Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Efteruddannelse til matematikvejleder

Efteruddannelsens formål

Formålet med matematikvejlederud­dannelsen er at kvalificere de enkelte gymnasiale uddannelsessteder med hensyn til:

  • Vurdering af elevers matematikfær­digheder
  • Udredning af elevers matematikvan­skeligheder, herunder identificering af specifikke matematikvanskelig­heder med henblik på ansøgning om specialpædagogisk støtte (SPS)
  • Fastholdelse af elever med specifikke matematikvanskeligheder
  • Vejledning af kolleger angående elever med specifikke matematik­vanskeligheder.

Efteruddannelsens indhold

Alle oplæg og diskussioner vil blive anskuet i relation til Uta Friths model fra What framework should we use to understand developmental disorders? (2001) og Brian Butterworths model fra From Brain to Education (2011).

Uddannelseslederne vil være til stede alle undervisningsdage og således være med til at sikre den røde tråd i gruppe­arbejder og diskussioner.

Første semester (forår) vil have fokus på teori, illustreret gennem cases bl.a. fra testning. Andet semester (efterår) vil have fokus på intervention og egen praksis.

Efteruddannelsens omfang og form

  • 9 dage over 2 semestre + 1-2 timers su­pervision per deltager i sidste semester.
  • Deltagerantal: højst 30

Første semester består af 5 dage fordelt på 3 dages internat og 2 adskilte dage. Dette semester er orien­teret mod identifikation og udredning af specifikke matematikvanskeligheder, bl.a. med henblik på ansøgning om spe­cialpædagogisk støtte (SPS). Undervisningen vil veksle mellem op­læg fra såvel forskere som praktikere og diskussioner, hvori deltagernes egne erfaringer inddrages.

Andet semester består af 4 undervisningsdage, hvoraf de sidste to ligger på hinanden følgende dage. Semesteret er orienteret mod støttemuligheder til elever med specifikke matematikvanskeligheder. Ud over en række oplæg om praksis vil der blive lagt vægt på inddragelse af deltagernes egen praksis. I tilknytning til dette semester tilbydes 2 timers supervision til hver enkelt deltager.

Efteruddannelsesledere