Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

COPY-DAN-aftale (elektroniske medier)

Aftale pr. 1. januar 1997 mellem Undervisningsministeriet og Copy-Dan vedrørende optagelser mv. af radio- og fjernsynsudsendelser fra Danmarks Radio, TV-2 (og dennes regionale stationer) samt lokale radio- og TV-virksomheder tilsluttet AFællesrådet for de Elektro­niske Medier@ til brug inden for undervisning ved uddannelsesinstitutioner under Universitetsafdelingen.

 

I (Omfang)
II (Udvælgelse og optagelse)
III (Betaling)
IV (Diverse)

 

Aftalen indgås mellem Undervisningsministeriet på den ene side og de til "COPY-DAN, Foreningen AVU-KOPIER" tilsluttede organisationer (i det følgende betegnet som COPY-DAN) på den anden side.

I

§ l .Aftalen omfatter optagelse samt benyttelse og opbevaring, af de af aftalen omfattede radio- og fjernsynsudsendelser til brug ved undervisning på undervisningsinstitutioner under Universitetsafdelingen.

Stk. 2 . Aftalen omfatter optagelse, benyttelse og opbevaring af de af ovennævnte stationer udsendte værker og præstationer, til brug inden for undervisningsvirksomhed, jf. ophavsretsloven § 13 stk. l, 2. led.

Stk. 3 . Aftalen omfatter ikke optagelser af fjernsynsudsendte filmværker, som indgår i biografernes almindelige repertoire af spillefilm, med mindre der ved udsendelsen i fjernsyn kun er benyttet mindre dele af værket.

II

§ 2 . Udvælgelse, optagelse og opbevaring af udsendelser i medfør af § l, stk. l og 2, foretages af den enkelte undervisningsinstitution eller af centraler, der som led i den pædagogiske virksomhed foretager optagelse, kopiering og distribution af radio- og fjernsyns-udsendelser.

§ 3 . Optagelserne skal foretages direkte fra radio- og fjernsynsudsendelsen.

§ 4 . Optagelserne skal være af en forsvarlig teknisk kvalitet, og der må ikke foretages ændringer, tilføjelser eller forkortelser i optagelserne.

III

§ 5 . Betalingen sker centralt fra Undervisningsministeriet inden udgangen af januar.

Stk. 2 . Betalingen beregnes på grundlag af antallet af aktive studerende, opgjort i Anmærkninger til finanslovens § 20.6. "Videregående uddannelser".

Stk. 3 . For 1997 er vederlaget kr. 13,65 pr. studerende under Humaniora, kr. 8,51 for studerende ved seminarierne og kr. 5,79 for alle andre studerende.

Betalingen for 1998 udgør vederlaget for 1997 tillagt 6½% af vederlaget for 1996 samt pristalsregulering, jfr. stk. 4.

Stk. 4 . Med virkning fra den 1. januar 1998 reguleres vederlaget med det af Danmarks Statistik beregnede forbrugerprisindeks (1980 = 100) for november måned 1997. Herefter sker regulering én gang årligt pr. l. januar på grundlag af det forudgående års forbrugrerprisindeks for november måned.

IV

§ 6 .Fordelingen af vederlaget mellem rettighedshaverne foretages af COPY-DAN i overensstemmelse med denne institutions vedtægter. Spørgsmål vedrørende denne fordeling er brugerne uvedkommende.

§ 7 . Ved denne aftale overlader COPY-DAN de nødvendige rettigheder til at administrere optagelser af radio- og fjernsynsudsendelser, jf. aftalens § l og § 2 i samme omfang, hvori forvaltningssektoreren disponerer herover.

§ 8 . I tilfælde af, at udenforstående rettighedshavere måtte fremsætte krav over for Undervisningsministeriet eller en af § l omfattet undervisningsinstitution om vederlag for optagelse, benyttelse og opbevaring af et værk eller en præstation, der indgår i et program, som omfattes af aftalen, er COPY-DAN forpligtet til at yde den pågældende vederlag efter COPY-DANs almindelige regler.

§ 9 . Undervisningsministeriet forpligter sig til at orientcre COPY-DAN om hvilke uddannelsessteder der er omfattet af aftalen og til at udsende information om aftalen til disse.

Stk. 2 . COPY-DAN udsender et informationsmateriale til de omfattede uddannelsessteder, så snart man har modtaget de i stk. 1 nævnte oplysninger.

§ 10 . Aftalen træder i kraft den 1. januar 1997 og kan tidligst opsiges med virkning fra 31. december 1998. Opsigelsesvarslet er 6 måneder til udløbet af et kalenderår.

København, den 3. februar 1997
Undervisningsministeriet
COPY-DAN, AVU-KOPIER