Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

It-sikkerhed og kryptologi

En fagpakke på Master i it, linjen softwarekonstruktion

Beskrivelse af fagpakken

Afsløring af elektronisk overvågning eller skandaler som personnumre, der bliver frit tilgængelige på internettet, har øget både virksomheders og borgeres opmærksomhed på behovet for it-sikkerhed. Penge, persondata og kommunikation flyttes rundt via digitale og ofte mobile, trådløse enheder, og risikoen for fejl eller angreb på transaktionerne følger med. Med fagpakken lærer du de teknikker, der får informationerne til at flyde de rigtige steder hen og sikrer, at de ikke havner i de forkerte hænder.

Fagpakken omhandler it-sikkerhed ud fra et teknisk perspektiv, dvs. beskriver teknikker til sikring af

 • fortrolighed,
 • integritet,
 • tilgængelighed.

Disse egenskaber vil blive betragtet ud fra tre vinkler:

 • trusler mod dem, som f.eks. spoofing, uautoriseret adgang, buffer overflows osv.,
 • strategier for beskyttelse mod disse trusler, det vil sige sikkerhedspolitikker, som f.eks. den, der benyttes af Java,
 • mekanismer til implementering af sikkerhedspolitikker, som f.eks. kryptografi, adgangskontrol, firewalls osv.

Der vil være fokus på mekanismer baseret på kryptografi og disse mekanismers anvendelse.

Med denne fagpakke, vil du opnå fortrolighed med centrale begreber og problemstillinger inden for it-sikkerhed i relation til udvikling af software samt med værktøjer til at analysere it-sikkerhedsproblemer og –løsninger. Derudover vil du lære at beherske centrale sikkerhedsrelaterede begreber, samt opnå evne til at anvende begreberne i udvikling og vurdering af konkrete løsninger. 

Målgruppe

Denne fagpakke henvender sig til it-udviklere, projektledere og andre, der arbejder specifikt med it- sikkerhed.

Fagpakkens kurser

Introduktion til it-sikkerhed, 5 ECTS

Kurset beskæftiger sig med sikkerhedsrisici, kryptologi, sikkerhedspolitik og sikkerhedsmodeller. I kurset vil du få kendskab til de vigtigste teknikker til sikring af konfidentialitet, integritet og tilgængelighed af it-systemer. Læs mere om kurset i kursuskataloget.

Kryptologi, 5 ECTS

Kurset beskæftiger sig med følgende primære emner: symmetrisk og public-key kryptering, digitale signaturer, hash funktioner, key management og sikre protokoller. Ved at følge kurset, vil du opnå en dybere forståelse af, hvordan de mest almindelige krypteringsalgoritmer og protokoller virker, og hvilke sikkerhedsgarantier de tilbyder. Læs mere om kurset i kursuskataloget.

It-sikkerhed og kryptologi i praksis, 5 ECTS

Kurset vil bestå af to dele:

 • Et projektforløb, hvor der laves et praktisk projekt.
 • Præsentation af konkrete anvendelser af it-sikkerhed i praksis, som f.eks. digital signatur, elektronisk betaling, auktioner, privacy og trådløs sikkerhed.

Du vil gennem kurset tilegne dig viden og færdigheder inden for sikkerhedsmæssige og kryptologiske metoder og teknikkers anvendelse i praksis. Læs mere om kurset i kursuskataloget.

Tid og sted for undervisningen

Undervisningen tilrettelægges som seminarer kombineret med forskellige former for netbaseret undervisning. I det tredje enkeltfag gennemfører deltagerne et større projektforløb. Undervisningen foregår på engelsk.

EnkeltfagTidspunkt for undervisning 

1. enkeltfag: Introduktion til it-sikkerhed
5 ECTS

Tidspunkt for undervisning oplyses senere.  

2. enkeltfag:  Kryptologi
5 ECTS

Tidspunkt for undervisning oplyses senere.  

3. enkeltfag: It-sikkerhed og kryptologi i praksis
5 ECTS

Tidspunkt for undervisning oplyses senere. 

Der tages forbehold for ændringer af datoer og tidspunkter for undervisningen.

