Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Teknisk administrative stillinger

Aarhus BSS, Aarhus Universitet søger ny institutleder til Institut for Økonomi - 777036

Aarhus BSS er en bred business school og et af fire fakulteter ved Aarhus Universitet
Med ca. 14.000 dagstuderende og flere tusinde deltidsstuderende, knapt 250 ph.d.-studerende og godt 500 videnskabelige medarbejdere er Aarhus BSS en af Europas største business schools og Danmarks største universitære enhed inden for business og samfundsvidenskab med en stor faglig bredde.

Institut for Økonomi er et af fakultetets syv institutter
Institut for Økonomi har omkring 140 videnskabelige medarbejdere og 70 ph.d.-studerende. Instituttet forsker og underviser i mikroøkonomi, makroøkonomi, økonometri, finansiering og regnskab samt operationsanalyse. Instituttet har et stærkt internationalt fokus i sin forskning og i sine uddannelser.
Kommunikation med erhvervslivet, politiske beslutningstagere og samfundet generelt er af afgørende betydning for instituttet, og den viden, som findes på instituttet, deles derfor med et bredt publikum på seminarer, workshops og i de danske medier. Derudover fokuserer instituttet i stigende grad på at tiltrække eksterne midler, så det bliver muligt at huse centres of excellence og forskningscentre på tværs af institutter og hovedområder.
Instituttet er akkrediteret af de anerkendte internationale akkrediteringer AACSB, AMBA og EQUIS.

Læs mere om Aarhus BSS her og om instituttet her

Opgaver og ansvar
Institutlederens ansvarsområde er, efter bemyndigelse fra rektor og dekan, at varetage instituttets faglige, økonomiske og personalemæssige ledelse. Institutlederen repræsenterer instituttet udadtil og er med til at sikre høj kvalitet i instituttets undervisning, forskning, talentudvikling og videnudveksling.
Institutlederen udgør sammen med dekanen, prodekanerne, fakultetets øvrige institutledere samt administrationschefen fakultetsledelsesteamet, der har ansvaret for den strategiske ledelse af Aarhus BSS, herunder implementering af fakultetets strategi.
Institutlederen har selvstændigt budgetansvar samt ansvar for udarbejdelse af strategi og handlingsplaner for instituttets aktiviteter inden for rammerne af fakultetets strategi, hvor der er et særligt fokus på at styrke kvaliteten af både forskningsbaseret undervisning og forskningsresultater og -publikationer.
Derudover er der strategisk fokus på øget studenterudveksling samt på rekruttering af de bedste forskertalenter, såvel nationalt som internationalt.

Kvalifikationer og kompetencer
Det forventes, at institutlederen har stærke faglige kompetencer, herunder har undervisningserfaring samt er en fagligt og internationalt anerkendt forsker på mindst lektorniveau inden for det pågældende instituts fagområder.
Institutlederen forventes tillige at have væsentlig international indsigt, dokumenteret godt kendskab til universitetsmiljøer, forsknings- og uddannelsespolitik og til talentudvikling samt god indsigt i nationale og internationale samfundsforhold.
Du skal som ansøger til stillingen have erfaring med faglig og/eller personaleledelse i universitetssektoren og gerne kendskab til udvikling af sektoren på såvel nationalt som internationalt niveau.

Det er afgørende, at du har gode ledelses- og samarbejdsevner, er i stand til at begå dig i et internationalt orienteret universitetsmiljø og har vilje og evne til – sammen med medarbejderne, dekanen og den øvrige ledelse – at gå forrest og udstikke mål og rammer for uddannelse, forskning og videnudveksling samt internationalisering på såvel instituttet som på fakultetet.
Du har gode strategiske kompetencer og kan aflæse samfundets fremtidige behov inden for forskning og uddannelse, talentudvikling og videnudveksling.
Det forventes, at du har stærke kommunikative evner på både dansk og engelsk, har gennemslagskraft og kan udvise beslutningsdygtighed og handlekraft i en kompleks organisation.
Du er samtidig engageret og visionær og er i stand til gennem synlig og motiverende ledelse at styrke instituttets position som en førende og attraktiv arbejdsplads på internationalt niveau.
Det er et krav, at ikke dansktalende inden for en kortere periode tilegner sig de fornødne danskkundskaber.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse er på overenskomstvilkår og sker i henhold til overenskomst for akademikere i staten indgået mellem Finansministeriet og AC, herunder cirkulære om institutledere og dekaner ved universiteterne.
Ansættelsen er tidsbegrænset og sker i henhold til principperne i cirkulære om åremålsansættelse i staten. Åremålsperioden er for en periode på tre år med mulighed for forlængelse i op til tre år.
Den samlede løn forventes at være i alt ca. kr. 1.000.000 årligt inkl. tillæg og pension. 

Tilbagegangsstilling
Der kan til institutlederstillingen efter gensidig aftale knyttes et tilbagegangslektorat eller -professorat. Den videnskabelige tilbagegangstilling er med forsknings- og undervisningsforpligtelse inden for det pågældende fagområde. En sådan tilbagegangsstilling med tiltrædelse ved institutlederstillingens udløb, opslås hermed.
Det forventes i tilbagegangsstillingen, at man deltager i instituttets hovedaktiviteter, herunder også seminarer, workshops mv. samt påtager sig vejledning og eksamination af studerende og udfører administrative og organisatoriske opgaver.
For eksterne ansøgere til institutlederstillingen, der ønsker at søge den videnskabelige tilbagegangsstilling,  vil der derfor blive stillet krav om en faglig bedømmelse i henhold til stillingstrukturen for videnskabeligt personale ved universiteter samt ansættelsesbekendtgørelsens regler herom som en forudsætning for eventuel indgåelse af aftale om en tilbagegangsstilling. I den faglige bedømmelse vil der blive lagt afgørende vægt på, om ansøgeren har dokumenteret høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau, herunder bidraget til videreudvikling af området. Derudover foretages en vurdering af vedkommendes evne til varetagelse af forskningsledelse samt undervisningsmæssige kvalifikationer.

Ansættelsesprocedure
Såfremt du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte dekan Thomas Pallesen på tlf.nr.: +45 20 37 39 32 eller pr. mail pallesen@au.dk.
For at sikre legitimitet i ansættelsen er der nedsat et rådgivningsudvalg, som rådgiver dekanen forud for ansættelsen.
Ansættelsessamtaler gennemføres i to runder. Den første samtalerunde forventes at være i uge 49-50. Kandidater, der efterfølgende går videre til 2. samtalerunde, skal i den mellemliggende periode deltage i en ledervurdering ved et eksternt konsulentfirma.
Alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Ansøgning
Motiveret ansøgning, cv og publikationsliste uploades online senest den 16. november 2015. Du bedes venligst angive, hvis du samtidig søger en videnskabelig tilbagegangsstilling.

Tiltrædelse

Forventet tiltrædelse pr. 1. januar 2016 eller snarest muligt.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

16.11.2015
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.