Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Indskrivning på meritmodul

Regler af 1. februar 2005 for indskrivning på meritmodul ved Aarhus Universitet

 

På baggrund af § 27 i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 126 af 26. februar 2004 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne fastsættes følgende regler for indskrivning på meritmodul ved Aarhus Universitet.

Anvendelsesområde

§ 1 Dette regelsæt finder anvendelse ved behandling af ansøgninger om indskrivning til enkelt discipliner ved Aarhus Universitet med henblik på merit i anden uddannelse.

§ 2 Formelt aktive, ordinært indskrevne studerende på en videregående uddannelse ved en dansk uddannelsesinstitution, herunder studerende indskrevet ved Aarhus Universitet, er berettiget til at ansøge om indskrivning på meritmoduler.

stk. 2  Endvidere er udenlandske studerende indskrevet som gæstestuderende ved andre videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark end Aarhus Universitet berettiget til at ansøge om indskrivning på meritmoduler.

§ 3 Ansøgning om indskrivning på meritmodul skal være skriftlig og være Aarhus Universitet i hænde senest samme dag, indskrivningen ønskes påbegyndt.

§ 4 Forudsætning for indskrivning på meritmodul er, at ansøgerens eget studienævn skriftligt bekræfter, at det ansøgte modul kan meritoverføres til den uddannelse, ansøgeren er indskrevet på.

stk 2 Endvidere skal studienævnet for det søgte meritmodul skriftligt bekræfte, at ansøgeren kan følge undervisning og gå til eksamen i det søgte meritmodul.

§ 5 Indskrivning på meritmodul er tidsbegrænset. Ved indskrivningsperiodens udløb udmeldes, den studerende, hvis den studerende ikke har andre indskrivninger på Aarhus Universitet.

Dispensation

§ 6 Universitetet kan ved usædvanlige forhold dispensere fra ovenstående regler.

stk. 2  Dispensationsansøgningen skal være skriftlig og begrundet. Ansøgningen indgives til Registraturen.

Klage

§ 7  Klager over universitetets afgørelser efter dette regelsæt indgives til Registraturen, Aarhus Universitet.

stk. 2    Klager, der vedrører retlige spørgsmål, kan indbringes for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Klagen indgives til Registraturen, Aarhus Universitet, der videresender den til ministeriet ledsaget af en udtalelse. Universitetet giver klageren lejlighed til inden for en frist af 1 uge at kommentere udtalelsen. Evt. kommentarer medsendes til ministeriet.

stk. 3  Fristen for at indgive klage efter stk. 1 og 2 er to uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Ikrafttræden

§ 8 Dette regelsæt træder i kraft d. 1. marts 2005.

Århus, d. 1. februar 2005

Niels Chr. Sidenius

rektor/

Eva Teilmann

Kontorchef