Undervisningssted:

Aarhus Universitet
IT-byen Katrinebjerg
Åbogade 34
8200 Aarhus N

Adgangskrav

Adgang til Master i It, linjen softwarekonstruktion forudsætter at ansøger har/er:

 • Bacheloruddannelsen i datalogi
 • IKT-ingeniør
 • Professionsbachelor i software-udvikling
 • Diplomuddannelsen i informationsteknologi (softwarekonstruktion)
 • Diplomuddannelsen i softwareudvikling med valgfag i kontraktbaseret programmering

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. 

Andre uddannelser, der ligger inden for de generelle regler om adgang, kan give adgang under forudsætning af, at du kan dokumentere viden om og færdigheder til at arbejde med programmering i et moderne objektorienteret sprog, samtidige og distribuerede systemer, databaser, software test og verifikation, softwarearkitektur baseret på design patterns og frameworks, udviklingsmetoder og diskret matematik. 

Enkelte fagpakker kan forudsætte matematik på A-niveau.

Relevant erhvervserfaring betyder, at du skal have beskæftiget dig med udvikling eller implementering af it eller undervisning i it.

På grundlag af individuel vurdering kan der dispenseres fra adgangsbetingelserne, hvis det skønnes, at du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen.

Der kan ikke dispenseres fra kravet om to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Efter- og videreuddannelse for nærmere vejledning. 

Øvrige forudsætninger
I forbindelse med tilrettelæggelsen af undervisningen er det en forudsætning, at du har god læsefærdighed i engelsk, idet undervisningen foregår på engelsk, og at du har adgang til computer og internet.

Medsend følgende dokumentation til din ansøgning:

 • Uddannelsesbeviser: Bevis for adgangsgivende eksamen, enkeltfag m.m. (bachelor-, kandidat-, eller diplomuddannelse)
 • Dokumentation for min. 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse: Eks. ansættelseskontrakt, udtalelse fra arbejdsgiver, lønsedler med min. 2 års interval, årsopgørelse

Sådan søger du om optagelse

Du kan enten søge om optagelse på hele fagpakken It-sikkerhed og kryptologi eller på et af de tre enkeltfag. Ikke alle enkeltfag udbydes samtidig.

Ansøgning sker via Aarhus Universitets digitale ansøgningssystem DANS.

Vejledning til login til det digitale ansøgningssystem

Sådan søger du om optagelse på en deltidsuddannelse via det digitale ansøgningssystem DANS

Når du søger om optagelse første gang skal du vedhæfte følgende bilag

 • Dokumentation for adgangsgivende eksamen, enkeltfag m.m. (bachelor-, kandidat-, eller diplomuddannelse)
 • Dokumentation for min. 2 års relevant erhvervserfaring, f.eks. kopi af kontrakter, lønsedler, årsopgørelse, bekræftelse fra arbejdsgiver
 • Har du været optaget på fagpakker på andre universiteter vedlægges studieudskrift over beståede enkeltfag eller fagpakker

Hvis du har problemer med at søge via DANS kan du kontakte supporten via hjælpeformular eller på telefon 87150777. Telefonen er åben: Mandag-torsdag kl. 9-15 og fredag kl. 9-14.

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen opkræves i rater forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Fakturaen sendes til din E-Boks.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registreret i vores system.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i den periode, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen.

Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms og omfatter ikke udgifter til undervisningsmaterialer.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager derfor forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Returbetaling og ændringer af indskrivning

Hvis du ønsker at afmelde dig, efter undervisningen er begyndt, kan du ikke få deltagerbetalingen refunderet. Hvis afmeldingen sker før undervisningens start, kan du få deltagerbetalingen refunderet. 

Efter ansøgningsfristens udløb er det ikke muligt at foretage ændringer i indskrivningen, fx fra en disciplin til en anden.

For at Efter- og Videreuddannelse kan registrere din afmelding, skal den sendes skriftligt til evu.nat-tech@au.dk. Husk at oplyse navn, studienummer og hvilke(t) fag du ønsker at afmelde samt dine eller din arbejdsgivers bankoplysninger, så vi kan refundere deltagerbetalingen.

Studieordning

For nærmere oplysninger om uddannelsen, prøvetyper mv. henvises til studieordningen og generelle regler og bekendtgørelser.