Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Digitaliseringsprojekt i Region Midt

RSC deltager i 2022 i følgegruppen for et digitaliseringsprojekt i Region Midt (Institut for Kommunikation og Handicap, IKH). Projektet har til formål at digitalisere IKHs indsats for at oplyse om og screene for dysleksi på første semester på korte og mellemlange uddannelser i Region Midt.

Skræddersyet læsevejlederkursus på Aarhus Business College afsluttet

I maj afholdt en læse-/skrivevejleder fra Rådgivnings- og støttecentret tredje og sidste kursusgang for læsevejlederne på Aarhus Business College og afsluttede dermed et skræddersyet kursusforløb, der startede i 2021. Som opfølgning på tidligere kursusgange med fokus på systematisering af læse- og skrivevejledningsindsatsen fik deltagerne sparring på konkrete cases og drøftede videreudviklingen af deres praksis. Tematikker på kursusdagen var bl.a. afdækning af skriftlige udfordringer samt metoder og redskaber til at understøtte strategiudviklingen hos elever med skrivevanskeligheder.

Glæd dig til næste Ordblinde og it-konference

I samarbejde med nationale aktører glæder Rådgivnings- og støttecentret sig til at byde velkommen til Ordblinde og it-konferencen 2023. Konferencen finder sted den 27. april 2023 på Milling Hotel Park i Middelfart. Hold øje med information om program og tilmelding på centrets hjemmeside.

Nyt kursus satte fokus på studiestøtte til elever med læse-/skrivevanskeligheder

Den 24. marts 2022 afholdt en læse-/skrivevejleder fra Rådgivnings- og støttecentret et efteruddannelseskursus for læsevejledere og andre støttegivere, primært på ungdomsuddannelsesinstitutioner. Her blev de 15 deltagere præsenteret for og fik mulighed for at reflektere over redskaber og systematikker til hvordan de kan udvikle deres praksis inden for

  • afdækning af læse-/skrivevanskeligheder og fokusområder for studiestøtte
  • tilrettelæggelse af studiestøtteforløb
  • skrivevejledning (ift. vanskeligheder med hhv. proces, struktur og sprog)
  • vejledning i læsestrategier og notetagning

Er den elektroniske Ordblindetest tilstrækkelig til at identificere ordblindhed hos universitetsstuderende?

Ifølge ny forskningsartikel i Annals of Dyslexia risikerer en del studerende, som med stor sandsynlighed er ordblinde, at blive kategoriseret som ”ikke ordblinde” og dermed ”ikke støtteberettigede”, fordi man i dag med Ordblindetesten udelukkende tester fonologisk kodning.

Læse-/skrivevejledningsteamet på Rådgivnings- og støttecentret (RSC) har bidraget med resultater fra supplerende ordlæsnings- og stavetest hos studerende, som blev testet med Ordblindetesten på Aarhus Universitet i perioden 2015-2018. Resultaterne i artiklen peger på, at simple supplerende test vil tilføje værdifuld information til vurderingen af ​​universitetsstuderende med ordblindhed og minimere risikoen for at overse behovet for læse- og skrivestøtte.

Undersøgelsen er lavet af læse-/skrivevejlederne Helle Fredslund Ottosen og Katrine Hammer Bønnerup (RSC) i samarbejde med Ethan Weed (lektor i lingvistik på AU) og Rauno Parrila (professor i uddannelsespsykologi på Macquarie University, Australien).

Hele artiklen ”Identifying dyslexia at the university: assessing phonological coding is not enough” kan læses her

Erfaringsmøde med STUK om studiestøtte

I sidste uge var Rådgivnings- og støttecentret på besøg hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og holdt oplæg om centrets praksis vedr. forskellige støtteformer til studerende med psykiske lidelser, neurologiske lidelser og dysleksi.

Læsevejlederkursus på Aarhus Business College

Læsevejlederindsatsen var i fokus på Aarhus Business College i efteråret 2021. En læse-/skrivevejleder fra Rådgivnings- og støttecentret var på besøg på to kursusdage, hvor bl.a. afdækning af vanskeligheder blandt elever med læse-/skrivevanskeligheder og skrivevejledning var på programmet. Samarbejdet om læsevejlederindsatsen fortsætter i 2022.

Erfaringer fra Pædagogisk Psykologisk Uddannelsesrådgivning blev delt på DUN temadag

Rådgivnings- og støttecentret deltog på Dansk Universitetspædagogisk Netværks temadag i Emdrup (se DUN's hjemmeside her). Temaet var vejledning i den afsluttende del af uddannelsen. RSC bidrog med erfaringer fra Aarhus Universitet. En rådgiver fra fra Pædagogisk Psykologisk Uddannelsesrådgivning fortalte om de studerende, der har psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser, og hvordan vi arbejder med at rådgive og støtte de studerende.

