Aarhus Universitets segl

56-06 Regler om tilsynsprøver

Aarhus Universitets regler af 1. februar 2021 om tilsynsprøver – skriftlige, mundtlige eller praktiske prøver, der afholdes under tilsyn på et bestemt sted i et bestemt tidsrum, herunder regler ved digitale tilsynsprøver i Digital Eksamen eller WISEflow.


 

I medfør af Lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. af august 2019 om universiteter med senere ændringer og Lovbekendtgørelse nr. 1343 af 10. december 2019 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser med senere ændringer samt dertilhørende bekendtgørelser fastsættes:

§ 1.  Dette regelsæt finder anvendelse ved tilsynsprøver. Tilsynsprøver er skriftlige, mundtlige eller praktiske prøver, der afholdes under tilsyn på et bestemt sted i et bestemt tidsrum. Skriftlige tilsynsprøver omfatter både analoge og digitale tilsynsprøver.

Stk. 2. Tilsynsprøver er endvidere omfattet af Aarhus Universitets regler om placering af, tilmelding til, deltagelse i og afmelding af fag og prøver og Aarhus Universitets regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende.

Stk. 3. Dette regelsæt supplereres af retningslinjer fastsat på studieportalen vedrørende prøver i Digital Eksamen og WISEflow.


 

Kapitel 1

Den studerendes forpligtelse

§ 2. Den studerende har pligt til at orientere sig via studieordningen og i kursuskataloget vedrørende den pågældende prøve.

Stk. 2. Ved digitale tilsynsprøver i Digital Eksamen og WISEflow har den studerende endvidere pligt til at orientere sig via studieportalen for yderligere retningslinjer vedrørende prøver i Digital Eksamen og WISEflow.

Udstyr til skriftlige digitale stedprøver

§ 3. Den studerende må medbringe én computer samt nødvendige forlængerledninger, fordelerdåser m.v. ved tilsynsprøver med computer, medmindre andet er fastlagt for den pågældende prøve i studieordningen eller kursuskataloget. Den studerende er selv ansvarlig for at medbringe computer og dertilhørende udstyr.

Stk. 2. Den studerende er selv ansvarlig for det medbragte udstyrs driftssikkerhed. Der ydes ikke bistand før, under eller efter prøven. Driftsstop, forårsaget af individuelle driftsproblemer, medfører ikke forlænget prøvetid eller tilladelse til ekstraordinær omprøve.

§ 4.  Den studerende bærer selv risikoen for skade på eller tyveri af computerudstyr, mens det er placeret i prøvelokalet.

 


 

Kapitel 2

Adgang til prøvelokalet

§ 5. Der gives adgang til prøvelokalet en halv time inden prøven påbegyndes. Den studerende skal være på plads i prøvelokalet i god tid, inden tilsynsprøven går i gang. Ved tilsynsprøver med computer skal disse være klargjort i god tid inden prøvens start.

Stk. 2. Fremmøde efter det tidspunkt hvor prøven er angivet til at skulle gå i gang, kan medføre afvisning fra deltagelse i prøven. Afvisningen registreres som et brugt prøveforsøg.

§ 6. Den studerende skal medbringe gyldig billedlegitimation (studiekort) ved fremmøde til tilsynsprøver. Undladelse heraf kan medføre afvisning fra deltagelse i prøven. Afvisningen registreres som et brugt prøveforsøg. Ved skriftlige tilsynsprøver skal studiekortet placeres i højre hjørne af bordet, så det er synligt under hele prøven.

 


Kapitel 3

Hjælpemidler

§ 7.  Til tilsynsprøver må der kun medbringes tilladte hjælpemidler. Tilladte hjælpemidler fremgår af det enkelte fagelements beskrivelse i studieordningen eller i kursuskataloget. Den studerende skal selv medbringe påkrævede skrive- og arbejdsredskaber samt tilladte hjælpemidler.

Stk. 2. Musikafspillere, mobiltelefoner, smartwatches og andet digitalt- eller audioudstyr betragtes ikke som tilladte hjælpemidler og må ikke tilgås under tilsynsprøven. Musikafspillere, mobiltelefoner, smartwatches og andet digitalt- eller audioudstyr skal opbevares slukket i egen aflukket taske under prøven. Eventuelle undtagelser herfra vil fremgå af den konkrete kursusbeskrivelse.

Stk. 3. Det er ikke tilladt at låne noget – herunder hjælpemidler – fra andre studerende under tilsynsprøven.

Stk. 4. Tilslutning af lyd (uanset brug af hovedtelefoner eller lignende) på computer eller via andet udstyr er ikke tilladt. Eventuelle undtagelser herfra vil fremgå af den konkrete kursusbeskrivelse.

