Aarhus Universitets segl

Prøver (AU's regler)

Regler om placering af, tilmelding til, deltagelse i og afmelding af fag og prøver ved Aarhus Universitet

Aarhus Universitets regler af 1. september 2018 om placering af, tilmelding til, deltagelse i og afmelding af fag og prøver

I medfør af Lovbekendtgørelse nr. 172 af 27. februar 2018 om universiteter med senere ændringer og Lovbekendtgørelse nr. 986 af 18. august 2017 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser med senere ændringer samt dertilhørende bekendtgørelser fastsættes: 

Tilmelding til fag og prøve for studerende på bachelor- og kandidatuddannelser, erhvervskandidatuddannelser samt diplomingeniøruddannelser:

§ 1. Tilmelding til et fag eller et fagelement foretages af den studerende, med mindre andet meddeles de studerende. Hvis ikke den studerende selv tilmelder sig kandidatspecialet, tilmelder universitetet den studerende til kandidatspecialet. Tidspunkt for universitetets tilmelding til kandidatspecialet fremgår af studieportalen.

Stk. 2. Krav til studieaktivitet samt regler for hvornår den studerende senest skal have afsluttet sin uddannelse efter, at den studerende har påbegyndt den enkelte uddannelse, fremgår af Aarhus Universitets regler af 1. september 2018 om krav til studieaktivitet på Aarhus Universitet og i den enkelte studieordning.  

Stk. 3. Tilmelding til fag eller fagelement skal ske på selvbetjeningen. Frist for og procedure for tilmelding til og fordeling af fag eller fagelement meddeles de studerende ved opslag på studieportalen.

Stk. 4. Universitetet kan ved usædvanlige forhold dispensere fra stk. 1-3. Universitetet kan tillige dispensere fra stk. 1-3., hvis den studerende er elitesportsudøver, iværksætter eller formand i en frivillig organisation under Dansk Ungdoms Fællesråd.

§ 2. Tilmelding til et fag eller et fagelement omfatter også tilmelding til den eller de tilknyttede prøveelementer, med mindre andet meddeles de studerende.

Stk. 2. Tilmelding til prøve eller prøveelement, når prøven ikke aflægges i forbindelse med eller i umiddelbar forlængelse af et tilhørende fag eller fagelement, sker af den studerende på selvbetjeningen, med mindre andet meddeles de studerende. Tilmelding foretaget på anden vis kan ikke forventes behandlet. Frist for og procedure for tilmelding til prøver meddeles de studerende ved opslag på studieportalen.

Stk. 3. Universitetet kan ved usædvanlige forhold dispensere fra stk. 1 og 2. Universitetet kan tilsvarende dispensere fra stk. 1 og 2., hvis den studerende er elitesportsudøver, iværksætter eller formand i en frivillig organisation under Dansk Ungdoms Fællesråd.

Tilmelding til fag og prøve for studerende, der er indskrevet på en professionsbachelor- eller erhvervsakademiuddannelse på Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Health:

§ 3. Den studerende er automatisk tilmeldt til prøven eller prøverne, når den studerende er tilmeldt til et fag eller fagelement, hvortil der er knyttet en eller flere prøver.

Stk. 2. Den studerende, der ikke har bestået den ordinære prøve, er automatisk tilmeldt til omprøven og derefter eventuelt igen til næste ordinære termin.

Stk. 3. Universitetet kan ved usædvanlige forhold dispensere fra stk. 1 og 2. Universitetet kan tilsvarende dispensere fra stk. 1 og 2., hvis den studerende er elitesportsudøver, iværksætter eller formand i en frivillig organisation under Dansk Ungdoms Fællesråd.

Tilmelding til prøve for studerende på masteruddannelser og anden deltidsuddannelse efter universitetsloven eller lov om åben uddannelse:

§ 4. Tilmelding til et fag eller et fagelement omfatter også tilmelding til den eller de prøveelementer, der afslutter forløbet.

Stk. 2. Tilmelding til prøve eller prøveelement, når prøven ikke aflægges i umiddelbar forlængelse af et tilhørende fag eller fagelement, sker på de studerendes eget initiativ via selvbetjeningen, med mindre andet meddeles de studerende. Tilmelding foretaget på anden vis kan ikke forventes behandlet. Frist for og procedure for tilmelding til prøver meddeles de studerende ved opslag på studieportalen.

Stk.3. Universitetet kan ved usædvanlige forhold dispensere fra stk. 1 og 2.