LST og studiestøtte på programmet ved Læse- og matematikvejlederforeningens årskursus

Læse-/skrivevejledere fra Rådgivnings- og støttecentret holdt to seminarer på Læse- og matematikvejlederforeningens årskursus (se Læse- og matematikvejlederforeningens hjemmeside her). Her kunne deltagerne fra ungdomsuddannelser og videregående uddannelser få indblik i de nyeste muligheder inden for læse- og skriveteknologi og høre om erfaringer med at arbejde specifikt med mål og metoder i studiestøtten.

Ordblinde og it-konferencen 2021 – se præsentationer fra konferencen

Ordblinde og it-konferencen bød på spændende og inspirerende input om brugen af LST i forskellige uddannelsessammenhænge.

Præsentationer fra dagens oplæg kan nu findes på Rådgivnings- og støttecentrets hjemmeside her    

Rådgivnings- og støttecentret afholder gratis kurser om SPS it-hjælpemidler

For SPS it-instruktører på ungdomsuddannelser, FGU eller VEU er der igen mulighed for tilmelding på gratis kurser om de kompenserende it-hjælpemidler, der bevilges igennem SPS. Rådgivnings- og støttecentret afholder disse kurser for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Læs mere om kurserne her

EVA anvender RSCs studielivsmodel i evaluering af SPS på ungdomsuddannelserne

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at gennemføre en større evaluering af SPS på ungdomsuddannelserne. I analysen af elevernes udbytte af SPS-forløbene anvender EVA studielivsmodellen, der er udviklet på Rådgivnings- og støttecentret.

Evalueringen viser, at eleverne har et stort udbytte af SPS. Støtten bidrager bl.a. til at mindske frafald og hæve elevernes faglige niveau.

Evalueringen anbefaler et ekstra fokus på kompetenceudviklende aktiviteter til de fagprofessionelle. Særligt støttegivere, der arbejder med SPS-elever med psykiske vanskeligheder, efterlyser opkvalificeringsmuligheder med fokus på målgruppekendskab, redskaber i SPS-arbejdet, udvikling af relations- og tillidsskabende kompetencer samt mulighed for vidensdeling på tværs af uddannelsesinstitutionerne. 

Du kan finde evalueringens hovedrapport her    

Styrket SPS-indsats på EUC Nordvest

Rådgivnings- og støttecentret har i foråret 2021 afviklet et målrettet kursusforløb for Erhvervs- og uddannelsescenter Nordvest med henblik på at styrke institutionens indsats inden for specialpædagogisk støtte til elever med funktionsnedsættelser. Formålet med kurset var dels at give deltagerne metoder til at afdække de studiemæssige vanskeligheder og til at støtte eleverne i at udvikle læringsstrategier og dels at og systematisere skolens generelle tilrettelæggelse af studiestøtteforløb. Med deltagelse af knap 50 personer, der på forskellig vis har berøring med SPS-berettigede elever, har kurset bl.a. sat fokus på:

  • Formål med og rammer for studiestøtte  
  • Funktionsnedsættelser og uddannelsesopgaven  
  • Afdækning af individuelle studiemæssige vanskeligheder og fokusområder for studiestøtte 
  • Pædagogisk rammesætning af støtteforløb 
  • Intervention, strategier og metoder

Oplæg om online vejledning på Danmarks læringsfestival

RSC har i denne uge bidraget med oplæg på Danmarks Læringsfestival på sporet Ordblindhed og andre læsevanskeligheder. Læringsfestivalen blev i år blev afviklet online. Oplægget handlede om online vejledning og havde til formål at bidrage med perspektiver på muligheder og udfordringer i individuel online læse-/skrivevejledning . Programmet for hele sporet kan ses her

RSC afvikler fortsat kurser

Alle planlagte kurser ved RSC afholdes fortsat. Kurser om kompenserende it-hjælpemidler, der afholdes for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, bliver afholdt som virtuelle kurser resten af året.

Kurser i it- og læse/skrivevanskeligheder er afholdt, og der er nu mulighed for at tilmelde sig nye kurser i foråret. Her kan du tilmelde dig forårets kurser i it- og læse/skrivevanskeligheder

Ordblinde og it-konferencen er udsat til den 21. september 2021

Ordblinde og it-konferencen 2020 er grundet situationen med Coronavirus blevet udsat yderligere til den 21. september 2021.

Konferencen afholdes fortsat på Milling Hotel Park i Middelfart.

Udsættelsen skyldes den fortsatte usikkerhed om afvikling af konferencen med op til 400 deltagere og oplægsholdere fra Danmark og udlandet.

Hold øje med konferencen og programmet her. 

Arts Karriere afholder arrangementet ’Karriere med særlige udfordringer’

Torsdag d. 3. december kl. 15.15-17.00

Hør blandt andet en alumne fortælle om hendes vej fra studiet til arbejdsmarkedet. Alle studerende er velkomne og altså ikke kun dem fra Arts. Lær mere og tilmeld dig arrangementet her. 
Arrangementet afholdes online. 

