Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Masteruddannelse som fleksibelt forløb (AU-regler)

Regler for Masteruddannelse som fleksibelt forløb ved Aarhus Universitet

 

Aarhus Universitet udbyder masteruddannelser som fleksibelt forløb, jf. reglerne i VFV-loven og VFV– bekendtgørelsen.

Det fremgår af lovens § 14, at ”Masteruddannelser skal gennem udvikling på videnskabeligt grundlag  af faglige og personlige kompetencer kvalificere voksne til at kunne varetage højt kvalificerede funk­tioner i virksomheder, institutioner m.v.”

Det fremgår af bekendtgørelsen (§§ 1, 2 og 3), at et fleksibelt forløb sammensættes af uddannelsesele­menter fra eksisterende uddannelser og afsluttes med et afgangsprojekt. Det fleksible forløb fastsættes i en personlig uddannelsesplan. Det fleksible forløb tilrettelægges på samme niveau som en reguleret masteruddannelse og inden for afgangsprojektets fagområde. Et gennemført forløb giver ret til betegnelsen ma­ster med efterfølgende angivelse af uddannelsens hovedemne i parentes.

Personlige uddannelsesplaner udarbejdes af studielederen og godkendes af dekanen efter nedenstående model.

Studienævn og studieleder

En personlig uddannelsesplan udarbejdes af studielederen ved det studienævn, under hvis faglige område afgangsprojektet hører. Den personlige uddannelsesplan godkendes af dekanen.

Adgangskrav

Adgang til masteruddannelse som fleksibelt forløb forudsætter:

1.

En lang eller mellemlang videregående uddannelse, der er relevant for studiet af hovedemnet (kandidatuddannelse, bachelor, professionsbacheloruddannelse, en mellemlang videregående uddannelse, eller en diplomuddannelse gennemført som et bekendtgørelsesreguleret forløb ).

Dekanen kan fastsætte yderligere krav om hvilke fag, herunder fagniveau der skal indgå i den ad­gangsgivende eksamen.

2.

Mindst 2 års relevant erhvervserfaring (i relation til studiet af hovedemnet) efter den adgangsgivende uddannelse.

Dekanen kan på grundlag af en konkret vurdering indstille til rektor, at der gives adgang for ansøgere, der ikke opfylder de generelle betingelser om den adgangsgivende uddannelse, hvis dekanen vurderer, at ansøgeren har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre det fleksible for­løb. Dekanen kan selv dispensere fra yderligere krav, fastsat af dekanen selv.

Kravet vedrørende relevant erhvervserfaring kan ikke fraviges.

Personlig uddannelsesplan

En personlig uddannelsesplan forudsætter forudgående indskrivning til vejledning. Planen udarbejdes i samarbejde med ansøgeren med udgangspunkt i ansøgerens erhvervserfaring, livserfaring og forudgående uddannelse.

Den personlige uddannelsesplan skal (jf. bekendtgørelsen, §§ 5-6) beskrive ansøgerens samlede ud­dannelsesforløb, herunder afgangsprojektet. Uddannelsesplanen angiver de uddannelseselementer, som ansøgeren skal gennemføre for at kunne afslutte den ønskede uddannelse. Planen skal indeholde:

1.

Ansøgerens adgangsgrundlag.

2.

Uddannelsens faglige profil, uddannelsens hovedemne, og kompetenceniveau (master).

3.

Sammensætningen af de uddannelseselementer, der indgår i forløbet med angivelse af ECTS-point, herunder uddannelseselementer der allerede er gennemført.

4.

Angivelse af, ved hvilket universitet de enkelte elementer skal gennemføres eller er gennemført.

5.

Den rækkefølge, i hvilken uddannelseselementerne skal gennemføres og en vejledende tidsplan herfor.

Er masteruddannelsen som fleksibelt forløb ikke gennemført inden for 6 år regnet fra uddannelses­planens underskrivelse bortfalder planen. Hvis uddannelsesplanen bortfalder, skal dekanen efter an­søgerens ønske godkende en ny uddannelsesplan. Uddannelsesplanen udarbejdes af studielederen.

Dekanen kan efter anmodning fra den studerende tillade fravigelse af uddannelsesplanen, herunder i tilfælde hvor et uddannelseselement er ændret væsentligt eller ikke længere udbydes.

Struktur, indhold , omfang og varighed

Uddannelseselementerne i et fleksibelt forløb samt afgangsprojektet skal tilsammen have et omfang på 1 årsværk (60 ECTS-point):

  • Mindst 30 ECTS skal være opnået ved fordybelse i et hovedemne
  • Mindst 12 ECTS skal  være opnået ved et afgangsprojekt inden for hovedemnet.
  • Højst 6 ECTS kan være opnået ved uddannelseselementer, der ikke indeholder prøver eller ved uddannelseselementer gennemført på en privatuddannelsesinstitution.      

60 ECTS er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år.

Uddannelsen tilrettelægges som efter bestemmelser om tilrettelæggelse af regulerede masteruddannelser. Der tilstræbes en tilrettelæggelse som deltidsuddannelse inden for en tidsramme på op til tre år.

