Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Softwarearkitektur i praksis

Fagpakke på Master i it, linjen softwarekonstruktion

Beskrivelse af fagpakken

Hvis du gerne vil sikre bedre oppetid, hurtigere performance og lettere vedligeholdelse af dine softwaresystemer, så har det stor betydning, hvordan du designer din softwarearkitektur. Fagpakken tilbyder dig et katalog af teknikker, som du straks kan anvende til at gøre arbejdet med softwarearkitektur lettere. Vi arbejder også med evaluering af forslag til arkitektur, inden udviklingsprocessen sættes i gang, og med rekonstruktion af allerede eksisterende arkitektur, og du får indblik i den nyeste forskning inden for softwarearkitektur.

Fagpakken beskæftiger sig med væsentlige og nyere resultater inden for forskning og praksis i emnet softwarearkitektur.  En række hovedemner vil blive berørt:

 • Begrebsapparat
 • Arkitekturbeskrivelse
 • Arkitekturdesign og udvikling
 • Arkitekturevaluering
 • Case studies og best practice

Med denne fagpakke vil du opnå fortrolighed med centrale begreber og problemstillinger inden for softwarearkitektur, samt med teknikker til analyse, design, implementering og evaluering af softwarearkitektur. Derudover vil du opnå fortrolighed med terminologi i relation til analyse og diskussion af softwarearkitektur

Målgruppe

Denne fagpakke henvender sig fortrinsvist til softwarearkitekter, softwareudviklere samt projekt- og mellemledere på udvikling af større it-systemer.

Fagpakkens kurser

Grundlæggende softwarearkitektur, 5 ECTS

Kurset beskæftiger sig med væsentlige og fundamentale resultater inden for forskning og praksis i emnet softwarearkitektur, herunder arkitekturbeskrivelse og arkitekturdesign og udvikling. Efter gennemførelse af kurset vil du kunne medvirke til at dokumentere og designe moderat komplekse softwarearkitekturer samt analysere arkitekturens egenskaber. Læs mere om kurset i kursuskataloget.

Avancerede emner i softwarearkitektur, 5 ECTS

Kurset beskæftiger sig med væsentlige og nyere resultater inden for arkitekturdesign og udvikling, arkitekturevaluering, arkitekturkonstruktion samt case studies og best practice. I kurset vil du lære at planlægge og udvikle en softwarearkitektur af moderat kompleksitet samt planlægge og foretage en softwarearkitekturevaluering. Læs mere om kurset i kursuskataloget.

Softwarearkitektur udviklingsprojekt, 5 ECTS

Dette kursus består af et større projektforløb omkring en konkret softwarearkitektur. Du vil gennem kurset anvende og reflektere over softwarearkitektur i relation til et større, konkret softwareprojekt. Læs mere om kurset i kursuskataloget.

Tid og sted for undervisningen

Undervisningen tilrettelægges som seminarer kombineret med opgaveløsning. Ved seminarerne er der forelæsninger, gruppearbejde og diskussioner. Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 12-15 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

EnkeltfagTidspunkt for undervisning 

1. enkeltfag: Grundlæggende softwarearkitektur
5 ECTS

23. oktober 2020 – 30. juni 2021

23. oktober 2020
6. november 2020
27. november 2020

  

2. enkeltfag: Avancerede emner i softwarearkitektur
5 ECTS

11. februar 2021 – 15. april 2021

11. februar 2021
26. februar 2021
19. marts 2021  

3. enkeltfag:  Softwarearkitektur udviklingsprojekt    
5 ECTS

16. april 2021 – 30. juni 2021

16. april 2021
7. maj 2021
21. maj 2021

Der tages forbehold for ændringer af datoer og tidspunkter for undervisningen.

Undervisningssted:

Aarhus Universitet
IT-byen Katrinebjerg
Åbogade 34
8200 Aarhus N

Adgangskrav

Adgang til Master i It, linjen softwarekonstruktion forudsætter at ansøger har/er:

 • Bacheloruddannelsen i datalogi
 • IKT-ingeniør
 • Professionsbachelor i software-udvikling
 • Diplomuddannelsen i informationsteknologi (softwarekonstruktion)
 • Diplomuddannelsen i softwareudvikling med valgfag i kontraktbaseret programmering

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. 