Temadag om special pædagogisk støtte, Emdrup

17.09.2020

Rådgivnings- og støttecentret på Aarhus Universitet med deltagelse af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) holder en temadag om specialpædagogisk støtte (SPS) i gymnasieskolerne.

Dette er den anden temadag Rådgivnings- og støttecentret afholder af denne slagt. Sidste gang var det i Aarhus, hvor der var en stor efterspørgsel. Derfor gentager vi temadagen, men denne gang i hovedstadsområdet. 

Antallet af elever, der modtager specialpædagogisk støtte (SPS) på baggrund af en diagnosticeret psykisk eller neurologisk lidelse er støt stigende, både på ungdomsuddannelser og på de videregående uddannelser, og dette skal håndteres på de enkelte uddannelsessteder. Temadagen vil koncentrere sig om SPS i gymnasieskolerne.  

Programmet for temadagen forholder sig både til rammerne og udviklingen indenfor SPS, og der gives bud på, hvordan man teoretisk kan forstå og helt praktisk arbejde med de elever, der er berettiget til SPS på baggrund af en psykisk eller neurologisk lidelse. 

Temadagen henvender sig til SPS-ansvarlige og støttepersoner fra landets gymnasier.

Programmet til Ordblinde og it-konferencen er klart

Den 16. april samles en masse engagerede fagpersoner til Ordblinde og it-konferencen 2020, der arrangeres af Rådgivnings- og støttecentret. Programmet byder bl.a. på forskning og praksiserfaringer inden for talegenkendelse, prøver og eksamener på særlige vilkår, it-støttet børnestavning og FGU-undervisning. Se hele programmet og find link til tilmelding her 

Nye kurser for SPS-støttegivere

Som SPS it-instruktør på ungdomsuddannelser, FGU eller VEU er der i foråret mulighed for et gratis kursus om de kompenserende it-hjælpemidler, der bevilges igennem SPS. 

Rådgivnings- og støttecentret afholder disse kurser i Aarhus for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og der er et begrænset antal kurser. 

Læs mere på RSCs hjemmeside her     

Nyt ministerielt samarbejde vedrørende elever og studerende med grønlandsk baggrund

Louise Kold-Petersen, læse-/ skrivevejleder og Louise Margrethe Pedersen, pædagogisk psykologisk uddannelsesrådgiver fra Rådgivnings- og støttecentret (RSC) har været på besøg i Uddannelses- og forskningsministeriet. Fokus på mødet var indsatser i forhold til målgruppen af elever og studerende med grønlandsk baggrund. Med afsæt i projekterfaringer fra RSC og andre aktuelle initiativer vil RSC også fremadrettet indgå i vidensdeling og udvikling af relevante tiltag.

Lektiologisk inspiration på SOSU Østjylland

01.11.2019

Som inspiration til skolens SPS-indsats holdt læse-/skrivevejleder Laura Kongskov den 1. november et oplæg for vejledere og støttelærere ved SOSU Østjylland i Århus. Med afsæt i den lektiologiske pædagogik, som er beskrevet i bogen ”Uddannelse og skriftsprogsvanskeligheder” (Hans Reitzel 2016), gav oplægget anledning til nogle spændende snakke om bl.a. afdækning af vanskeligheder og konkret strategiudvikling i støtteforløb

Ny viden om overgang til arbejdsmarkedet

29.10.2019

På konferencen ’Fra uddannelse til første job – med handicap’  var der ny viden at hente om overgangen fra videregående uddannelse til arbejdsmarkedet. Der blev bl.a. sat fokus på udfordringer i overgangen til arbejdsmarkedet og veje til at sikre bedre overgange mellem uddannelse og arbejdsmarkedet for personer med handicap. Konferencen blev holdt den 29. oktober på VIA University College og gav Nønne Meilby og Dorthe Friis Pedersen fra Rådgivnings- og støttecentret mulighed for at drøfte overgangstematikker med andre aktører fra forsknings-, uddannelses- og beskæftigelsessektoren samt repræsentanter fra handicaporganisationerne.

Efteruddannelseskursus til matematikvejleder i 2020

Sammen med VUC&hf Nordjylland – Aalborg udbyder RSC igen et efteruddannelseskursus til matematikvejleder på de gymnasiale uddannelser. Formålet med matematikvejlederuddannelsen er at kvalificere de enkelte gymnasiale uddannelsessteder, bl.a. med hensyn til vurdering af elevers matematikfærdigheder, udredning af elevers matematikvanskeligheder samt fastholdelse af elever med specifikke matematikvanskeligheder.