Fastsættelse af tilrettelæggelsestid forudsætter en undersøgelse af samspillet mellem det institutionen udbyder, det som den studerende ønsker samt de eventuelle tidsmæssige begrænsninger, der er fastsat for de uddannelseselementer, der indgår i planen.

I relation til Statens Voksenuddannelsesstøtte kan afgangsprojektet gennemføres på heltid, hvis  hele projektforløbet inklusiv evt. mundtlig eksa­men i uddannelsesplanen er fastlagt  over maksimalt 10 sammenhængende uger.

Uddannelseselementerne 

Aarhus Universitet kan tilbyde masteruddannelse som fleksibelt forløb, når afgangsprojektet ligger inden for et fagligt område, hvor universitetet har en godkendt kandidatuddannelse eller en reguleret masteruddannelse. Uddannelseselementer kan sammensættes af moduler eller enkeltfag i eksisterende, godkendte og regulerede uddannelser.

Desuden kan uddannelseselementer ved et udenlandsk universitet samt elementer fra eksisterende uddannelser under andre ministerier, amtsråd o.lign. indgå i uddannelsesplanen.

Studielederen skal sikre, at ansøgeren får mulighed for at gennemføre alle uddannelseselementer i uddannelsesplanen og skal træffe de nødvendige aftaler med andre institutioner. Fakultetet sen­der kopi af uddannelsesplanen til eventuelle andre institutioner, hvor dele af forløbet skal gennemfø­res.

Faglig profil og niveau

Ved sammensætningen af uddannelseselementer skal studielederen sikre, at der er en klar faglig pro­fil, indre sammenhæng og faglig progression i uddannelsen. Niveau, rækkefølge og sammensætning af de enkelte uddannelseselementer skal sammen med det afsluttende afgangsprojekt sikre et kompe­tenceniveau svarende til en reguleret masteruddannelse.

Eksamen

For Uddannelseselementer der består af enkeltfag eller moduler i uddannelser reguleret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling er bestemmelser om pensum, eksamensfordringer og eksamen fastsat i studieordningen for den uddannelse, som det pågældende element indgår i.

Afgangsprojektet er et individuelt skriftligt projekt, der forbinder de enkelte uddannelseselementer. Afgangsprojektets emne skal ligge inden for uddannelsens hovedemne.

Studielederen udpeger en vejleder, der skal godkende projektet inden det påbegyndes.

Afgangsprojektet bedømmes ved en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i afgangsprojektet. Der gives en samlet karakter for det skriftlige afgangsprojekt og den mundtlige præstation.

Prøven er individuel og varer 30 minutter inkl. vurderingen og afgivelse af resultatet. Der er ikke for­beredelsestid.

Ved bedømmelsen af afgangsprojektet deltager vejlederen og en censor, beskikket af ministeriet. Der gives karakter efter 13- skalaen, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

Bevis

Bevis for et gennemført fleksibelt forløb udstedes af Aarhus Universitet. De praktiske procedurer ud­føres af de  administrative kontorer, som varetager udstedelse af beviser for regulerede masteruddan­nelser godkendt af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Klager

Klager over universitetets afgørelser jf. bekendtgørelsen indbringes for Undervisningsministeriet, når klagen vedrører retlige spørgsmål.

Indgivelse af klager over universitetets afgørelser i henhold til denne ordning følger vedtægtens bestemmelser for klager over afgørelser i forbindelse med regulerede uddannelser.

Deltagerbetaling

Deltagerbetaling for vejledningsforløb forud for indgåelse af en plan og deltagerbetaling for afgangsprojektet fastsættes af dekanen. Tværgående koordinering sker via udvalg og sekretariatet  som ved fastsættelse af deltagerbetaling under bekendtgørelse om deltidsuddannelse i øvrigt.

Tidsfrister

Vejledning og uddannelsesplan med sigte på indskrivning til et fleksibelt forløb pr. 1. september:

Ansøgning om vejledningsforløb: 1. februar.

Underskrivelse af uddannelsesplanen og optagelse til uddannelsesplanens 1. element: 1. juni

Vejledning og uddannelsesplan med sigte på indskrivning til et fleksibelt masterforløb pr. 1. februar:

Ansøgning om vejledningsforløb: 1. september.

Underskrivelse og optagelse til uddannelsesplanens 1. element: 1. november

Regelgrundlag

 

VFV-loven

Lov nr. 488 af 31. maj 2000 om erhvervsrettet grunduddan­nelse og videregående uddannelse

(videreuddannelsessystemet) for voksne.

VFV-bekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1206 af 15. maj 2000 om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne.

Universitetsloven

Lov nr. 403 af 28. maj om universiteter m.fl. (universitetsloven).

Eksamensbekendtgørelsen

fsva uddannelseselementer i regulerede masteruddannelser og kandidatuddannelser.

Censorbekendtgørelsen

fsva uddannelseselementer i regulerede masteruddannelser og kandidatuddannelser.

Bekendtgørelse om karakterskala

fsva uddannelseselementer i regulerede masteruddannelser og kandidatuddannelser.

                                                                                                            

Niels Chr. Sidenius

/

Kirsten Andersen

rektor

sekretariatschef