Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ledelsen på AU

Bestyrelsen

Bestyrelsen er universitetets øverste myndighed og varetager dets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for universitetets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling

Universitetsledelsen

Universitetsledelsen består af rektor, prorektor, universitetsdirektøren samt dekanerne for de fem fakulteter. Rektor varetager universitetets daglige ledelse inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat. De øvrige medlemmer af universitetsledelsen varetager deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor. Universitetsledelsen betjenes af Universitetsledelsens Stab.

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev til medarbejderne, der orienterer om aktuelle aktiviteter og diskussioner.

Ervhervsudvalget

Desuden fungerer universitetsledelsen som universitetets tværgående erhvervsudvalg, der sammen med erhvervsudvalg på fakulteterne skal arbejde for bedre rammer for forskeres og studerendes samarbejde med private virksomheder og offentlige organisationer. Erhvervsudvalget betjenes af Erhvervsstaben.  

Prodekaner og institutledere

Den øvrige ledelse udgøres af prodekaner samt institutledere, der alle varetager deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor.

Fakulteter

Universitetets kerneydelser - forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse - foregår ved institutter, afdelinger, centre og andre faglige enheder på de fem fakulteter.

Studieledere

Studieledere forestår i samarbejde med studienævnet på de enkelte uddannelser den praktiske tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen m.m.

Enhedsadministrationen

Administrationen på Aarhus Universitetet betjener bestyrelsen, universitetsledelsen, fakulteterne, nedsatte udvalg og andre besluttende instanser. Enhedsadministrationen ledes af universitetsdirektøren sammen med de fem vicedirektører og de fire administrationschefer.