Kurset starter i februar 2020 med Henrik Skovhus fra VUC&hf Nordjylland og Ruth Feil fra RSC som kursusledere (Der er ikke flere ledige pladser).

Workshop om mentoring for kommende mentorer på IKK

På Institut for Kommunikation og Kultur har de en mentorordning for nye første semesters studerende. I den forbindelse afholdt Lykke Ramsdal, pædagogisk psykologisk uddannelsesrådgiver fra RSC mandag d 23 sept. en workshop om mentoring for de kommende mentorer på IKK.

"IT redskaber - hvordan din computer og smartphone kan hjælpe dig i dit studie"

Erik Arendal, Anne Stæhr Bach og Lykke Ramsdal fra afholder i dette semester et gruppeforløb med titlen: "IT redskaber - hvordan din computer og smartphone kan hjælpe dig i dit studie" Gruppeforløbet afholdes i et samarbejde mellem LSV og PPU, og der er fokus på, hvordan IT redskaber og programmer kan støtte bl.a. i forbindelse med koncentrations - og hukommelsesvanskeligheder.

Gruppeforløb "Det gode studieliv under stress"

I efteråret afvikles gruppeforløbet under navnet ’det gode studieliv under stress’. Forløbet foregår over syv gange med seks studerende, der er tilknyttet ved PPU. Formålet med gruppeforløbet er, at de studerende bliver mere bevidste om, hvad studierelateret stress indebærer og tilegner sig nye meningsfulde strategier til stresshåndtering i studielivet.

Temadag om specialpædagogisk støtte på gymnasieområdet

18.09.2019

Aarhus Universitet med deltagelse af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) holder en temadag om specialpædagogisk støtte (SPS) i gymnasieskolerne.

Antallet af elever, der modtager specialpædagogisk støtte (SPS) på baggrund af en diagnosticeret psykisk eller neurologisk lidelse er støt stigende, både på ungdomsuddannelser og på de videregående uddannelser, og dette skal håndteres på de enkelte uddannelsessteder. Denne temadag vil koncentrere sig om SPS i gymnasieskolerne.  

Programmet for temadagen forholder sig både til rammerne og udviklingen indenfor SPS, og der gives bud på, hvordan man teoretisk kan forstå og helt praktisk arbejde med de elever, der er berettiget til SPS på baggrund af en psykisk eller neurologisk lidelse. 

Temadagen henvender sig til SPS-ansvarlige og støttepersoner fra landets gymnasier.

(Temadagen er lukket for tilmelding)

Intromøde for kommende studiestartere på AU

12.08.2019

Flemming Berg fra Specialpædagogisk støtte (SPS) og Michele Larsen fra  Rådgivnings- og Støttecenteret (RSC) afholdt et intromøde for kommende studiestartere på AU. Arrangementet var henvendt til nye studerende, der enten modtager eller ønsker at modtage SPS. Programmet indeholdt oplæg med gode råd om studiestart, praktiske informationer, introduktion til studieadministrative systemer og personlige fortællinger fra ældre studerende, som allerede er tilknyttet ved RSC. 

European Conference on Literacy

04.-06.08.2019

Læse-/skrivevejledere på RSC Helle Fredslund Ottosen og Katrine Hammer Bønnerup deltog i 21st European Conference on Literacy i København, arrangeret af FELA (Federation of European Literacy Associations) og med ca. 400 deltagere fra hele verden. På konferencen var der blandt andet oplæg om børn og unges læsning og om digital literacy. Helle og Katrine præsenterede en poster om en igangværende undersøgelse med titlen 'Word level problems in Danish students assessed for dyslexia in higher education'.

DUN konference (Dansk Universitetspædagogisk Netværk)

28.05.2019

Erik Arendal, Specialkonsulent, deltog i årets DUN konference (Dansk Universitetspædagogisk Netværk). Konferencen der er en to dages konference, havde i år temaet ”Undervisningens teknologier og teknikker”. Her var der i foredrag, på seminarer og et debatforum fokus på såvel forskning som erfaringer fra forskellige universiteters undervisningspraksis.

ROAL netværksmøder

19.03 2019 og 27.05.2019

Erik Arendal, Specialkonsulent, der sidder i styregruppen for den nationale sammenslutning ROAL (Samrådet for ordblinde og andre læsevanskeligheder), har været til møder mht planlægning af ny hjemmeside, Facebook og LinkedIn samt kommende temadage for fagpersoner med interesse for ROAL’s fokusområder.

Ordblinde og it konferencen 2020 - planlægningsmøde

22.05.2019

Erik Arendal, Specialkonsulent og Laura Kongskov, Teamkoordinator, der er faglige ansvarlige for Ordblinde og it konferencen, der er en større konference som RSC arrangerer hvert andet år, afholdt møde med de nationale repræsentanter i planlægningsgruppen. Næste konference finder sted d. 16. april 2020, læs nærmere om denne konference og se program og præsentationer fra tidligere konferencer her.

