Indkaldelse af ansøgninger

Der indkaldes hermed ansøgninger til Aarhus Universitets Forskningsfond med henblik på uddelinger i 2. halvår 2011.
Fondens formål er at støtte den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet. Fondens uddelinger finder sted efter indstilling fra Aarhus Universitet. Der gives ikke bevilling til overhead.

ANSØGNINGSSKEMAER

Ansøgeren skal anføre sit CPR-nummer for at få adgang. Det er en forudsætning, at det pågældende CPR-nummer er registreret i AROS (Aarhus Universitets administrative edb-system). Skulle dette ikke være tilfældet, kan der rettes henvendelse til Lise Poulsen, tlf. 8942 1140, e-post lp@adm.au.dk.

Når alle oplysninger er skrevet ind i ansøgningsskemaet, udskrives dette, underskrives af ansøger og afleveres i papirudgave.

ANSØGNINGSFRIST
Ansøgninger til 1. og 2. skal være Lise Poulsen, Aarhus Universitet, AU Strategi, Nordre Ringgade 1, Bygning 1431, 8000 Aarhus C, i hænde senest fredag den 9. september 2011, kl. 12.00.

Ansøgninger til 3. skal afleveres til den relevante forskerskole senest torsdag den 1. september 2011.

Ansøger er selv ansvarlig for rettidig aflevering. Ansøgninger modtaget efter den angivne frist vil ikke blive behandlet. Undtaget herfra er ansøgninger om ph.d.-kurser på Sandbjerg og om forskningsophold i Møllehuset, der kan indsendes løbende.
Ansøgere kan forvente at modtage svar primo december 2011.
Næste indkaldelse af ansøgninger til Aarhus Universitets Forskningsfond sker i december 2011 med ansøgningsfrist primo februar 2011.

Der kan søges om støtte til:

1. PUBLIKATIONER (det elektroniske ansøgningsskema 1)

Der kan søges om støtte til større udgivelser af forskningsarbejder, monografier, antologier etc., som det anses for at være af særlig betydning at få udgivet i bogform.
Der skal ikke medsendes manuskripter.  Disse vil eventuelt efterfølgende blive rekvireret.

Ansøgningerne vil blive behandlet af en særlig publikationskomité, som er nedsat af Aarhus Universitet. Rammerne for komiteens virksomhed er beskrevet i notat af 8. februar 2010, som kan ses på www.au.dk/auff

2. OVERGANG FRA PH.D. TIL POSTDOC (det elektroniske ansøgningsskema 2)

 

Formål

At fastholde og tiltrække de bedste forskningstalenter.

 

Hvem kan søge

Hovedvejledere for fremragende ph.d.-studerende, som forventes at indlevere deres ph.d.-afhandling til bedømmelse inden for normeret tid (excl. sygdom og orlov). Ansøgningen skal ledsages af en erklæring om den ph.d.-studerendes kvalifikationer samt en interessetilkendegivelse fra institutleder om postdoc-projektets værdi for forskningsmiljøet. Bevillingen gives som en betinget bevilling, der udløses, når ph.d.-afhandlingen er indleveret til bedømmelse, og der fra formanden for bedømmelsesudvalget foreligger en skriftlig tilkendegivelse af, at den foreløbige indstilling vil være positiv.  

 

Hvad kan der søges støtte til

Der kan ansøges om løn til postdoc’en i op til fire måneder. I særlige tilfælde kan støtteperioden forlænges indtil seks måneder.

 

Vurderingskriterier

De indkomne projekter vil blive vurderet efter følgende kriterier:

-  det planlagte postdoc-projekts forskningsmæssige niveau

-  den ph.d.-studerendes kvalifikationer, herunder tidligere forskningsresultater

-  den ph.d.-studerendes planlagte tilknytning til et forskningsmiljø på AU og mulige bidrag til forskningsmiljøets udvikling

 

Følgende bilag skal medsendes

- erklæring fra hovedvejleder

- interessetilkendegivelse fra institutleder

- projektbeskrivelse

- CV for den ph.d.-studerende

Projektbeskrivelsen

Må ikke overstige 1500 ord og skal indeholde følgende punkter:

- formål og perspektiver (problemformulering, evt. hypoteser, forventede resultater og deres betydning)

- metode

- forskningsmiljøet (den ph.d.-studerendes tilknytning til et forskningsmiljø på AU og rammerne for gennemførelsen af projektet)

3. STYRKET INTERNATIONALISERING AF PH.D.-UDDANNELSERNE VED AARHUS UNIVERSITET (det elektroniske ansøgningsskema 3)

Der kan søges om støtte til:

- Rekruttering af potentielle udenlandske ph.d.-studerende

- Ophold ved Aarhus Universitet for ph.d.-studerende indskrevet ved et udenlandsk universitet

-  Rejsestipendier til ph.d.-studerende indskrevet ved Aarhus Universitet

3.A.  Rekruttering af udenlandske forskertalenter til ph.d.-studier ved Aarhus Universitet

 

Formål

At tiltrække et stigende antal højt kvalificerede udenlandske ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet. Der stilles midler til rådighed for den udenlandske kandidats ophold ved Aarhus Universitet i én til tre måneder. I denne periode skal der foretages en kvalitativ vurdering af den potentielle udenlandske ansøger til ph.d.-studier ved Aarhus Universitetet. Under opholdet kan den udenlandske kandidat deltage i kurser, sommerskoler og workshops, arbejde i laboratoriet og udforme et ph.d.-projekt i samspil med sin vejleder etc. Opholdet afsluttes med, at hovedvejlederen vurderer kandidaten. Vurderingen kan indgå i bedømmelsen af en eventuel ansøgning om påbegyndelse af et ph.d.-studium ved Aarhus Universitet. Den potentielle studerende må ikke være dansk statsborger. Kandidatens adgangsgivende eksamen må ikke være fra en dansk institution.

Hvem kan søge

Ansøger er ph.d.-skolelederen, der på baggrund af indstilling fra den potentielle hovedvejleder udformer en begrundet ansøgning. Hvis der indstilles flere kandidater, skal ph.d.-skolelederen foretage en prioritering af kandidaterne. Ph.d.-skolelederen har ansvaret for den kvalitative bedømmelse af de potentielle ph.d.-studerende.

Hvad kan der søges støtte til

Der kan søges om midler til dækning af:

- introduktionsstipendium (Introductory Grant) til den udenlandske kandidat (10.000 kr. per måned)

- rejseudgifter (max. 15.000 kr.)

- udgifter til kurser, workshops, arbejde i laboratorium etc. (max. 20.000 kr.)

I alt: max. 65.000 kr.

Vurderingskriterier

Ved vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på:

- den udenlandske kandidats kvalifikationer set i forhold til afdelingens forskningsområde

- forskningsmiljøernes egnethed til at gennemføre opholdet

- evt. yderligere dokumentation for den udenlandske kandidats kvalifikationer

Følgende bilag skal medsendes

- CV for den udenlandske kandidat

- begrundelse fra vejleder og ph.d.-skoleleder for det foreslåede ophold, herunder eventuelle strategiske overvejelser vedrørende rekruttering af ph.d.-studerende fra bestemte universiteter, lande eller regioner.

- dokumentation for efterfølgende ph.d.-stipendier som den udenlandske studerende kan søge

 

3.B. Ophold ved Aarhus Universitet for ph.d.-studerende indskrevet ved et udenlandsk universitet

 

Formål

At styrke internationaliseringen ved ph.d.-skolerne på Aarhus Universitet gennem etablering af forskningssamarbejde med udenlandske ph.d.-studerende i tre til seks måneder. Under dette ophold kan den udenlandske ph.d.-studerende deltage i forskningssamarbejde, ph.d.-kurser, sommerskoler og workshops, arbejde i laboratoriet og/eller skrive på ph.d.-afhandlingen etc., for herved at gennemføre en begrænset del af sit ph.d.-studium ved Aarhus Universitet. Den ph.d.-studerende må ikke være dansk statsborger.

Hvem kan søge

Ansøger er ph.d.-skolelederen.

Hvad kan der søges støtte til

- stipendium (Grant) (5.000 – 10.000 kr. per måned)

- rejseudgifter (max. 15.000 kr.)