Afmelding af fag og prøve for studerende på bachelor- og kandidatuddannelser, erhvervskandidatuddannelser samt diplomingeniøruddannelser:

§ 5. Tilmeldte fag eller fagelementer kan afmeldes af eller ombyttes af den studerende inden for en frist, der fastsættes på det enkelte fakultet. Dette gælder ikke kandidatspecialet. Fristen meddeles de studerende på studieportalen. Efter fristens udløb kan tilmeldte fag eller fagelementer ikke afmeldes, og faget eller fagelementet udgør en bindende del af den studerendes studieprogram.

Stk. 2. Afmelding af et fag eller fagelement skal ske på selvbetjeningen, med mindre andet meddeles de studerende. Afmelding på anden vis kan ikke forventes behandlet.

Stk. 3. Universitetet kan ved usædvanlige forhold dispensere fra stk. 1. Universitetet kan tilsvarende dispensere fra stk. 1., hvis den studerende er elitesportsudøver, iværksætter eller formand i en frivillig organisation under Dansk Ungdoms Fællesråd. Universitetet kan dispensere frem, til der er aflagt prøveforsøg i et fag eller fagelement.  

§ 6. En tilmelding til en prøve eller et prøveelement kan afmeldes af den studerende.  Dette gælder ikke kandidatspecialet. Fristen for afmelding af en prøve eller et prøveelement meddeles de studerende på studieportalen.

Stk. 2. Afmelding af en prøve skal ske på selvbetjeningen, med mindre andet meddeles de studerende. Afmelding på anden vis kan ikke forventes behandlet.

Stk. 3. For sen afmelding resulterer i registrering af et brugt prøveforsøg.

Stk. 4. Universitetet kan ved usædvanlige forhold dispensere fra stk. 1-3. Universitetet kan tilsvarende dispensere fra stk. 1-3., hvis den studerende er elitesportsudøver, iværksætter eller formand i en frivillig organisation under Dansk Ungdoms Fællesråd.

Afmelding af en prøve for studerende, der er indskrevet på en professionsbachelor- eller erhvervsakademiuddannelse på Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Health:

§ 7. Afmelding af en prøve kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven.

Stk. 2. Universitetet kan ved usædvanlige forhold dispensere fra stk. 1. Universitetet kan tilsvarende dispensere fra stk. 1., hvis den studerende er elitesportsudøver, iværksætter eller formand i en frivillig organisation under Dansk Ungdoms Fællesråd.

Afmelding af en prøve for studerende på masteruddannelser og anden deltidsuddannelse efter universitetsloven eller lov om åben uddannelse:

§ 8. Afmelding af en prøve skal ske på selvbetjeningen, med mindre andet meddeles de studerende. Afmelding på anden vis kan ikke forventes behandlet.

Stk. 2. Rettidig afmelding af en prøve er senest syv dage før prøven afholdes. Ved prøver der strækker sig over flere dage, regnes fristen fra den første prøvedag.

Stk. 3. For sen afmelding resulterer i registrering af et brugt prøveforsøg.

Stk. 4. Universitetet kan ved usædvanlige forhold dispensere fra stk. 1-3.

Placering af prøver og omprøver

§ 9. På uddannelser, hvor der er prøvetermin i slutningen af efterårssemesteret og i slutningen af forårssemesteret, skal studerende, der har brugt et forsøg i en ordinær prøve uden at bestå denne, have mulighed for at gå til omprøve i samme prøvetermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. Tilsvarende gælder, hvis den studerende har været forhindret i at deltage i en ordinær prøve på grund af sygdom.

Stk. 2. Har den studerende ikke bestået eller deltaget i en omprøve, som afholdes efter reglerne i stk.1., skal den studerende have mulighed for at deltage i prøven ved den næste prøvetermin, hvor prøven udbydes.   

Klage og dispensation

§ 10. Klager over prøver fremsendes elektronisk til studieadministrationen på den studerendes fakultet. Studieadministrationen sørger for, at klagen kommer til den rette instans hurtigst muligt.

Stk. 2. Klagefristen er 14 dage fra offentliggørelsen af bedømmelsen. Fristen løber dog tidligst fra den dato, der er oplyst for meddelelsen af bedømmelsen. Klagen skal være skriftlig og begrundet.

§ 11. Ansøgning om dispensation fra dette regelsæt og regler fastsat i medfør af dette regelsæt skal indgives skriftligt og være begrundet. Ansøgning stiles til studienævnet.  

Stk. 2. Ansøgning om dispensation skal indgives forud for eller ved semesterstart.

Stk. 3. Universitetet kan ved usædvanlige forhold dispensere fra stk. 2.

Ikrafttræden:

§ 12. Dette regelsæt træder i kraft d.1. september 2018.

Stk. 2. Samtidig ophæves Aarhus Universitets regler af 1. september 2017 om tilmelding til, deltagelse i og afmelding fra prøver.

Aarhus Universitetet, den 1. september 2018.

Berit Eika

Prorektor