Konferenceoplæg med fokus på teknologiens rolle i videregående uddannelse

 09.05.2019

Bertil Norman Andersen, læse- skrivevejleder og Laura Kongskov, teamkoordinator holdt oplæg på CareWare-konferencen ”I uddannelse og job med teknologi”  om støtte gennem teknologi i videregående uddannelse. Konferencen havde overordnet fokus på støtteordninger og teknologiske løsninger, som kan støtte mennesker med funktionsnedsættelser i at gennemføre en uddannelse og varetage et job. Se evt. mere om konferencen her: https://careware.dk/konferencedage/i-uddannelse-og-job-med-teknologi/#1

Ny udgivelse giver indblik i testresultater for studerende med dysleksi på videregående uddannelser

RSC har udgivet en videnskabelig artikel: Katrine H. Bønnerup og Anne Leth Pedersen har i samarbejde med Ethan Weed (lektor på Lingvistik og Center of Functionally Integrative Neuroscience på Aarhus Universitet) og Rauno Parrila (professor i uddannelsespsykologi på Macquarie University, Australien) udgivet en artikel i det internationalt anerkendte tidsskrift Dyslexia med titlen “Differences in the literacy skills of Danish dyslexic students in two types of higher education programs”. I artiklen undersøges det hvordan to grupper af studerende med dysleksi, fra henholdsvis lange og mellemlange videregående uddannelser, klarer sig på forskellige dysleksitest. Artiklen kan findes her.

I Nørre Nissum gav netværksdag mulighed for erfaringsdeling om teknologi til ordblinde elever

03.05.2019

Specialkonsulent Erik Arendal har deltaget i VIA University College temadag om "Teknologi som med- og modspiller" om Læse- og skriveteknologi i uddannelse.

Undervisere på Dramaturgi og Musikvidenskab deltog i workshop om studerende med diagnoser og særlige vanskeligheder

30.04.2019

 

Rune Kappel, teamkoordinator for pædagogisk psykologisk uddannelsesrådgivning afholdt en workshop for undervisere på Dramaturgi og Musikvidenskab. Workshoppens tema var studerende med diagnoser og særlige vanskeligheder, eksempelvis studerende med stress, angst eller depression. Der sattes fokus på, hvilke muligheder undervisere, især ifm. vejledning, har for at gøre processerne for denne studentergruppe bedre, samt hvad underviserne kan være særligt opmærksomme på. Diskussionen blev indrammet af nogle af mere generelle socialpsykologiske betragtninger om, hvad der udfordrer generationen i dag samt RSC’s uddannelseskompetencemodel.

Nye perspektiver på tilgængelighed til vidensressourcer på bibliotekskonference

29.04.2019

 

Erik Arendal, Specialkonsulent har deltaget og holdt oplæg på årets DEEF konference (Danmarks Elektroniske Fag- og forskningsbibliotek. Konferencen var for knap 200 bibliotekarer og andre medarbejdere på biblioteker på gymnasiale og videregående uddannelser. Oplægget, der havde titlen ”Tilgængelighed til vidensressourcer for studerende med funktionsnedsættelser”, var programsat som det danske perspektiv efter flere udenlandske oplæg om fokusområdet vedr. tilgængelighed til LMS systemer og digitale undervisnings- og studiematerialer.

SIG-møde på SDU om vejledning og mentoring ifm bacheloropgaver og specialer

5.4.2019

Lykke Ramsdal, pædagogisk psykologisk uddannelsesrådgiver deltog i et SIG møde på SDU (Special Interest Group) under DUN (Danske Universitetspædagogiske Netværk). SIG´en har vejledning og mentoring som fokusfelt, og ved mødet præsenterede forskellige SIG medlemmer aktuelle teorier, metoder, redskaber og ideer, der hver især anvendes og udvikles indenfor deres felt.  Lykke præsenterede Uddannelseskompetencemodellen som muligt redskab til at skabe overblik over de mange mulige facetter indenfor vejlednings – og mentoring området.

Tur/retur i samarbejde med jobcenter Aarhus

4.4.2019

RSC afholdt i samarbejde med jobcenter Aarhus, Tur/retur, et informationsmøde for specialestuderende med en psykiatrisk eller neurologisk funktionsnedsættelse omhandlende overgangen fra universitetskonteksten til arbejdsmarkedet. Der var primært fokus på de opmærksomhedspunkter, man som nyledig, skal have for øje, og ligeledes på hvilke muligheder, der er for ledige med en funktionsnedsættelse.

Undervisning på fordybelsesweekend i faget Kognition på psykologiuddannelsen

16.3.2019

Louise Margrethe Pedersen og Martin Pors Knudsen fra pædagogisk psykologisk uddannelsesrådgivning har undervist på fordybelsesweekend i faget Kognition på psykologiuddannelsen. Undervisningen består af en redegørelse for RSCs forståelse af studiemæssige vanskeligheder hos studerende med diagnosticerede psykiske lidelser og af arbejdet med at fremme uddannelseskompetence hos denne gruppe.