- udgifter til kurser, workshops, arbejde i laboratorium etc. (max. 20.000 kr.)

I alt: max 65.000 kr.

Vurderingskriterier

Ved vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på:

- den udenlandske studerendes individuelle kvalifikationer

- den udenlandske studerendes kvalifikationer set i forhold til afdelingens forskningsområde

- forskningsmiljøets egnethed til at gennemføre opholdet

- opholdets bidrag til at styrke det institutionelle samarbejde mellem det udenlandske universitet, som den ph.d.-studerende kommer fra, og Aarhus Universitet.

Følgende bilag skal medsendes

- CV for den udenlandske studerende

- begrundelse fra ph.d.-skolelederen for det foreslåede ophold ved ph.d.-skolen, herunder eventuelle strategiske begrundelser for udvælgelse af udenlandske ph.d.-studerende fra bestemte universiteter, lande eller regioner.

3.C. Udlandsophold for ph.d.-studerende indskrevet ved Aarhus Universitet

 

Formål

Formålet med udlandsophold for ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet er at støtte udenlandsophold af en varighed på mellem tre til tolv sammenhængende måneder. Under dette ophold kan den ph.d.-studerende deltage i forskningssamarbejde, feltarbejde, ph.d.-kurser, sommerskoler og workshops, arbejde i laboratoriet og/eller skrive på ph.d.-afhandlingen etc. Endvidere er det målet at støtte udlandsophold, der styrker det institutionelle samarbejde mellem det modtagende universitet og Aarhus Universitet.

Hvem kan søge

Ansøger er ph.d.-skolelederen.

Hvad kan der søges støtte til

- Etableringsudgifter (5.000 kr. ved ophold på 3-6 mdr.; 10.000 kr. ved ophold på 6-9 mdr.; 15.000 kr. ved ophold på op til 12 mdr.; ved medbringelse af ægtefælle/samlever og eventuelle børn øges beløbet til 20.000 kr. for ophold mellem 3-12 mdr.)

- Rejseudgifter (max 15.000 kr.)

Rejseudgifter til evt. medrejsende ægtefælle/samlever og børn kan afholdes inden for beløbet. Forsikring til medrejsende familie skal tegnes og betales privat

-      Udgifter til kurser, workshops, arbejde i laboratorium etc. (max. 20.000 kr.)

I alt: max 55.000 kr.

Vurderingskriterier

Ved vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på:

- den ph.d.-studerendes kvalifikationer

- formålet med den ph.d.-studerendes ophold ved udenlandsk universitet/institution

- eventuelle strategiske overvejelser vedr. samarbejde med bestemte universiteter, lande eller regioner

- opholdets bidrag til etablering af et forskningssamarbejde mellem den modtagende forskningsinstitution og Aarhus Universitet

- kvaliteten af den modtagende institution

 

Følgende bilag skal medsendes:

- CV for den ph.d.-studerende

- den ph.d.-studerendes begrundelse for at opholde sig ved det udenlandske universitet/den udenlandske institution

- Udtalelse fra vejleder og ph.d.-skoleleder om det søgte opholds betydning for ph.d.-projektet.

- en invitation fra den modtagende institution

4. PH.D.-KURSER PÅ SANDBJERG (der søges ikke på skema - kan søges løbende)

Der kan søges om støtte til afholdelse af ph.d.-kurser på Sandbjerg. Støtten skal bidrage til at styrke Aarhus Universitets ph.d.-uddannelser. Der kan søges om støtte til opholdsudgifter med indtil 700 kr. pr. deltager pr. døgn.

5. FORSKNINGSOPHOLD I MØLLEHUSET (skema udleveres på AUFF’s kontor).

Der kan søges om ophold i Møllehuset på Sandbjerg med henblik på at give forskeren mulighed for at arbejde med emner med tilknytning til området eller med henblik på at få arbejdsro til udførelsen af et videnskabeligt arbejde.  Der kan normalt bevilges ophold af 14 dage – 2 måneders varighed.

Hent ansøgningsskema her.

Ansøgningsskema rekvireres fra og sendes til AUFF´s kontor, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N. Tlf. 8942 1262. Ophold bevilges løbende af fondens formand.