikle fakultetets organisation med henblik på bedst mulig opfyldelse af fakultetets mission og mål.

Prioriteringer

Endelig beskriver strategien, hvor DJF i de kommende års vil prioritere indsatsen med at udvikle fakultetet. I det følgende opsummeres målene for de prioriterede områder.

Etablering af nye uddannelser og studiemiljøer

DJF vil give sine studerende gode muligheder for at kombinere fag fra forskellige hovedområder og udveksle erfaringer på tværs af fagområder. Gennem en dynamisk kobling mellem den daglige undervisning i Århus og forskningscentrene vil vi søge at skabe et nyt og anderledes studiemiljø, hvor centrenes unikke forsknings- og forsøgsfaciliteter vil blive en integreret del af tilbuddet til de studerende.

Det er vores mål

 • Vi vil etablere et attraktivt, internationalt orienteret studiemiljø, der til kan tiltrække, udvikle og fastholde de bedste studerende
 • Vi vil have et studiemiljø, som øger studieeffektiviteten og gør studietiden til en oplevelse for livet
 • Vi vil være i front hvad angår forskningsbaserede undervisnings- og læringsformer 

Kvalitetsudvikling i myndighedsbetjening

Kvalitetsudvikling i myndighedsbetjeningen er et prioriteringsområde som skal sikre og udbygge høj kvalitet i DJF's forskningsbaserede rådgivning. Målet er at fastholde og øge kundetilfredsheden og samtidig styrke DJF's konkurrenceevne. 

Det er vores mål

 • Vi vil udvikle DJF's organisation, så den understøtter en dynamisk og ambitiøs rådgivning af myndighederne på tværs af de faglige miljøer
 • Vi vil øge rådgivningens faglige kvalitet og konsistens gennem et bredt medejerskab til myndighedsbetjening internt i DJF
 • Vi vil sikre, at DJF i sin rådgivning kan leve op til de statslige myndigheders samspil med hhv. EU og de nye decentrale myndigheder
 • Vi vil blive bedre til at kommunikere, hvordan DJF's understøttende forskning og myndighedsbetjening kan forbedre det faglige grundlag for den politiske/administrative proces

Internationalisering

DJF deltager i stort omfang i det internationale forskningssamarbejde vedrørende jordbrug og fødevarer. I de kommende år er det udfordringen at udvide det internationale samarbejde til at omfatte myndighedsberedskab og lignende opgaver for europæiske myndigheder og internationale organisationer. Endvidere er der en særlig opgave i at internationalisere DJF's uddannelser og gøre disse attraktive for udenlandske studerende.

Det er vores mål

 • DJF vil være en anerkendt international samarbejdspartner inden for forskning, teknologi- og udviklingssamarbejde og myndighedsberedskab
 • Vi vil gøre os selv til attraktive samarbejdspartnere på spydspidsområder
 • DJF vil på udvalgte områder være et center for international uddannelse
 • Vi vil gøre udvalgte uddannelser særligt attraktive for internationale studerende

Erhvervs- og virksomhedskontakt

Gennem etablering af en TechTrans enhed har AU oprustet vedr. teknologioverførsel og direkte samarbejde med relevante virksomheder. DJF vil fastholde og udvikle samarbejdet med erhverv, virksomheder og myndigheder og synliggøre sin erhvervsrelevante ekspertise og viden inden for jordbrug og fødevareproduktion.

Det vil er vores mål

 • Vi vil fastholde og udvikle et aktivt samarbejde med jordbrugserhvervene i Danmark og Internationalt
 • Vi vil være en foretrukken samarbejdspartner for forskning inden for jordbrug og fødevarer
 • Vi vil synliggøre hvorledes DJF's forskning bidrager til udvikling af et økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt jordbrugserhverv

Branding

DJF er ved at udvikle nye forskningsbaserede uddannelser samtidig med, at samarbejdet med både danske og internationale myndigheder, virksomheder og erhvervssektorer skal fastholdes og udvikles. Herudover vil DJF udbygge sit internationale forsknings- og myndighedssamarbejde. Med udgangspunkt i vores mission, vision og værdier vil vi brande DJF på disse områder.

Det er vores mål

 • Vi vil skabe forståelse for sammenhængen mellem jordbrugsforskning, et mere bæredygtigt jordbrug og sundere fødevarer af høj kvalitet
 • Vi vil skabe forståelse for betydningen af forskningsbaseret viden og uddannelse i udviklingen af fremtidens jordbrug og den globale fødevareforsyning