Oplæg om studerende med vanskeligheder, ved et afdelingsmøde på Institut for Kommunikation og Kultur

Efter aftale med Kirsten Wølch Rasmussen hold Rune Kappel, team-koordinator for pædagogisk psykologisk uddannelsesrådgivning oplæg om studerende med vanskeligheder, ved et afdelingsmøde på Institut for Kommunikation og Kultur. Afdelingsmødet var for undervisere fra Tysk-Romansk, fordi man har oplevet flere udfordrende hændelser med studerende, som har det vanskeligt.

Oplægget præsenterede data herunder en gennemgang af hvilke diagnoser og hvilke vanskeligheder vi ofte oplever, giver studerende på Arts studiemæssige vanskeligheder.

Efterfølgende var der en dialog med flere af underviserne, med fokus på de udfordringer de konkret kan opleve som undervisere.

Læringsfestival - Ordblindenetværket

13. marts 2019

Erik Arendal, Specialkonsulent, der repræsenterer RSC i rådgivergruppen bag Undervisningsministeriets Læringsfestival, har deltaget i den årlige 2-dages konference i Bella Centret. Konferencen er en større messe med forhandlerudstilling og en række faglige foredrag og seminarer. RSC har speciel interesse i det særlige ”spor” (Ordblindenetværket), der er for fagpersoner der arbejder med elever/studerende med læse- og skrivevanskeligheder.

Besøg hos Studiestøtte og vejledning på Lund Universitet

6.-8. marts 2019

Nina Blond, Ditte Marie Jensen og Martin Pors Knudsen fra pædagogisk psykologisk uddannelsesrådgivning har været på besøg hos Studiestøtte og vejledning på Lund Universitet. Der var planlagt et heldagsprogram med medarbejdere fra den pædagogiske støtteindsats på universitetet, der ligesom RSC arbejder med studerende med funktionsnedsættelser. Fra Lund deltog desuden medarbejdere fra den almene studievejledning og akademiske skivecenter. Der er blevet skabt gode kontakter og lavet aftale om fremadrettet sparring omkring mentorindsatsen på de to støttecentre. Besøget blev finansieret af fondsmidler fra Fondet for dansk-svensk samarbejde.

Studieworkshops som et supplement til rådgivning og gruppeforløb

Som noget nyt afprøver vi i PPU i dette forår at tilbyde vores studerende studieworkshops som et supplement til rådgivning og gruppeforløb. Det er foreløbigt blevet til 2 workshops med temaerne ”Den effektive studiedag” og ”Balance i studielivet”, som er tematikker vi oplever, at mange af vores studerende er optaget af og udfordret på. Workshopformatet er et forsøg på at facilitere et rum, hvor man kan møde ligesindede om en fælles udfordring i en overskuelig tidsramme. Foreløbigt er workshoppen ”Den effektive studiedag” blevet afholdt med positive tilbagemeldinger.

20. februar 2019 Den effektive studiedag
13. marts 2019 Balance i studielivet

De to workshops afholdes af pædagogisk psykologisk rådgivere Michèle Licht og Emilie Sloth Thomsen. Det foregår henholdsvis onsdag d. 20. februar og onsdag d. 13. marts.    

De to workshops afholdes som en del af et udviklingsprojekt, der har til formål at undersøge, om workshops for studerende på sigt kan fungere som en integreret del af studiestøtten, som et supplement til de øvrige rådgivnings-, mentor- og gruppeforløb.

Læse- skriveteknologi kursus for Grenaa Gymnasium

11. januar 2019

Rådgivnings- og støttecentret afholdt et rekvireret kursus for 2 læsevejledere og 1 IT-vejleder fra Grenaa Gymnasium. Kurset, der blev afholdt i Fredrikshus, var målrettet gymnasiets SPS-indsats med særlig fokus på IT-instruktioner. Herudover fokuseredes på den pædagogiske og didaktiske anvendelse af LST i undervisningen til såvel de ordblinde elever som på en mere generel anvendelse til en bredere målgruppe af elever og kolleger.

Den nationale konference om læsevanskeligheder, Ord18

5. december 2018

To medarbejdere fra Rådgivnings- og støttecentret holdt oplæg på den nationale konference om læsevanskeligheder,Ord18. Lene Louise Lauridsen, læsevejleder, holdt et temaoplæg om paradoksale læsere, og Laura Kongskov, teamkoordinator, deltog i en paneldialog om dysleksivenlige miljøer som repræsentant for de videregående uddannelser. 

