Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Efter- og videreuddannelse (AU-regler)

Aarhus Universitets interne regler på området for efter- og videreuddannelse

 

I medfør af

  • § 6, stk. 4 i bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 1187 af 7. december 2009;
  • § 8, stk. 4 og § 15, stk. 1 i bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 1188 af 7. december 2009; 
  • § 8, stk. 1 i bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 2. oktober 2009
  • § 8, stk. 4 i bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. bekendtgørelse nr. 1543 af 27. december 2009;

fastsættes: 

 

Område

§ 1. Regelsættet vedrører efter- og videreuddannelsesaktiviteter på Aarhus Universitet.

 

Antal eksamensforsøg indeholdt i deltagerbetalingen

§ 2. Deltagerbetaling omfatter 3 eksamensforsøg for alle efter- og videreuddannelsesaktiviteter reguleret af hhv. deltidsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om åben uddannelse.

 

Eksamen efter undervisningen er ophørt

§ 3. Studerende indskrevet på enkeltfag/moduler reguleret af hhv. deltidsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om åben uddannelse kan vente i 2 år med at aflægge eksamen efter ophør af undervisningen i enkeltfaget/modulet.

 

§ 4. Studerende indskrevet på hele master- eller diplomuddannelser kan udskyde eksamen efter ophør af undervisning i de enkelte fagelementer/moduler inden for rammerne af de vilkår, som følger af studieordningens bestemmelser om progression og maksimal uddannelsestid.

 

Maksimal uddannelsestid

§ 5. Den maksimale uddannelsestid for uddannelser reguleret af masterbekendtgørelsen er 6 år.

stk. 2. Studienævnet har mulighed for i studieordningen at fastsætte en kortere maksimal uddannelsestid, hvis særlige faglige forhold gør sig gældende – herunder omsætningshastighed på vidensområdet.

 

§ 6. For diplomuddannelser og masteruddannelser reguleret af anden bekendtgørelse end masterbekendtgørelsen gælder de pågældende bekendtgørelsers bestemmelser om maksimal uddannelsestid.

 

Information

§ 7. Universitetet informerer i materiale til ansøgere og optagne om reglerne. Herunder om forbehold for studieordningsændringer og forbehold i relation til tildeling af eksaminator og prøvetermin såfremt en studerende ikke følger den plan for prøver, som studienævnet har lagt.

 


 

Ikrafttræden

§ 8. Dette regelsæt træder i kraft den 1. september 2011.

 

§ 9. Interne regler fastsat på ledelsesmøde med rektor og dekaner den 20. marts 2003 ophæves.

 

 

Godkendt af uddannelsesdekan Mette Thunø den 17. marts 2011

 

 

 

Annette Lund

Vicedirektør

AU Studieadministration