Stk. 5. Den studerende bærer selv risikoen for medbragte hjælpemidler og andre genstande under tilsynsprøven og for tilladte og medbragte hjælpemidlers driftssikkerhed.  

 


 

Kapitel 4

Under tilsynsprøven

§ 8. Al kommunikation eller forsøg på kommunikation med andre studerende i eksamenslokalet eller med personer uden for eksamenslokalet er forbudt. Al kommunikation under tilsynsprøver sker gennem tilsynet og foregår ved håndsoprækning. Kommunikation eller forsøg på kommunikation med andre under tilsynsprøver kan medføre en sanktion for eksamenssnyd.

§ 9. Den studerende må ikke uden tilladelse fra tilsynet forlade prøvelokalet tidligere end én time efter tilsynsprøven er i gang.

 


 

Kapitel 5

Aflevering

§ 10. Ved digitale tilsynsprøver skal besvarelsen være afleveret, når tilsynsprøven er slut. Ved andre skriftlige tilsynsprøver skal besvarelsen ligge på hjørnet af bordet, når tilsynsprøven er slut.

Stk. 2. Afleveres besvarelsen ved digitale tilsynsprøver tidligere end 15 minutter før tilsynsprøven er slut, skal den studerende kontakte tilsynet, der noterer, at der er afleveret.

Stk. 3. I tilfælde hvor det ikke er muligt at aflevere via Digital Eksamen eller WISEflow, skal aflevering af eksamensbesvarelsen ske inden udgangen af prøvelokalet – evt. ved brug af en usb-nøgle som tilsynet udleverer – medmindre andet er oplyst. Den studerende skal gøre tilsynet opmærksom på, at der ikke kan afleveres i Digital Eksamen eller WISEflow.  Begrundelsen skal udfærdiges enten af tilsynet eller af den studerende og efterfølgende bekræftes ved underskrift af tilsynet.

Stk. 4. I tilfælde hvor det ikke er muligt for den studerende at fortsætte sin deltagelse i prøven i Digital Eksamen eller WISEflow, kan den studerende overgå til at skrive i hånden. Den studerende skal gøre tilsynet opmærksom på, at der fortsættes med at skrive i hånden, ligesom den endelige afleverede besvarelse skal vedlægges en kort begrundelse for hvorfor, besvarelsen er skrevet færdig i hånden. Begrundelsen skal udfærdiges enten af tilsynet eller af den studerende og efterfølgende bekræftes ved underskrift af tilsynet.

Stk. 5. I tilfælde hvor der ikke afleveres i Digital Eksamen eller WISEflow, men i stedet som beskrevet i stk. 3 eller stk. 4 skal der søges en dispensation for at få eksamensbesvarelsen bedømt.

 


 

Kapitel 6

Universitetets forpligtelse

§ 11. Ved skriftlige tilsynsprøver søger universitetet for:

  • opstilling af borde og stole
  • adgang til strøm samt evt. adgang til internettet, hvis den skriftlige tilsynsprøve er en digital tilsynsprøve

§ 12. Universitetet opbevarer glemte hjælpemidler og andre genstande fra prøvelokalet i ét år.

 


Kapitel 7

Klage og dispensation

§ 13. Behandling af sager om overtrædelse af regler i dette regelsæt sker efter Aarhus Universitets regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende.

§ 14. Ansøgning om dispensation fra dette regelsæt og regler fastsat i medfør af dette regelsæt skal indgives skriftligt og være begrundet. Ansøgning stiles til studienævnet.

Stk. 2. Ansøgning om dispensation, med undtagelse af ansøgning om dispensation efter § 10, stk. 5, skal indgives ved semesterstart. Ansøgning indgivet senere kan ikke forventes færdigbehandlet inden prøvedagen.

Stk. 3. Universitetet kan ved usædvanlige forhold dispensere fra stk. 2.

 


 

Kapitel 8

Delegation

§ 15. Inden for rammerne af Aarhus Universitets regler om placering af, tilmelding til, deltagelse i og afmelding af fag og prøver kan dekanen for et fakultet som supplement til dette regelsæt fastsætte regler om:

  • brug af IT ved skriftlige tilsynsprøver, herunder krav til afleveringsformater og skabelonkrav
  • brug af up- og download i forbindelse med opgaveudlevering og –aflevering

Stk. 2. Supplement til reglerne efter stk. 1 vil fremgå som en henvisning i den relevante studieordning, og skal være offentliggjort senest ved tilmelding til det/de fagelement (-er), der ligger forud for prøven.

 


 

Kapitel 9

Ikrafttræden

§ 16. Dette regelsæt træder i kraft den 1. februar 2021.

Stk. 2. Samtidig ophæves Aarhus Universitets regler af 1. september 2018 om Tilsynsprøver ved Aarhus Universitet.


 

Aarhus Universitet den 1. februar 2021

Berit Eika
Prorektor