Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Projektskabelon og vejledning

Projektskabelon

For at gøre ansøgningsprocessen så enkelt som muligt, er der blevet udarbejdet en lille, kort projektskabelon, som du som projektansøgerne skal anvende i ansøgningsprocessen.

Vejledning til udfyldelse

Formål:
Her indsættes en kort beskrivelse af projektets formål.

Målgruppe:
Her beskrives, hvad og hvem der er den primære målgruppe for projektet.

Uddannelse:
Her angives hvilke(n) specifik(ke) uddannelse(r) projektet er forankret i og skal afvikles på.

 

Idéoplæg og projektbeskrivelse:
Her beskrives, hvad der er grundidéen i projektet samt den overordnede beskrivelse af, hvad der skal foregå i selve projektet. Hvis der allerede foreligger en tids- og milepælsplan kan den med fordel placeres her.

I forbindelse med projektbeskrivelsen er det væsentligt at forholde sig til, hvordan øget anvendelse af digitale læringsteknologier i den forskningsbaserede undervisning kan styrke læringsudbyttet for de studerende.

Målsætninger og impact:

Her beskrives de pædagogiske målsætninger for projektet, og hvad der forventes at blive effekten af det. Det vil være en fordel at beskrive opfyldelsen af ét eller flere af følgende parametre, som bedømmelsesudvalget vurderer projekt ud fra:

  • Outreach: Antallet af studerende, der direkte eller indirekte kan opleve en positiv effekt af projektet.
  • Impact: Den forventede positive (pædagogiske) effekt ved projektet.
  • Generaliserbarhed: I hvor høj grad projektet kan have positive spillover effekter på andre faglige miljøer.
  • Innovation: I hvor høj grad projektet er nytænkende.

Budget:

Her beskrives, hvor mange midler der ansøges om, samt hvordan disse midler fordeles på følgende poster:

  • Lønudgifter (ansættelse og frikøb): Der ydes som udgangspunkt ikke støtte til frikøb af allerede fuldtidsansatte VIP'ere.
  • Teknologi (hardware og software): Der ydes som udgangspunkt ikke støtte til indkøb af hardware, der ikke har et direkte pædagogisk formål. Der ydes dog støtte til indkøb af/licenser til digitale pædagogiske læringsværktøjer og software.
  • Konsulentbistand: Der skal anlægges et armslængdeprincip i forbindelse med køb af konsulentydelser. Derfor ydes der som udgangspunkt ikke støtte til betaling af konsulentydelser fra projektansøgeren selv og denne ejer.
  • Overhead: Der ydes ikke overhead på de støtteberettigede omkostninger. I denne forbindelse betragtes overhead som udgifter, der ikke direkte kan tilskrives projektet, men som er omkostninger påløbet i relation til de støtteberettigede direkte omkostninger i projektet.
  • Rejser og workshops: Det tildeles som udgangspunkt ikke midler til rejser, internater og workshops.

Fremtidsperspektiver, vidensdeling og forankring:

Her beskrives, hvordan projektets formål og afledte effekter langtidssikres og sættes i drift, efter finansieringen med EDU-IT satsningens midler ophører. Her beskrives også, hvordan de pædagogiske erfaringer fra projektet kan deles på tværs af AU. Hvis projektet rummer indkøb og test af læringsteknologi, vil det også være hensigtsmæssig at beskrive, hvordan teknologen kan forankres og implementeres i praksis.

Projektholdet:

Her placeres en beskrivelse af de personer, der tilknyttes projektet samt deres rolle heri.