Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Information om projektorienterede forløb

Ophavsret og fortrolighed

Udgangspunktet er, at den studerende har ophavsretten til sit arbejde (rapport eller synopsis). Med hensyn til øvrige eventuelle immaterielle rettigheder vil det være hensigtsmæssigt på forhånd at afklare hvorvidt projektet ligger inden for værtens kerneområde. Er det tilfældet, taler det overvejende for, at eventuelle rettigheder tilkommer værten.

Det anbefales, at I som vært og studerende sammen med universitetet afklarer følgende:

  • Den studerendes adgang til virksomhedsspecifikke forhold og data, herunder eventuelt sensitive forhold.
  • Eventuelle afgrænsninger for hvordan sensitive forhold kan afrapporteres i projektet. Hertil bør afsættes gennemlæsningsfrist for virksomheden. Det kan være hensigtsmæssigt at indskærpe tavshedspligten og eventuelt udarbejde en særskilt hemmeligholdelsesaftale.
  • Eventuelle begrænsninger for i hvilket omfang skriftlige opgaver kan gøres offentligt tilgængeligt. Er det f.eks. nødvendigt at afgrænse til vejleder og censor? (og kan det i så fald gøres tidsbegrænset? Eller skal særlige virksomhedsspecifikke oplysninger alene anføres på et bilag, der holdes fortroligt?)

Forsikring

Som vært har du pligt til at forsikre de(n) studerende, der gennemfører et projektorienteret forløb i din virksomhed/organisation, mod arbejdsskader, på samme måde, som med andre ansatte i virksomheden.

Forsikringen skal dække de(n) studerende i tilfælde af, at vedkommende udfører et reelt stykke arbejde for din virksomhed/organisation under forløbet.

Som arbejdsgiver forsikrer du dine ansatte mod erhvervssygdomme ved at tilmelde dig Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og mod arbejdsulykker ved at tegne en forsikring hos et privat forsikringsselskab.

Løn og erkendtlighed

Den studerende kan få SU i forbindelse med fag, hvori der indgår et projektorienteret forløb, og den studerende må derfor ikke få løn.

Det hviler på det grundlæggende princip om, at den studerende ikke kan få både løn og SU for samme uddannelsesaktivitet. Heller ikke i tilfælde af, at den studerende fravælger SU i projektperioden.

I har som vært mulighed for at give en erkendtlighed ved siden af den studerendes SU som udtryk for en påskønnelse for opholdet i virksomheden/organisationen. Det er frivilligt for jer som vært, hvorvidt I ønsker at give den studerende en erkendtlighed.

Den studerende må maksimalt modtage, hvad der svarer til 3.000 kroner om måneden i erkendtlighed. For at den studerende kan opnå en erkendtlighed i forbindelse med et projektorienteret forløb gælder desuden, at erkendtligheden ikke ydes som en på forhånd fastsat indkomst, som den pågældende i lighed med løn kan påregne at modtage.

Erkendtligheden er skattepligtig i henhold til den gældende skattelovgivning.