Aarhus Universitets segl

Undervisningsportfolio ved ansættelse i videnskabelige stillinger

Et universitets hovedopgaver består i at bedrive forskning og tilbyde forskningsbaserede uddannelser. Ved ansættelser i videnskabelige stillinger bedømmes ansøgernes dokumenterede forskningskvalifikationer og dokumenterede undervisningskvalifikationer.

Undervisningskvalifikationer dokumenteres i en undervisningsportfolio, som vedlægges ansøgningen i et selvstændigt dokument.

En undervisningsportfolio er i forbindelse med stillingsansøgninger en beskrivelse af ansøgerens konkrete undervisningsmæssige erfaringer og evalueringer. Anvendelsen af undervisningsportfolio tjener et dobbelt formål: Dels at give ansøgerne lejlighed til at overveje og dokumentere deres undervisningsmæssige erfaringer og kvalifikationer, dels at give bedømmelsesudvalgene et mere solidt grundlag for vurderingen af samme.

Det skal betones, at indholdet af en undervisningsportfolio indgår i en større helhed. Bedømmelsesudvalg må derfor i hvert enkelt tilfælde afveje de forskellige elementer i en ansøgers kvalifikationsprofil i forhold til hinanden. Afvejningen må tilpasses en given stillings indhold og niveau.

Indholdet af en undervisningsportfolio skal vurderes under hensyntagen til kravene for de forskellige stillingskategorier, idet erfaringsgrundlaget ikke er det samme for adjunkter, lektorer og professorer. Det må således forventes, at en ansøger til et professorat kan dokumentere en højere grad af udvikling i de undervisningsmæssige kvalifikationer end ansøgere til en stilling på lektorniveau. 

En undervisningsportfolio ved Aarhus Universitet består af følgende tre elementer:

 1. Beskrivelse og dokumentation (obligatorisk)
 2. Begrundelser for egne undervisningsmæssige valg (valgfri)
 3. Resultater (valgfri)

1. Beskrivelse og dokumentation (obligatorisk)

Følgende elementer skal indgå, gerne i nedenstående skemaform (det nævnes også, hvis en ansøger ikke har disse kvalifikationer). Du kan finde en skabelon til denne skemaform her

 • Gennemført undervisning (angiv rolle, omfang, art og niveau).
 • Erfaring med kursusledelse/-ansvar (angiv rolle, omfang, art og niveau).
 • Gennemførte eksamensforløb (angiv rolle, omfang, art og niveau).
 • Erfaringer med vejledning af opgaver bl.a. speciale, ph.d. og andre typer faglig vejledning (angive rolle, omfang, art og niveau).
 • Gennemførte kurser inden for universitetspædagogik eller andre pædagogiske kursusforløb.

Følgende elementer kan indgå:

 • Erfaring med lærerteam, kollegial supervision o.l.
 • Erfaring med studieledelse.
 • Bidrag til udvikling af fagområder, fag eller discipliner.
 • Bidrag til lærebøger eller undervisningsmateriale.
 • Andre erfaringer inden for undervisning og universitetspædagogik.

2. Begrundelser for egne undervisningsmæssige valg (valgfri)

Kommenterede eksempler på egne undervisningsforløb med overvejelser over bl.a.:

 • Undervisningsmål, undervisningsstrategier og eksamensformer.
 • Rollen som underviser og de studerendes rolle.
 • Egen pædagogisk udvikling.

Under punktet ”Begrundelser for egne undervisningsmæssige valg” beskrives, hvordan der undervises, og hvorfor undervisningen er grebet an på den valgte måde.

Fremlagte eksempler kan blandt andet belyse sammenhænge mellem eksamensform, didaktiske forhold og forbindelsen til overordnede uddannelsesmål i henhold til studieordninger. Andre områder, der kan indgå, kan være forsøgs- og udviklingsprojekter, undervisningsrelaterede forskningsprojekter i samarbejde med andre institutioner, arbejde med nye arbejds- eller eksamensformer, tværfagligt samarbejde, IT, internationalisering, praktikforløb, efteruddannelseskurser og generel institutionsudvikling.

3. Resultater (valgfri)

 • Evalueringer fra studerende med undervisernes egne kommentarer og overvejelser (fra to forskellige hold)
 • Udtalelser fra f.eks. studieleder, institutleder, kursusledere eller medundervisere i forbindelse med pædagogisk udvikling
 • Andre indikatorer på undervisningskvalitet, f.eks. aktivitetsniveau, gennemførselsprocent,fravær, karaktergennemsnit m.m.
 • Under punktet ”Resultater” indikeres vha. forskellige typer evalueringer resultaterne af forskellige undervisningsaktiviteter, herunder effekten af de pædagogiske valg. De medtagne evalueringer og evalueringsformer skal sættes i sammenhæng og kommenteres.

 

Eksempel på udfyldt skema: