Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Til mentorer og støttelærere

Rådgivnings- og støttecentret (RSC) varetager en funktion for primært studerende med psykiske lidelser og specifikke læringsvanskeligheder som dysleksi og dyskalkuli.

Denne støtte sker i samarbejde med de forskellige fakulteter og uddannelsesinstitutioner, som RSC er leverandør for. En del af dette samarbejde er med ældre studerende eller færdiguddannede kandidater, der inden for deres respektive fag leverer en faglig ekspertise i samarbejdet omkring en studerende, der er tilknyttet RSC i et forløb. 

Som et led i støtten til studerende ansætter vi studerende og færdige kandidater, der har kendskab til det specifikke studie og arbejdsformer på studiet.

 

Mentorforløb med studerende med psykiske lidelser

Studiementor kan arbejde med faglig sparring og refleksion ift. om den studerende arbejder på at passende fagligt niveau. Andre opgaver i forhold til det faglige kan være at strukturere og planlægge sit semester, samt prioritere i de opgaver den studerende har.

Studiementor kan også arbejde med SPS-modtagerens sociale og praktiske kompetencer på uddannelsen. Det kan fx være støtte i forbindelse med læsegruppedannelser, angst ved oplæg og undervisningsdeltagelse eller fremmøde, eller, hvis der er tale om SPS-modtagere der er socialt meget isolerede.

En mentor kan desuden anvendes i vejledningssituationer, hvor den studerende har svært ved selv at håndtere situationen og kontakten til medstuderende eller underviser. Det kan fx være studerende med svage sociale kompetencer, der har svært ved at håndtere obligatoriske gruppeforløb.

Studiementor kan også benyttes i forbindelse med behov for udviklingen af rutiner eller vaner, som styrker de sociale relationer til medstuderende, undervisere og uddannelsen som helhed.

Faglig støttelærer forløb med studerende med psykiske lidelser

Er der tale om faglig støtte, der vedrører opgaver af et større omfang, fx opgaveskrivning bachelorprojekt eller specialeskrivning, hvor en tæt støtte til struktur, fagligt overblik og systematik er det væsentlige i støtten, benyttes så vidt muligt faglig støttelærer.

Forløb med faglig støttelærer har særligt fokus på at styrke og understøtte den studerendes faglige overblik og struktur og benytter strategier, der understøtter den studerendes kognitive evner i en faglig sammenhæng. Det kan fx være strategier der hjælper den studerende til at få overblik i et særligt vanskeligt fag eller opbygning af planlægningsværktøjer, som den studerende kan bruge i en konkret skriveproces, sortering i, og inddeling af store projekter i mindre og dermed mere overskuelige delprojekter og arbejdsgange.

I ansættelsen som både mentor eller faglig støttelærer for studerende med psykiske lidelser er der mulighed for kompetenceudvikling i form af supervision og workshops.


Faglig støttelærer for studerende med dysleksi

Studerende med dysleksi vil typisk samarbejde med en læse-/skrivevejleder om at udvikle strategier, der støtter den studerende i selvstændigt at kunne håndtere læse- og skrivekrav på uddannelsen. Dette samarbejde tager udgangspunkt i, at den studerende som ”ekspert” på sit eget studie har indsigt i de krav, det stiller at kunne håndtere læsning og skrivning på studiet.

En mulighed i samarbejdet er at inddrage en mentor, som kan støtte den studerende i at kvalificere dennes forståelse af studiet og studiets krav og metoder. En mentor kan også inddrages for at kvalificere de strategier, der udvikles i selve læse-/skrivevejledningen.

Faglig støttelærer for studerende med dyskalkuli

I forløb med studerende med dyskalkuli er der særligt fokus på at kvalificere den studerendes forståelse af metoder på studiet. 

Den faglige støttelærer giver således sparring ift. specifikke problemområder, som den studerende gerne vil have fokus på. Formålet er, at den studerende udvikler strategier til at håndtere matematikkrav på studiet, fx i form af visualiserings- og struktureringsstrategier.