Aarhus Universitets segl

Orlov - studerende

Regler om orlov for studerende ved Aarhus Universitet

Aarhus Universitets regler af 1. marts 2019 om orlov for studerende ved Aarhus Universitet

I medfør af Uddannelses- og Forskningsministeriets adgangsbekendtgørelser:

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen), Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) fastsættes:

 

Kapitel 1

Ansøgning om orlov

§ 1. Studerende ved Aarhus Universitet kan søge om orlov, hvis denne er begrundet i fødsel/adoption, værnepligt/FN-tjeneste eller medicin- og tandlægestuderendes forskningsår.

Stk. 2. Universitetet kan endvidere imødekomme en ansøgning om orlov, hvis denne er begrundet i usædvanlige forhold. Se http://studerende.au.dk/studievejledning/orlov/ for yderligere oplysninger.

§ 2. Ansøgning om orlov fra uddannelse skal være Aarhus Universitet i hænde senest samme dag, orloven ønskes påbegyndt.

Stk. 2. Begrundet og dokumenteret ansøgning skal indgives via Aarhus Universitets Studieselvbetjening.

§ 3. Orlov fra uddannelse meddeles for en periode på mindst 2 måneder.

Stk. 2. Et semester defineres som henholdsvis perioden 1. februar til 31. august og perioden 1.september til 31. januar, med mindre en anden semesterperiode er defineret i studieordningen for den pågældende uddannelse – i så fald anvendes denne.

§ 4. Studerende kan i orlovsperioden ikke deltage i undervisning og prøver inden for den uddannelse, hvorfra den studerende har orlov.

Stk. 2. Afsluttes eller afbrydes orlov undervejs i et semester eller tilsvarende kan der ved henvendelse til universitetet meddeles dispensation til tilmelding til fag og prøver inden for uddannelsen på det igangværende semester eller tilsvarende. En ansøgning om dispensation til tilmelding til fag og prøver skal stiles til Studienævnet.

Stk.3. Regler om valgbarhed og stemmeret til universitetets bestyrelse, studienævn eller akademisk råd mv. i forbindelse med orlov følger af valgreglerne. Se valgreglerne for yderligere oplysninger.

Stk. 4. Studerende må i orlovsperioden ikke være indskrevet som meritstuderende eller studerende under Efter-og Videreuddannelse ved kurser inden for den uddannelse, hvorfra den studerende har orlov. Se http://studerende.au.dk/studievejledning/orlov/ for yderligere oplysninger.

§ 5. Ansøgningen om afbrydelse af orlov fra uddannelse skal være Aarhus Universitet i hænde senest samme dag, orloven ønskes afbrudt.

Stk. 2. Ansøgning om afbrydelse skal indgives skriftligt til universitetet. Se http://studerende.au.dk/studievejledning/orlov/ for yderligere oplysninger.

Stk. 3. Universitetet kan ikke afbryde eller annullere orlov med tilbagevirkende kraft.

 

Kapitel 2

Andre bestemmelser

§ 6. Universitetet kan dispensere fra dette regelsæt, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Stk. 2. En ansøgning om dispensation skal være skriftlig, begrundet og dokumenteret. Ansøgningen bør angive, hvad der søges dispensation fra, samt hvad der ønskes opnået med ansøgningen.

Stk. 3. Ansøgning indgives til universitetet. Se http://studerende.au.dk/studievejledning/orlov/ for yderligere oplysninger.

§ 7. Afgørelser efter dette regelsæt kan påklages til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagefristen er to uger fra modtagelsen af afgørelsen.

Stk. 2. Klagen indgives til universitetet, der afgiver en udtalelse. Klager har en uge til at kommentere udtalelsen. Universitetet sender klagen til styrelsen vedlagt universitetets udtalelse samt klagers eventuelle kommentarer til udtalelsen.

§ 8. Dette regelsæt træder i kraft den 1. marts 2019.

Stk. 2. Samtidig ophæves Aarhus Universitets regler af 1. september 2018 om orlov for studerende ved Aarhus Universitet.

Aarhus Universitet, 1. marts 2019

Berit Eika

Prorektor