Møde i SIG (Special Interest Group)

21. november 2018

Lykke Ramsdal er nyt medlem i SIG (Special Interest Group), der består af medlemmer fra både SDU, KU, AU og Aalborg Universitet. Overskriften for SIG ´en er ”Faglig vejledning og mentoring på de videregående uddannelser”.

Programmet for formiddagen var åbent for alle og bestod af et oplæg af Torgny Roxå fra Lunds Universitet om ”Att påverka undervisningskulturer i universitetsmiljö” + et oplæg fra lektor Rie Troelsen ( SDU) om ”Fra strategi til praksis – eller fra praksis til strategi?  - om at skabe udvikling fra oven eller neden”

Om eftermiddagen fortsatte SIG medlemmer med erfaringsdeling om, hvilke udfordringer og muligheder vi hver især ser ift. til at udvikle vejledningspraksisser på de videregående uddannelser og der blev vendt ideer om, hvordan SIG skal bidrage på forårets DUN konference.

Tur/Retur informationsmøder, Jobcenter Aarhus

15. november 2018: Informationsmøde for specialestuderende med psykiske og neurologiske vanskeligheder
17. december 2018: Informationsmøde for specialestuderende med dysleksi og dyskalkuli

Som et led i Studiestøttes fokus på beskæftigelse har Rådgivnings- og støttecenteret indgået et samarbejde med Tur/Retur fra Jobcenter Aarhus. Tur/retur er en enhed på jobcenteret, der tilbyder forsikrede ledige borgere med fysiske, psykiske og sociale udfordringer en håndholdt indsats til at komme i arbejde.

Der vil i efteråret 2018 afholdes to informationsmøder hos Rådgivnings- og støttecenteret, hvor der vil være fokus på overgangen fra studiekonteksten til arbejdsmarkedet. Vi vil med dette samarbejde øge brobygningen mellem studiestøtte hos Rådgivnings- og støttecenteret og det liv, der venter de studerende efter endt uddannelse. Informationsmødet for specialestuderende med psykiske og neurologiske lidelser vil blive afholdt den 15. november kl. 14.30 og informationsmødet for specialestuderende med dysleksi og dyskalkuli vil blive afholdt den 17. december kl. 14.00.

Hvis du ønsker at høre mere om informationsmøderne er du mere end velkommen til at kontakte Nønne Meilby på nm@au.dk

Møde med Styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK)

8. november 2018 

LSV-teamet havde besøg af Stina Kjær Madsen og Trine Nobelius fra STUK. Formålet med mødet var først og fremmest at evaluere et projekt vedr. udredning for specifikke læseforståelsesvanskeligheder, som har været afviklet de seneste år. Det er fortsat muligt at søge om denne type udredning.

På mødet blev gæsterne fra STUK desuden præsenteret for resultaterne af LSV-teamets projekt vedr. sammenligning af data fra den elektroniske ordblindetest og supplerende testning.

Konference om fastholdelse af studerende

1. november 2018

”Hvorfor bliver de ikke?” det er titlen på en konference på AU, som satte fokus på de udfordringer, muligheder og konkrete indsatser, der er forbundet med frafald og fastholdelse af de studerende.

Udover en præsentation af de igangværende initiativer som Udvalget for Uddannelse har igangsat, bød dagens program også på fire workshops, der rummer forskellige vinkler på fastholdelse. Dagens keynote speaker var professor Vincent Tinto fra Syracuse University i USA, der er den førende forsker inden for feltet fastholdelse og frafald på videregående uddannelsesinstitutioner.

Rune Kappel, teamkoordinator for Pædagogisk Psykologisk Uddannelsesrådgivning, repræsenterede Rådgivnings- og støttecentret med en workshop om "De unges hjerner"

Konferencen fandt sted den 1. november 2018 kl. 9.00-15.00 i Aulaen og var målrettet både studerende, undervisere, uddannelsesledere og administrative medarbejdere.

Link til konferencen

Undervisning på faget Motivationsteori i et uddannelsesperspektiv på DPU

31. oktober 2018

Louise Margrethe Pedersen og Martin Pors Knudsen underviste på faget Motivationsteori i et uddannelsesperspektiv på DPU. I undervisningen viste de, hvordan motivation spiller ind på studiemæssige vanskeligheder og hvordan motivation øver indflydelse på de studerendes generelle uddannelseskompetence.

Læse- og matematikvejlederforeningens årskursus

25.-26. oktober 2018

Årsmødet bød på både teoretiske og praktiske oplæg, samt en hel del sparring med kollegaer på tværs af uddannelsesniveauer. Blandt oplægsholderene var bl.a. overlæge Trols W. Kjær, som fortalte om hjernen læring og hukommelse, Prof. Carsten Elbo, som fortalte om en aktuel undersøgelse af læsning blandt gymnasieelever og Jens Christian Larsen og Peter Brander fra Næstved Gymnasium, som fortalte om deres tilgang til matematikvejledning.

