Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Netværk og samarbejdsprojekter

Ny webressource, som skal bidrage til understøttelse af undervisere og andre medarbejdere på AU i mødet med studerende, der mistrives eller har udfordringer der forhindrer dem i at deltage i undervisningen

I samarbejde med Center for Undervisningsudvikling, VEST-båndet og undervisere på AU er AU Studiestøtte i gang med at udvikle en webressource for undervisere, som har til hensigt at give dem én indgang til at finde oplysninger om eksisterende støttetilbud og gode råd til hvordan man som underviser kan hjælpe studerende som har udfordringer eller mistrives.

Webressourcen kommer til at indeholde information om og inspiration til, hvordan dilemmaer, konflikter og vanskelige situationer i undervisning, vejledning og eksamen kan håndteres, herunder muligheder for at henvise til relevante støttefunktioner. Emnerne tager afsæt i eksempler fra underviseres praksis, og der gives inspiration til, hvordan konkrete situationer kan håndteres af underviseren samt et overskueligt overblik over hos hvem og hvor den studerende også kan få vejledning, rådgivning og støtte.

RSC leverer projektunderstøttelse til ungdomsuddannelser i forbindelse med deres deltagelse i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet´s projekt om ”Systematiske forløb med SPS”

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) gennemfører i perioden fra 2018 – 2021 en virkningsevaluering af SPS på ungdomsuddannelser (UU). Virkningsevalueringen har allerede afdækket tre temaer, der udgør en barriere i relation til at sikre elever med psykiske funktionsnedsættelser på UU mest muligt udbytte af SPS-ordningen. Formålet med projektet med de systematiske forløb er derfor at afprøve indsatser på otte udvalgte uddannelsesinstitutioner, der kan bidrage til at modvirke disse barriere.

De tre temaer er:

  • Tidlig opsporing af støttebehov
  • Kobling mellem individuel støtte og almen undervisning
  • Strategi med SPS ifm. praktik på EUD

Projektunderstøttelsen til de otte udvalgte ungdomsuddannelser foregår i samarbejde med STUK, og i projektunderstøttelsen indgår afholdelse af workshops og seminarer for de deltagende skoler samt løbende rådgivning og sparring med konsulenter fra RSC.

Projektet afsluttes i efteråret 2021 med, at RSC udarbejder inspirationsmateriale med erfaringer fra projektet. Inspirationsmaterialet har til formål at inspirere andre ungdomsuddannelser til at sætte fokus på deres SPS i relation til de tre temaer.

Det universitetspædagogiske center, Aarhus Universitet

I efteråret 2020 afvikler RSC i samarbejde med Birthe Aagesen fra det fælles universitetspædagogiske center ved AU og undervisere på Arts et pilotprojekt vedr. læse- og skriveteknologi til AU-studerende.

Formålet med pilotprojektet er at afprøve og evaluere tekst-til-tale teknologiers potentiale i forhold til at udvikle repertoiret af læsestrategier blandt studerende på udvalgte Arts-kurser.

Det Grønlandske Hus, Region Midt

Fra august 2019 samarbejder Rådgivnings- og støttecentret med Det Grønlandske Hus om støtteydelser til elever og studerende med grønlandsk baggrund i Region Midt. Rådgivnings- og støttecentret kan til denne målgruppe levere støtte i form af trivselsvejledning, læse-/skrivevejledning eller studiementorforløb. Læs evt. mere her

Special Interest Group (SIG)

Lykke Ramsdal, pædagogisk psykologisk uddannelsesrådgiver, er medlem af SIG (Special Interest Group) under DUN (Danske Universitetspædagogiske Netværk). SIG'en består af medlemmer fra både SDU, KU, AU og Aalborg Universitet. Overskriften for SIG'en er "Faglig vejledning og mentoring på de videregående uddannelser". Gruppen mødes 2-4 gange årligt og deltager også ved DUN's årlige konference.

Mentornetværk på AU

 

Lykke Ramsdal, pædagogisk psykologisk uddannelsesrådgiver, er medlem af et mentor-netværk på AU. Netværket består af repræsentanter fra alle 4 hovedområder, og medlemmerne har alle berøring med forskellige mentorordninger på AU. Formålet med netværket er overordnet at øge kvaliteten af de forskelige mentorordninger, og i netværket udveksles erfaringer med tilrettelæggelse og etablering af forskellige mentorordninger samt sparres om håndtering af typiske udfordringer og temaer i forbindelse med mentoring.  Netværket mødes 2-3 gange årligt.

Følgegruppe for projekt i Århus kommune - Forstærket indsats i for ordblinde i udskolingen

I Projektet ”Forstærket indsats for ordblinde i udskolingen” gennemføres en fælles indsats af Kompetencecenter for Læsning i Aarhus (KCL) og Rundhøjskolen (herunder lærere, læsevejledere og ledelse) blandt hele udskolingen på Rundhøjskolen over en 3-årig periode. I projektperioden bliver der bl.a. arbejdet med individuelle mål, læse- og skriveteknologi, kompetenceudvikling af lærere samt forældresamarbejde. Derudover understøttes lærerne på Rundhøjskolen i at skabe inkluderende læringsmiljøer for alle elever i udskolingen. Projektet er iværksat i et samarbejde med PPR og Specialpædagogik (PPR-S) i Aarhus kommune. Projektet understøttes af en følgegruppe med deltagelse af bl.a. Nationalt videncenter for læsning, Nota, STUK, Ordblindefterskolerne samt repræsentanter fra forskellige uddannelsesniveauer. Fra Rådgivnings- og støttecentret deltager Laura Kongskov, teamkoordinator for Læse- skrivevejledningen.

Samarbejde med Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet

I dette efterår gennemfører Rådgivnings- og støttecentret (RSC) ved læse-/skrivevejleder Ruth Feil screening for læse-/skrivevanskeligheder samt introduktion til læse-/skriveteknologi (LST) for tandplejer- og klinisk tandteknikerstuderende.

Screening og introduktion til LST er et led i et projekt RSC siden 2015 har kørt i samarbejde med IOOS, Institut for Odontologi og Oral Sundhed (Tidligere SKT, Skolen for klinikassistenter, tandplejere og kliniske tandteknikere).

Formålet med projektet er at kunne tilbyde de studerende støtte så tidligt som muligt i deres uddannelsesforløb.

Studielivsprojektet, Roskilde Universitet (RUC)

Rådgivnings- og støttecentret (RSC) deltager som samarbejdspartner i et treårigt forskningsprojekt ledet af RUC.

 

Projektet undersøger, hvordan psykosociale problemer præger nogle studerendes studieliv – med udgangspunkt i de studerendes perspektiv – og belyse hvilke forhold i og omkring uddannelserne, der spiller ind i dette. Mange unge oplever at være under pres i uddannelserne. I de nordiske lande er mentale problemer lige nu den største sundhedsmæssige udfordring for unge. Projektet er både rettet mod at skabe forskningsbaseret viden om studerende og livet med psykosociale problemer, men i lige så høj grad også at være med til at ændre praksis, så videregående uddannelser kan blive bedre til at forebygge og hjælpe studerende med diagnoser og generel mistrivsel.

 

Pædagogisk psykologisk uddannelsesrådgiver Anne Sofie Lerche er kontaktperson for RSC.

Du kan læse mere om projektet her