Andre uddannelser, der ligger inden for de generelle regler om adgang, kan give adgang under forudsætning af, at du kan dokumentere viden om og færdigheder til at arbejde med programmering i et moderne objektorienteret sprog, samtidige og distribuerede systemer, databaser, software test og verifikation, softwarearkitektur baseret på design patterns og frameworks, udviklingsmetoder og diskret matematik. 

Enkelte fagpakker kan forudsætte matematik på A-niveau.

Relevant erhvervserfaring betyder, at du skal have beskæftiget dig med udvikling eller implementering af it eller undervisning i it.

På grundlag af individuel vurdering kan der dispenseres fra adgangsbetingelserne, hvis det skønnes, at du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen.

Der kan ikke dispenseres fra kravet om to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Efter- og Videreuddannelse for nærmere vejledning. 

Øvrige forudsætninger
Du skal have adgang til computer og internet.

Ønskelige forudsætninger
Det vil være en fordel, hvis deltagerne har erfaring med udvikling af større it-projekter. Deltagerne bør desuden have gode engelskkundskaber, da der anvendes engelsksproget undervisningsmateriale.

Medsend følgende dokumentation til din ansøgning:

 • Uddannelsesbeviser: Bevis for adgangsgivende eksamen, enkeltfag m.m. (bachelor-, kandidat-, eller diplomuddannelse)
 • Dokumentation for min. 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse: Eks. ansættelseskontrakt, udtalelse fra arbejdsgiver, lønsedler med min. 2 års interval, årsopgørelse

Sådan søger du om optagelse

Du kan enten søge om optagelse på hele fagpakken Softwarearkitektur i praksis eller på et af de tre enkeltfag. Ikke alle enkeltfag udbydes samtidig.

Ansøgning sker via Aarhus Universitets digitale ansøgningssystem DANS.

Vejledning til login til det digitale ansøgningssystem

Vejledning til at oprette en brugerprofil

Vejledning til opdatering af NemID

Sådan søger du om optagelse på en deltidsuddannelse via det digitale ansøgningssystem DANS

Når du søger om optagelse første gang skal du vedhæfte følgende bilag

 • Dokumentation for adgangsgivende eksamen, enkeltfag m.m. (bachelor-, kandidat-, eller diplomuddannelse)
 • Dokumentation for min. 2 års relevant erhvervserfaring, f.eks. kopi af kontrakter, lønsedler, årsopgørelse, bekræftelse fra arbejdsgiver
 • Har du været optaget på fagpakker på andre universiteter vedlægges studieudskrift over beståede enkeltfag eller fagpakker

Hvis du har problemer med at søge via DANS kan du kontakte supporten via hjælpeformular eller på telefon 87150777. Telefonen er åben: Mandag-torsdag kl. 9-15 og fredag kl. 9-14.

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen opkræves i rater forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Fakturaen sendes til din E-Boks.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registreret i vores system.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i den periode, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen.

Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms og omfatter ikke udgifter til undervisningsmaterialer.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager derfor forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Returbetaling og ændringer af indskrivning

Hvis du ønsker at afmelde dig, efter undervisningen er begyndt, kan du ikke få deltagerbetalingen refunderet. Hvis afmeldingen sker før undervisningens start, kan du få deltagerbetalingen refunderet. 

Efter ansøgningsfristens udløb er det ikke muligt at foretage ændringer i indskrivningen, fx fra en disciplin til en anden.

For at Efter- og Videreuddannelse kan registrere din afmelding, skal den sendes skriftligt til evu.nat-tech@au.dk. Husk at oplyse navn, studienummer og hvilke(t) fag du ønsker at afmelde samt dine eller din arbejdsgivers bankoplysninger, så vi kan refundere deltagerbetalingen.

Studieordning

For nærmere oplysninger om uddannelsen, prøvetyper mv. henvises til studieordningen og generelle regler og bekendtgørelser.