Som noget nyt deltog også fem lingvistikstuderende med posters og oplæg om deres BA-opgaver og specialer.

Rådgivnings- og støttecentret deltog også med en stand på Læse- og matematikvejlederforeningens årsmøde.

Karriere med psykisk sårbarhed

25. oktober 2018

Flere studerende på Aarhus Universitet lever med en psykisk sårbarhed eller en neurologisk lidelse. Arts Karriere har taget initiativ til et arrangement d. 25. oktober om, hvordan man kan forholde sig til arbejdsmarked og karriere med et sådan udgangspunkt. Arrangementet er en gentagelse af det arrangement RSC ved Dorthe Friis Pedersen, pædagogisk psykologisk uddannelsesrådgiver, samarbejdede med Arts karriere Emdrup i juni.

De studerende kan få viden og erfaringer fra alumner med psykisk sårbarhed der er i job, viden om ordninger de kan benytte sig af som psykisk sårbar, når de skal på arbejdsmarkeder og de vil få fif til din jobsøgning.

Dagen i Århus tilrettelægges med input fra RSC – Nønne Meilby, pædagogisk psykologisk uddannelsesrådgiver fra Rådgivnings- og støttecentret har mødtes med arrangøren og bl.a. deltager en studerende, der er tilknyttet centret.

Workshop om mentoring og mentorrollen for mentorer på Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet

24. oktober 2018

Rådgivnings- og støttecentret ved Lykke Ramsdal holdt workshop om mentoring og mentorrollen for mentorer på Institut for Kommunikation og Kultur, hvor de har iværksat en mentorordning for alle nye studerende. Mentorerne er studerende fra ca 3 semester, og det er frivilligt arbejde. Hver mentor har én eller flere grupper af nye studerende, som de er mentor for.  Der var 20 deltagere fra forskellige studieretninger, eks Tysk, Fransk og Spansk.

Workshoppen var en blanding af oplæg og øvelser, hvor deltagerne selv kom på banen og kunne relatere oplæggene til egen praksis. Deltagerne gav efterfølgende udtryk for, at det i høj grad havde været brugbart.

Workshop om focus på unge med dårlig mental sundhed - Region Midtjylland

11. oktober 2018

I udviklingen af den nye strategi for sundhedsinnovation har et strategisk niveau (regionens koncernledelse, hospitalsledelser, virksomhedsdirektører, dekaner etc.) udpeget en række indsatsområder, som de er meget optaget af at løse sammen – et af dem er ”Unge med dårlig mental sundhed”.

Næste skridt i strategiudviklingsprocessen er at involvere et praksisorienteret niveau bestående af klinikere og praktikere med forskellig relevant viden og erfaring om unge med diagnoser, selvværdsproblemer, familieproblemer osv.

Rådgivnings- og støttecentret ved Louise Margrethe Pedersen deltog i panelet.

Besøg af professor Rauno Parrila fra Macquarie University, Australien

17.-20. september 2018

Rådgivnings- og støttecentret har haft besøg af professor Rauno Parrila fra Macquarie University, Australien. Rauno Parrila er til dagligt professor på Department of Educational Studies i Sydney, og har indgået i et samarbejde med Læse- skrivevejledningsteamet (LSV) og Lingvistik gennem de sidste 5 år.

Dette besøg var arrangeret af lingvistik og kognitiv Science, men han nåede bl.a. at mødes med Rådgivnings- og støttecentrets gruppe, som arbejder med testvalidering, give feedback til en kommende artikel om stavning, give sparring på et pilotprojekt om specifikke læseforståelsesvanskeligheder og være opponent på et ph.d.-seminar.

Han deltog ligeledes i et fælles møde for LSV, hvor vi bl.a. talte om supplerende test i forbindelse med udredning for dysleksi. På lingvistik gav han en masterclass, individuel vejledning og undervisning på fagene neuro- og psykolingvistik.

Oplæg om studiestøtte og angst

11. september 2018

Rådgivnings- og støttecentret har været på Skanderborg-Odder center for uddannelse og holde oplæg om studiestøtte og angst.
Oplægget blev afholdt for støttelærere fra hele centret. Emnet var valg grundet en stigning i antallet af elever med angst diagnoser.

Karriere med psykisk sårbarhed

27. juni 2018

Rådgivnings- og støttecentret (RSC) har i samarbejde med Arts Karriere i Emdrup holdt arrangementet ’Karriere med psykisk sårbarhed’. Det var henvendt til studerende med en psykisk eller neurologisk lidelse, og der deltog flere studerende, som er i et studiestøtteforløb på Rådgivnings- og støttecentret. Der var oplæg fra Københavns Center for Arbejdsfastholdelse, Specialindsats Handicap en kandidat, der har fået studiestøtte under uddannelsen. Fra RSC deltog Dorthe F. Pedersen.